HE eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

TEM074:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM074:00/2017

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.11.2017 – 31.5.2018

Asettamispäivä 13.11.2017

Lainvalmistelu

HE laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  45/2018
  49/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  5.12.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Ehdotetuilla muutoksilla mahdollistettaisiin siviilipalvelusvelvollisten paluu puolustusvoimien reserviin sen vuoden jälkeen, jona velvollinen on täyttänyt 28 vuotta, jollei hän vielä ole aloittanut täydennyspalveluksen suorittamista. Lisäksi muutettaisiin siviilipalveluhakemuksen käsittelyä poikkeusoloissa koskevia säännöksiä. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös mm. maakunta- ja sote-uudistuksesta sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkamisesta johtuvat muutokset.

VastuuministeriTyöministeri Lindström

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esitys perustuu siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmän ehdotuksiin. Työryhmän toimikausi oli 13.11.2017 - 31.5.2018.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi siviilipalveluslakia. Muutoksilla mahdollistettaisiin siviilipalvelusvelvollisten paluu Puolustusvoimien reserviin myös sen vuoden jälkeen, jona velvollinen on täyttänyt 28 vuotta, jollei hän vielä ole aloittanut täydennyspalveluksen suorittamista. Ehdotuksessa muutettaisiin myös siviilipalvelushakemuksen käsittelyä erityisoloissa koskevia säännöksiä. Siviilipalveluslakiin tehtäisiin lisäksi maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta sekä Euroopan unionin yleisestä tietosuoja- asetuksesta ja henkilötietolain kumoamisesta johtuvat muutokset.

Lisäksi muutettaisiin siviilipalveluslain muutoksenhakusäännöksiä ja majoituskustannuksia koskevia säännöksiä ja tehtäisiin lakiin eräitä teknisiä korjauksia.

Lähtökohdat

Siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmän tehtävänä oli valmistella puolustusministeriön kehittämisehdotuksen johdosta tarpeelliseksi katsomansa muutosehdotukset siviilipalveluslakiin.

Työryhmän tehtävänä oli
- selvittää, mitä vaikutuksia puolustusministeriön kehittämisehdotusten toteuttamisella olisi siviilipalvelusjärjestelmälle;
- arvioida kehittämisehdotuksia perustuslain 127 §:n 2 momenttiin perustuvan siviilipalvelukseen hakeutumisen edellytyksenä olevan vakaumuksen näkökulmasta;
- arvioida kehittämisehdotusten vaikutuksia ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulupolitiikan näkökulmasta, huomioiden erityisesti tavoitteet nopeuttaa siirtymistä työelämään;
- arvioida kehittämisehdotuksia siviilipalvelusjärjestelmän tarkoituksenmukaisen kehittämisen ja siviilipalvelus- ja täydennyspalvelusvelvollisille annettavan koulutuksen näkökulmasta;
- arvioida täydennyspalveluskoulutuksen tavoitteita ja sisältöä, erityisesti kokonaisturvallisuuden näkökulmat huomioiden;
- arvioida siviilipalvelusvelvollisten työpalvelun suorittamismahdollisuudet kokonais- ja sisäistä turvallisuutta hyödyttävissä tehtävissä;
- arvioida ehdotusten toteuttamisen kustannusvaikutukset siviilipalveluksen toimenpanoon ja siviilipalveluskeskuksen toimintamenoihin sekä muut vaikutukset viranomaistoimintaan.

Työryhmä saattoi työssään ottaa huomioon myös muut havaitsemansa siviilipalveluslainsäädännön kehittämistarpeet ja, katsoessaan muutokset tarpeelliseksi, valmistella näitä koskevat säädösehdotukset. Työryhmän oli mahdollista työnsä aikana kuulla työryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita.

Työryhmän asettamisen tausta:

Puolustusministeriö teki 27.3.2017 työ- ja elinkeinoministeriölle siviilipalveluksen kehittämistä koskevan aloitteen. Aloite sisälsi seuraavat kehittämisehdotukset:
- pidennetään täydennyspalvelusaikaa nykyisestä viidestä päivästä esimerkiksi kymmeneen päivään;
- mahdollistetaan paluu reserviin vielä täydennyspalveluskoulutuksen aloittamisen jälkeen, esimerkiksi kahden vuorokauden kuluessa koulutuksen alkamisesta;
- samantyyppisesti mahdollistetaan asevelvollisen paluu suorittamaan varusmiespalvelusta jo alkaneenkin siviilipalveluksen puolelta;
- mahdollistetaan paluu reserviin myös yli 28-vuotiaille;
- muutetaan siviilipalveluslain 8 §:ää siten, että siviilipalveluspaikkana voi toimia kokonaisturvallisuuden kannalta hyödyllinen valtion viranomainen tai liikelaitos.

Lisätietoja

Lisää aiheesta