Kasvupalvelujen sisältölait

Sisältölakiesitykset eduskunnalle

HUOM! Sote- ja maakuntauudistuksen ja kasvupalvelu-uudistuksen valmistelu on lopetettu 8.3.2019 ja annetut lakiesitykset ovat rauenneet.

Tiedote 8.3.2019: Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistus ajetaan hallitusti alas – tehtyä työtä voidaan hyödyntää

Hallituksen esitys laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 93/2018 vp).

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta, laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta ja laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi esitetään kumottaviksi.

Esitys liittyy maakuntauudistukseen ja siihen liittyvään kasvupalvelu-uudistukseen. Julkisia rekrytointipalveluja ja osaamisen kehittämispalveluja koskevassa lakiehdotuksessa ehdotetaan säädettäväksi maakunnallisista kasvupalveluista, joilla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta, osaavan työvoiman saatavuutta ja työnhakijoiden mahdollisuuksia saada työtä. Lakiehdotuksessa alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta ehdotetaan säädettäväksi tuista, joita maakunnat voivat myöntää mm. alueiden kehittämiseen ja yritystoiminnan edistämiseen.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annettiin eduskunnalle heinäkuun alussa 2018. Lisäksi syksyllä 2018 tullaan antamaan lakiesitys kasvupalvelujen tiedonhallinnasta.

Tiedote 27.6.2018 ja tiedotustilaisuuden aineistot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta:

Linkki eduskunnan sivuille HE 93/2018 vp

Kysymyksiä ja vastauksia kasvupalveluista

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä (HE 96/2018)

5.7.2018 annetussa esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämistä ja samalla kumottaisiin voimassa oleva saman niminen laki. Lain tarkoituksena olisi edistää kotoutumista ja hyviä väestösuhteita ja siten vahvistaa maahanmuuttajien yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. Tavoitteena olisi myös edistää maahanmuuttajien työllisyyttä, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi viranomaisten tehtävistä ja yhteistyöstä kotoutumisen edistämisessä sekä kotouttamisen yhteensovittamisesta ja seurannasta hallinnon eri tasoilla. Kotoutumisen edistämisen suunnittelu ja kehittäminen sovitettaisiin yhteen maakunnan ja kunnan muun suunnittelun kanssa.

Kotoutumista edistäviä palveluita järjestettäisiin osana maakunnan järjestämisvastuulla olevia kasvupalveluita ja sosiaali- ja terveyspalveluita, kunnallisia peruspalveluita ja kansallista koulutusjärjestelmää sekä muina kotoutumista edistävinä palveluina. Esityksen mukaan valtio maksaisi laskennallista korvausta kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta ja kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä kunnille.

Alkukartoituksen järjestämisestä maksettava laskennallinen korvaus sekä tulkitsemisesta aiheutuvien kustannusten korvaus sisällytettäisiin laskennalliseen korvaukseen. Valtion kunnille maksamien erityiskustannusten korvaamisesta pääosin luovuttaisiin ja ne siirrettäisiin maakuntien yleiskatteelliseen rahoitukseen. Myös osa tulkitsemisesta aiheutuvista kustannuksista siirrettäisiin maakuntien yleiskatteelliseen rahoitukseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Tiedote 5.7.2018

Linkki eduskunnan sivuille HE 96/2018 vp

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kasvupalveluvirastosta, kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä ja turvallisuusselvityslain 37 §:n muuttamisesta
(HE 266/2018)

Kasvupalveluvirastoa ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelyä koskevat hallitukset esitykset annettiin eduskunnalle 29.11.2018. Lakiesitykset ovat osa maakuntauudistukseen liittyvää kasvupalvelu-uudistusta, jossa nykyiset valtion palvelut - TE-palvelut, ELY-keskusten yrityspalvelut - siirtyvät maakuntien järjestämisvastuulle.

Asiakastietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä on tarkoitus uudistaa ja päivittää EU:n uusien tietosuojavaatimusten mukaiseksi.  Asiakastietojen käsittelyä varten olisi käytössä rekrytoinnin ja työllistymisen asiakastietojärjestelmä sekä yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä. Valtakunnalliset tietojärjestelmät ja alustat maakuntien ja valtion yhteiseen käyttöön kehittäisi ja ylläpitäisi Kasvupalveluvirasto. 

Kasvupalveluvirasto olisi edeltäjänsä kehittämis- ja palvelukeskuksen (KEHA) tavoin työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan virasto ja kiinteässä yhteydessä työ- ja elinkeinopolitiikan johtamiseen sekä valtakunnan tasolla että maakunnissa.  Virastoa johtavassa ja valvovassa johtokunnassa olisi vahva maakuntien edustus. 

Hallituksen esityksen mukaan Kasvupalveluvirasto tarjoaisi työ- ja elinkeinopolitiikan työkaluja, sähköisiä ja digitaalisia palveluja sekä tietojärjestelmiä ja alustoja maakunnallisten ja valtakunnallisten kasvupalvelujen käyttöön. Kyseessä ei ole uusi virasto. Virasto muodostettaisiin jatkamalla ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tietohallintopalvelun toimintaa työ- ja elinkeinohallinnon järjestelmien osalta.

Virasto tarjoaisi jatkossa keskitettyä neuvontaa valtakunnallisissa kasvupalveluissa sekä  käyttäjätukea tuottamiensa sähköisissä palveluissa ja järjestelmien käytössä sekä hoitaisi eräitä maksatustehtäviä.

Tiedote 29.11.2018

Linkki valtioneuvoston sivuille

Kysymyksiä ja vastauksia Kasvupalveluvirastosta ja asiakastietojen käsittelystä