Hallituksen esitys eduskunnalle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiden siihen liittyvien säädösten muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiden siihen liittyvien säädösten muuttamisesta

TEM033:00/2019 Säädösvalmistelu

Esityksen tavoitteena on muuttaa lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (erityisalojen hankintalaki) siten, että rikosrekisteriotteen tarkastamisessa mahdollistetaan sähkö

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM033:00/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 2.1.2019

Lainvalmistelu

HE julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiden siihen liittyvien säädösten muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 13.1.2020
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  14/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus-

Esityksen tavoitteena on muuttaa lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (erityisalojen hankintalaki) siten, että rikosrekisteriotteen tarkastamisessa mahdollistetaan sähköisten menettelyjen käyttäminen. Esityksen tavoitteena on selkeyttää eräitä hankintalain ja erityisalojen hankintalain menettelyjä koskevia säännöksiä sekä korjata hankintalaissa olleita teknisluonteisia puutteita ja virheitä. Hallitusohjelmasta tulevat muut muutostarpeet arvioidaan myöhemmin. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2020.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöRiikka Hietanen, työ- ja elinkeinoministeriö

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Selkeytetään hankintalakia eräiltä osin, korjataan Euroopan komission tekemät puutteet hankintalain kansallisessa täytäntöönpanossa sekä korjataan joitain teknisluonteisia kyseisissä laissa olevia virheitä.

Tiivistelmä

Esityksen tavoitteena on muuttaa lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (erityisalojen hankintalaki) siten, että rikosrekisteriotteen tarkastamisessa mahdollistetaan sähkö

Lähtökohdat

Hankintojen ilmoittamisen HILMA- järjestelmä ei palvele riittävässä määrin hankinnoista raportoimisen vaatimuksia eikä kerättyjä tietoja voida hyödyntää
hankintayksiköissä hankintojen strategisessa suunnittelussa. Rikosrekisteriotteen hakeminen Oikeusrekisterikeskukselta ja toimittaminen hankintayksikölle koetaan käytännössä hankalaksi. Puitejärjestelyn osalta on ilmennyt eräitä epäselvyyksiä, jotka ovat vaikeuttaneet yritysten mahdollisuuksia arvioida puitejärjestelyn tosiasiallista laajuutta ja vaikutuksia
liiketoimintaan sopimuskauden aikana. Lisäksi komissio on arvioinut hankintalakien direktiivinmukaisuuden ja nostanut esille eräitä korjattavia puutteita.

Lisätietoja