Järjestöt kotoutumisen tukena

Suomessa toimii sekä valtakunnallisesti että paikallisella tasolla lukuisia järjestöjä, jotka ovat mukana jo  pakolaisten vastaanottovaiheessa ja tarjoavat monenlaista tukea sekä toimintaa kotoutumisprosessiin. Järjestöjen tärkeä tehtävä on uusien tulijoiden aktivointi ja osallistaminen yhteisöjen toimintaan. Maahanmuuttajien omien järjestöjen antama omakielinen vertaistuki on erittäin tärkeää uusille tulijoille.

Monilla järjestöillä on erityistä toimintaa pakolaisten vastaanoton tukemiseksi ja kotoutumisen edistämiseksi. Ne järjestävät muun muassa asumisapua, läksypiirejä ja kaveritoimintaa. Osalla järjestöistä on myös vahva valtakunnallisen vapaaehtoistyön koordinaatio- ja koulutusrooli, joka tukee myös kotoutumiseen liittyvää vapaaehtoistoimintaa. Urheiluseuroilla, kerhoilla, kyläyhdistyksillä ja muilla paikallisilla yhteisöillä sekä harrastusryhmillä on keskeinen rooli arjen vuorovaikutuksen lisäämisessä eri väestöryhmien välillä.

Kunnan viranomaisten ja järjestöjen yhteistyöryhmissä on mahdollista kartoittaa paikallisten järjestöjen resursseja ja mahdollisuuksia osallistua vastaanottoa ja kotoutumista tukevaan toimintaan. Järjestöt tukevat kunnan palveluja ja toimivat siltana viranomaisten sekä kansalaisyhteiskunnan välillä.

Lähde: Suomen Punainen Risti

Lue lisää järjestöjen kotoutumiselle tarjoamasta tuesta (kotouttaminen.fi).