Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteleva työryhmä

TEM096:00/2013 Säädösvalmistelu

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan hankintalaki uudistetaan niin, että kuntien suorahankintamahdollisuudet lisääntyvät ja työllisyys- ja terveyspoliittiset, sosiaaliset ja muut laatutekijät sekä innovaatio- ja ympäristöpoliittiset näkökohdat otetaan paremmin huomioon julkisissa hankinnoissa. Kansallisia kynnysarvoja nostetaan lähemmäksi EU-direktiivitasoja. Hallitusohjelman mukaan myös valtion ja kuntien yhteinen julkisten hankintojen neuvontayksikkö vakinaistetaan ja sen resurssit turvataan osapuolten sopimuksella.

Hallituksen 29.8.2013 hyväksymän rakennepoliittisen ohjelman mukaan kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi hankintalain kokonaisuudistus valmistellaan EU:n julkisten hankintojen direktiiviuudistuksen pohjalta. Kokonaisuudistuksessa valmistellaan ehdotukset muun muassa hankintamenettelyjen yksinkertaistamiseksi, erilaisten laatutekijöiden huomioimiseksi, pk-yritysten tarjouskilpailuun ...

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM096:00/2013

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 11.11.2013 – 1.5.2015

Asettamispäivä 11.11.2013

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

-

Tiivistelmä

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan hankintalaki uudistetaan niin, että kuntien suorahankintamahdollisuudet lisääntyvät ja työllisyys- ja terveyspoliittiset, sosiaaliset ja muut laatutekijät sekä innovaatio- ja ympäristöpoliittiset näkökohdat otetaan paremmin huomioon julkisissa hankinnoissa. Kansallisia kynnysarvoja nostetaan lähemmäksi EU-direktiivitasoja. Hallitusohjelman mukaan myös valtion ja kuntien yhteinen julkisten hankintojen neuvontayksikkö vakinaistetaan ja sen resurssit turvataan osapuolten sopimuksella.

Hallituksen 29.8.2013 hyväksymän rakennepoliittisen ohjelman mukaan kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi hankintalain kokonaisuudistus valmistellaan EU:n julkisten hankintojen direktiiviuudistuksen pohjalta. Kokonaisuudistuksessa valmistellaan ehdotukset muun muassa hankintamenettelyjen yksinkertaistamiseksi, erilaisten laatutekijöiden huomioimiseksi, pk-yritysten tarjouskilpailuun osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi, kynnysarvojen nostamiseksi sekä valitusmenettelyn tiukentamiseksi.

Euroopan komissio antoi joulukuussa 2011 kolme julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevaa direktiiviehdotusta (KOM (2011) 895 lopullinen, KOM (2011) 896 lopullinen ja KOM (2011) 897 lopullinen), joiden käsittely on parhaillaan vireillä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Direktiivit uudistavat oikeussuojakeinoja lukuun ottamatta kokonaan nykyisen hankintoja koskevan EU-sääntelyn. Direktiivit hyväksyttäneen helmikuussa 2014. Direktiiveissä annetaan jäsenvaltioille kaksi vuotta aikaa saattaa niiden määräykset osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Uudistuvien hankintadirektiivien ohella julkisten hankintojen kansallista sääntelyä ohjaa Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytäntö, jossa on vakiintuneesti katsottu muun muassa, että myös hankintadirektiivien soveltamisalan ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa on noudatettava unionin perustamissopimuksen perustavanlaatuisia oikeussääntöjä ja erityisesti kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellon periaatetta.

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus tulee valmistella hallituksen esityksen muotoon siten, että se voidaan saattaa voimaan direktiiveissä asetettujen määräaikojen puitteissa vuoden 2016 keväällä.

Valmistelun etenemisestä ja alustavista linjauksista tulee raportoida julkisesti järjestämällä vuoden 2014 aikana avoin kuulemistilaisuus.

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksesta vastaava valmisteluryhmä raportoi työstään ohjausryhmälle. Ohjausryhmä linjaa vaikutuksiltaan ja asemaltaan merkittävimmät hankintalain kokonaisuudistuksen ratkaisut, joiden perusteella valmisteluryhmä valmistelee kokonaisuudistusta ja hankintadirektiivien täytäntöönpanoa koskevat käytännön ratkaisut.

Ohjausryhmä ja valmisteluryhmä voivat tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Valmisteluryhmän tulee kuitenkin työssään kuulla ainakin ostajien ja myyjien edustajia.


Lähtökohdat

-