Hallituksen esitys yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

TEM041:00/2018 Säädösvalmistelu

Selvityshenkilöiden selvitys 5.11.2018. Työryhmä 20.12.2018: arvio voimassa olevan lainsäädännön tilasta ja uuden sääntelyn tavoitteista sekä ehdotus uuden lain suuntaviivoista 14.6.2019, väliraportti 23.8.2019, esitys hallituksen esityksen muodossa 31.5.2020, jatkoaika -30.9.2020. Lausuntokierros 19.11.2020-15.1.2021, jatkovalmistelu 18.1.2021 -.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM041:00/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 4.5.2018 –

Asettamispäivä 4.5.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Sopimisella vakautta ja luottamusta työmarkkinoille

Lainvalmistelu

HE yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 3.2.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  9/2021
  24/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Yhteistoimintalaki uudistetaan kokonaisuudessaan. Uudistuksen tarkoituksena olisi kehittää työpaikoille toimintakulttuuria, jossa työnantaja ja henkilöstö toimisivat yhteistyön hengessä toistensa oikeuksia ja velvollisuuksia kunnioittaen ja ottamalla samalla huomioon sekä yrityksen tai toimipaikan että työntekijöiden edut. Lailla kehitettäisiin henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia yrityksen päätöksenteossa silloin kun se koskee heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Lailla turvattaisiin myös riittävä ja oikea-aikainen tiedonkulku työnantajan ja henkilöstön välillä.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Työllisyyspaketin täydennykset kevään 2018 kehysriihessä:
"Hallitus päätti asettaa selvityshenkilön tai -henkilöt arvioimaan yhteistoimintalain toimivuutta. Arvioinnin kohteena olisivat mm. yhteistoimintamenettelyn kohteena olevat asiaryhmät ja irtisanomismenettelyt yhteistoiminta-asioina. Selvitystyön on tarkoitus valmistua syksyllä 2018."

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.5.2018 johtaja Katarina Murron ja oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhasen selvittämään yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain toimivuutta. Työsuhteen päättämiseen liittyvien neuvottelujen ja muiden neuvottelujen osalta tuli erikseen ottaa kantaa mm. henkilöstön tiedonsaantioikeuksiin, yhteistoimintaneuvotteluja koskevien menettelytapasäännösten tarkoituksenmukaisuuteen ja seuraamusjärjestelmän ajantasaisuuteen. Lisäksi selvityksen piiriin kuuluivat tuotannollisten ja taloudellisten irtisanomisperusteiden toimivuus ja suhde individuaaliperusteisiin irtisanomisperusteisiin.

Selvityshenkilöt laativat myös ehdotuksen yt-lain muutostarpeista marraskuuhun 2018 mennessä.
Selvityksessä tuli erityisesti ottaa kanta seuraaviin kysymyksiin:
- ovatko lain soveltamisala ja soveltamisalarajaukset tarkoituksenmukaisia?
- minkälaisia asioita yhteistoimintamenettelyn piiriin tulisi sisällyttää ja minkälaisia menettelytapoja pitäisi soveltaa erityyppisiä asioita käsiteltäessä sekä
- tulisiko työsuhteen päättämiseen liittyvät neuvottelut säilyttää yhteistoimintalain piiriin kuuluvina asioina vai siirtää osaksi muuta lainsäädäntöä?

Tiivistelmä

Selvityshenkilöiden selvitys 5.11.2018. Työryhmä 20.12.2018: arvio voimassa olevan lainsäädännön tilasta ja uuden sääntelyn tavoitteista sekä ehdotus uuden lain suuntaviivoista 14.6.2019, väliraportti 23.8.2019, esitys hallituksen esityksen muodossa 31.5.2020, jatkoaika -30.9.2020. Lausuntokierros 19.11.2020-15.1.2021, jatkovalmistelu 18.1.2021 -.

Lähtökohdat

Selvityshenkilöiden selvitys (ks. linkki) on luovutettu 5.11.2018.

TEM:n 20.12.2019 asettaman työryhmän tehtävänä on selvittää, vastaako voimassa oleva yhteistoimintalaki työelämän nykyisiä ja odotettavissa olevia tarpeita sekä tehdä ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi. Työssään sen tulee arvioida keinoja, joilla voidaan saavuttaa tavoitteet aidosta, luottamukseen perustuvasta ja työyhteisön kaikkia osapuolia hyödyttävästä yhteistoiminnasta työpaikoilla.

Lisätietoja

Lisää aiheesta