KemiDigi –hankkeen ohjausryhmä ja hankeryhmä

TEM059:00/2016 Kehittäminen

Ohjausryhmän tehtävänä on hankkeen ohjaaminen ja toteutuksen seuraaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä hankkeessa tehtävien linjausten tekeminen. Ohjausryhmä hyväksyy hankkeen, hankesuunnitelman ja budjetin aikatauluun, budjettiin, resursseihin, laajuuteen ja tavoitteisiin liittyvät muutokset.

Hankeryhmän tehtävät:

- valmistelee hankesuunnitelman
- käsittelee budjetin
- käsittelee hankkeen vaiheistuksen
- käsittelee hankkeen aikatauluun, budjettiin, resursseihin, laajuuteen ja tavoitteisiin liittyvät muutokset

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM059:00/2016

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 19.10.2016 – 31.12.2019

Asettamispäivä

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on kemikaalitiedon digitaalinen hallinta: yritysten ja viranomaisten yhteiskäyttöinen kemikaalitietojen ilmoitus- ja hallintapalvelun määrittely ja toteuttaminen kansallista palveluarkkitehtuuria hyödyntäen.

Tiivistelmä

Ohjausryhmän tehtävänä on hankkeen ohjaaminen ja toteutuksen seuraaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä hankkeessa tehtävien linjausten tekeminen. Ohjausryhmä hyväksyy hankkeen, hankesuunnitelman ja budjetin aikatauluun, budjettiin, resursseihin, laajuuteen ja tavoitteisiin liittyvät muutokset.

Hankeryhmän tehtävät:

- valmistelee hankesuunnitelman
- käsittelee budjetin
- käsittelee hankkeen vaiheistuksen
- käsittelee hankkeen aikatauluun, budjettiin, resursseihin, laajuuteen ja tavoitteisiin liittyvät muutokset

Lähtökohdat

Yritysten lakisääteisenä velvoitteena on ylläpitää ja toimittaa viranomaisille käsittelemiään kemikaaleja koskevia tietoja. Nykytilassa yritykset toimittavat näitä tietoja useille eri viranomaisille, eri muodoissa ja eri tavoilla. Tietojen tuottamiseen ei ole useinkaan olemassa sähköistä asiointikanavaa. Kemi-kaalitietoja kerääviä, hallinnoivia ja tietoja tarvitsevia viranomaisia on yhteensä yli 17 kappaletta. Lisäksi toimintaa ohjaa viisi ministeriötä. Viran-omaisten välinen kemikaalitiedonvaihto ei nykyjärjestelyillä toimi riittävän tehokkaasti.

Keskeisenä ongelmana on tiedon vanheneminen ja ristiriitaisuus useiden rekistereiden ja substanssijärjestelmien välillä. Hajanaiset käytännöt ovat johtaneet tilanteeseen, jossa toiminnanharjoittajat toimittavat tietoa käyttä-mistään tai markkinoille saattamistaan kemikaaleista useille viranomaisille eriävin käytännöin. Tietojen toimittamisessa on päällekkäisyyttä.

Toteuttamalla kansallista palveluarkkitehtuuria hyödyntävä yhteiskäyttöinen yhden luukun kemikaaliportaali, jossa sama tieto tallennetaan vain kertaalleen ja jossa tieto on muiden hyödynnettävissä, helpotetaan ja yksinkertais-tetaan yritysten erilaisia lupa- ja ilmoitusmenettelyjä sekä kemikaalitiedon raportointivelvoitteita.