Henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet

  • Laaditaan vuosittain yhteistoimintaneuvotteluissa työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi
  • Laadittaessa huomioon tulee ottaa ennakoitavat yrityksen toiminnan muutokset, joilla ilmeisesti on henkilöstön rakennetta, määrää tai ammatillista osaamista koskevaa merkitystä  
  • Muodostavat jatkuvan prosessin, joka päivitetään joka vuosi, seuranta.
  • Vähimmäissisältö on säädetty yhteistoimintalaissa.

Lähtökohdat

Laadittaessa huomioitava yrityksen toiminnan muutokset, jotka ovat ennakoitavissa ja joilla ilmeisesti on henkilöstön rakennetta, määrää tai ammatillista osaamista koskevaa merkitystä.

Pyritään varautumaan ennakoitavissa oleviin muutoksiin niin, että työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa ja varautua niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Huomioitava muun muassa ennakoitavissa olevat yrityksen tai sen osan lopettamiset, laajentamiset ja supistamiset, kone- ja laitehankinnat, tuotannon ja palvelurakenteen muutokset ja työn uudelleen järjestelyt, jos niillä on henkilöstövaikutuksia.

Koulutussuunnitelmassa pyritään arvioimaan, miten yrityksen henkilöstöä on koulutettava, jotta työntekijät selviytyvät muuttuvista työtehtävistä. Tavoitteena on ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen.

Henkilöstösuunnitelman ja koulutustavoitteiden sisältö

Yrityksen koko huomioon ottaen suunnitelmasta tulee käydä ilmi ainakin:

  1. yrityksen henkilöstön rakenne ja sen määrä, mukaan luettuna toteutuneiden määräaikaisten työsopimusten määrä, sekä arvio näiden kehittymisestä
  2. periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä
  3. yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttymyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta
  4. arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta, ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista, näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä sekä
  5. suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt

Lisäksi suunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeisiin sekä keinoihin ja mahdollisuuksiin, joilla työntekijät voisivat tasapainottaa työtä ja perhe-elämää.

Jos yrityksen työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä säännöllisesti on vähintään 20 mutta vähemmän kuin 30, voidaan henkilöstöryhmän tai -ryhmien edustajien kanssa sopia, että edellä todetut asiat käsitellään yrityksen koko henkilöstölle järjestettävässä yhteisessä tilaisuudessa.

Jos työnantaja irtisanoo työntekijöitä taloudellisin tai tuotannollisin perustein, henkilöstösuunnitelmaan ja koulutustavoitteisiin tehdään tarvittavat muutokset työvoiman vähentämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn yhteydessä.

Lisätietoja: yhteistoiminta-asiamies