Kärkihankkeet

Pääministeri Juha Sipilän hallitus vie eteenpäin uudistuksia viidellä painopistealueella: työllisyys ja kilpailukyky, osaaminen ja koulutus, hyvinvointi ja terveys, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatio ja normien purkaminen. Hallituksen strategisiin tavoitteisiin liittyy 26 kärkihanketta.

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on vastuita työllisyys ja kilpailukyky-, osaaminen ja koulutus-, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen -painopistealueilla.

Alla olevassa listauksessa on kuvattu elinkeinoministeri Mika Lintilän ja työministeri Jari Lindströmin vastuulla olevat kärkihankkeet ja niiden toimenpiteet sekä joitakin osavastuita myös muissa kärkihankkeissa.

TEM:n vastuuhenkilöiden yhteystiedot löytyvät henkilö- ja tehtävähakemistosta.

Reformit

Hallitus vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä rakenteellisilla uudistuksilla, joista yksi on maakuntauudistus.TEM:n hallinnnonalalla uudistus koskee ELYjen ja TE-palvelujen tehtävien uudelleen järjestämistä.
Lisätietoa TEM:n toimista
Lisätietoja koko maakuntauudistuksen toteutuksesta
 

Hallitusohjelman toteutussuunnitelma, kärkihankkeet

1.Työllisyys ja kilpailukyky

1.Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla

Vastuuministeri Lintilä

 1. Vauhditetaan yritysten kansainvälistä kasvua Team Finland -toimintamallia uudistamalla
 2. Yritysten rahoitusaseman ja oman pääoman aseman vahvistaminen
 3. Kasvun voimistaminen ja kilpailun lisääminen
 4. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen
 5. Valtion ja kuntien välisten MAL -sopimusten uudistaminen Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseuduilla
 6. Yrittäjyyspaketin vahvistaminen
 7. Lisätään innovatiivisten hankintojen osuutta kaikista julkisista hankinnoista
 8. Tehdään Suomesta genomitiedon hyödyntämisen edelläkävijämaa
 9. Luodaan digitaalisen liiketoiminnan tiekartta

Kilpailukykytoimet

Vastuuhenkilöt TEM:ssä

1. Mikko Ojala, Marjukka Aarnio, Pirjo Harjunen, Petri Peltonen, Harri Eskola, Petteri Ohvo
2. Tiina Ingman, Jyrki Orpana, Elina Rainio
3.Pekka Timonen, Marjukka Aarnio, Anne Rothovius, Tarja Kröger
4. heli Ponti
5.YM
6.
7.Minna Mattila, Tarja Sinivuori-Boldt
8. Asta Wallenius
9. Pekka Lindroos


2.Työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan

Vastuuministeri Lindström

 1. Työttömyysturvan uudistaminen ja työn vastaanottamista estävien kannustinloukkujen purkaminen
 2. Luodaan osallistavan sosiaaliturvan malli
 3. Vuorotteluvapaajärjestelmän ehtoja tiukennetaan

Vastuuhenkilö TEM:ssä

1 – 3.Päivi Kerminen
 

3. Paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan

Vastuuministeri Lindström

 1. Paikallisen sopimisen edistämishankkeet
 2. Mahdollistetaan alle vuoden työsuhteissa määräaikaisen sopimuksen solmiminen ilman perusteita
 3. Pidennetään koeaikaa
 4. Työmarkkinoiden toiminnan kehittäminen työaikajärjestelyin
 5. Joustavoitetaan takaisinottovelvollisuutta
 6. Kehitetään työntekijöiden muutosturvaa kollektiiviperusteisissa irtisanomisissa
 7. Vuosilomalain sairauskarenssisäännöksen muuttaminen. Lakimuutos tuli voimaan 1.4.2016.
 8. Toteutetaan työaikalain ja vuosilomalain kokonaisuudistukset.
 9. Hallitus edistää Suomen työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä talouden kansainvälistymistä edistävää työvoiman maahanmuuttoa

Vastuuhenkilöt TEM:ssä

1 – 8. Tarja Kröger, Nico Steiner, Susanna Siitonen
9. Olli Sorainen

4. Uudistetaan työvoimahallinto työllistymistä tukevaksi

Vastuuministeri Lindström

 1. TE -toimistojen tehtäväksi kirkastetaan työnvälitystoiminta. Julkisen työnvälityksen vuoropuhelua ja yhteistyötä työnantajayritysten kanssa vahvistetaan. Uudistus aktivoi työnhakijan omaa roolia työnhaussa, mutta myös varmistaa nykylainsäädännön sanktioiden tehokkaan täytäntöönpanon
 2. Asiakaslähtöisten työllisyyspalvelujen alueelliset kokeilut
 3. Yksityisten työvoimapalveluiden roolia erityisesti helpoimmin työllistyvien palveluissa lisätään
 4. Toteutetaan kasvuyritysten työllisyysohjelma
 5. Selvitetään ”Työnäyte” –palvelun käyttöönottoa

Vastuuhenkilöt TEM:ssä

Kari Rintanen, Päivi Kerminen Jarmo Palm

2. Osaaminen ja koulutus

5. Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi

Vastuuministeri Lintilä yhteistyössä ministeri Grahn-Laasosen kanssa

 1. Edellytetään korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta esitystä työnjaosta sekä tiedekuntien ja tutkimusyksiköiden tiivistyvästä yhteistyöstä. Pääomitetaan korkeakouluja.
 2. Kootaan tutkimuksen voimavaroja ja vahvistetaan osaamiskeskittymiä.
 3. Vahvistetaan tutkimuksen vaikuttavuutta ja hyödyntämistä tukevaa rahoituspohjaa sekä uudistetaan innovaatioiden kaupallistamisen palvelurakenteita ja säädöspohjaa
 4. Puretaan koulutusviennin esteitä kaikilta koulutusasteilta

Vastuuhenkilö TEM:ssä

Antti Valle
 

6. Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan

Vastuuministeri Grahn-Laasonen yhteistyössä ministeri Lindströmin ja ministeri Rehulan kanssa

 1. Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla ja vahvistetaan etsivää nuorisotyötä. Syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten tukemisessa. Hyödynnetään nuorisotakuun hyvät käytännöt ja hankkeet sekä otetaan käyttöön parhaat elementit laajentamalla ne valtakunnallisiksi.
 2. Kaikille peruskoulun päättäville taataan koulutuspaikka.
 3. Vahvistetaan nuorten sosiaali- ja terveyspalveluita, nuorten mielenterveyspalveluita sekä taataan kuntoutuspaikat.
 4. Vahvistetaan työnetsijätoimintaa ja kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi -korttia työntekoon kannustavampaan suuntaan.

Vastuuhenkilö TEM:ssä

4.Teija Felt

4. Biotalous ja puhtaat ratkaisut

1. Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Vastuuministeri Tiilikainen

 1. Valmistellaan vuoteen 2030 tähtäävä energia- ja ilmastostrategia ja siihen liittyvät toimet, jolla toimeenpannaan hallitusohjelman tavoitteet sekä EU:n asettamat velvoitteet
 2. Valmistellaan ilmastolain mukaisesti hallituksen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma.
 3. Energiatuen lisäpanostus suunnataan yritysten uusiutuvan energian investointeihin sekä suuriin uuden puhtaan energiateknologian demohankkeisiin.

Vastuuhenkilöt TEM:ssä

Markku Kinnunen, Anja Liukko, Jukka Saarinen
 

2. Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä

Vastuuministerit Tiilikainen ja Lintilä

 1. Lisätään puun tarjontaa ja monipuolista käyttöä 
 2. Kehitetään biotalouden uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja
 3. Vauhditetaan biotalouden uusien innovaatioiden käyttöönottoa kokeiluhankkeilla ja innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla

Vastuuhenkilö TEM:ssä

Reima Sutinen

5. Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

1. Digitalisoidaan julkiset palvelut

Vastuuministeri Vehviläinen

 1. Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita koskeva digitalisoinnin periaatteet
 2. Hallinnon sisäiset prosessit digitalisoidaan ja entiset prosessit puretaan
 3. Tiedon hallinnan välineet ja palvelumallit sekä Tiedonhallintalaki

Vastuuhenkilöt TEM:ssä

Sirpa Alitalo, Antti Joensuu
 

2. Rakennetaan digitaalisen liiketoimintaympäristön kasvuympäristö

 1. Edistetään esineiden internetiä
 2. Rakennetaan liikenteen digitaalisten palveluiden kasvuympäristö
 3. Laaditaan tietoturvastrategia, jolla lisätään luottamusta internetiin ja digitaalisiin toimintatapoihin
 4. Lisätään robotiikan hyödyntämistä ja kehitystä Suomessa
 5. Lisätään suurten tietoaineistojen (massadata) hyödyntämistä ja massadataan perustuvaa liiketoimintaa Suomessa sekä käynnistetään ns. omadataan perustuvia kokeiluja

Vastuuhenkilö TEM:ssä

Tapio Virkkunen


3. Sujuvoitetaan säädöksiä

 1. Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset. Toimenpide 1 tehdään ministeriöittäin (toimialoittain) vastuuministerin johdolla ja vastuulla
 2. Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus
 3. Viranomaisten keskinäisten valitusten määrä minimoidaan, esimerkiksi  ennakkoneuvottelumenettelyllä.
 4. Perustetaan lainsäädännön vaikutusarviointielin, jonka tehtävänä on varmistaa lainsäädännön vaikutusarviointien laatu.

Vastuuhenkilö TEM:ssä

1-3 Susanna Siitonen
 

4. Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri

1. Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri

Vastuuhenkilöt TEM:ssä

Heidi Nummela, Antti Joensuu

 

5. Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa

1. Strategialähtöisillä tavoitteilla parempaan julkisen hallinnon johtamiseen

Vastuuhenkilö TEM:ssä

Heidi Nummela