Tuotantotukiasetuksen muutos

VNA-luonnos uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun asetuksen muuttamista

TEM033:00/2018 Säädösvalmistelu

Tuotantotukiasetuksen säännöksiä täydennettäisiin ja nykyisiä säännöksiä muokattaisiin ottaen huomioon uusi preemiojärjestelmä. Lisäksi metsähakevoimalan, biokaasuvoimalan ja puupolttoainevoimalan hyväksymistä syöttötariffijärjestelmään koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin vastaavasti kuin tuulivoimaloiden osalta on jo aiemmin tehty.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM033:00/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Tuotantotukiasetuksen täydentäminen ottaen huomioon HE 175/2017 vp

Tiivistelmä

Tuotantotukiasetuksen säännöksiä täydennettäisiin ja nykyisiä säännöksiä muokattaisiin ottaen huomioon uusi preemiojärjestelmä. Lisäksi metsähakevoimalan, biokaasuvoimalan ja puupolttoainevoimalan hyväksymistä syöttötariffijärjestelmään koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin vastaavasti kuin tuulivoimaloiden osalta on jo aiemmin tehty.

Lähtökohdat

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettuun lakiin (1396/2010) on vireillä olevalla lakimuutoksella (HE 175/2017 vp) lisätty preemiojärjestelmää koskevat säännökset sekä samalla suljettu syöttötariffijärjestelmä biokaasuvoimaloiden ja puupolttoainevoimaloiden osalta

Lisätietoja