Kasvupalvelujen sisältölait

Lausunnolla oleva lakiluonnos

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksiin Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä. Lakiluonnokset liittyvät hallituksen 5.4.2018 antamaan lakiesitykseen alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista, ja ne ovat osa maakuntauudistuksen valmistelua. Lausuntoja voi antaa 19.10.2018 asti. Lakiesitykset on tarkoitus sisällyttää samaan hallituksen esitykseen, joka annettaisiin marraskuussa 2018.

Lue lisää Lausuntopalvelu.fi:ssä

Tiedote 11.9.2018

Sisältölakiesitykset eduskunnalle

Hallituksen esitys laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 93/2018 vp).

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta, laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta ja laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi esitetään kumottaviksi.

Esitys liittyy maakuntauudistukseen ja siihen liittyvään kasvupalvelu-uudistukseen. Julkisia rekrytointipalveluja ja osaamisen kehittämispalveluja koskevassa lakiehdotuksessa ehdotetaan säädettäväksi maakunnallisista kasvupalveluista, joilla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta, osaavan työvoiman saatavuutta ja työnhakijoiden mahdollisuuksia saada työtä. Lakiehdotuksessa alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta ehdotetaan säädettäväksi tuista, joita maakunnat voivat myöntää mm. alueiden kehittämiseen ja yritystoiminnan edistämiseen.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annettiin eduskunnalle heinäkuun alussa 2018. Lisäksi syksyllä 2018 tullaan antamaan lakiesitys kasvupalvelujen tiedonhallinnasta.

Tiedote 27.6.2018 ja tiedotustilaisuuden aineistot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta:

Linkki eduskunnan sivuille HE 93/2018 vp

Kysymyksiä ja vastauksia kasvupalveluista

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä HE 96/2018

5.7.2018 annetussa esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämistä ja samalla kumottaisiin voimassa oleva saman niminen laki. Lain tarkoituksena olisi edistää kotoutumista ja hyviä väestösuhteita ja siten vahvistaa maahanmuuttajien yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. Tavoitteena olisi myös edistää maahanmuuttajien työllisyyttä, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi viranomaisten tehtävistä ja yhteistyöstä kotoutumisen edistämisessä sekä kotouttamisen yhteensovittamisesta ja seurannasta hallinnon eri tasoilla. Kotoutumisen edistämisen suunnittelu ja kehittäminen sovitettaisiin yhteen maakunnan ja kunnan muun suunnittelun kanssa.

Kotoutumista edistäviä palveluita järjestettäisiin osana maakunnan järjestämisvastuulla olevia kasvupalveluita ja sosiaali- ja terveyspalveluita, kunnallisia peruspalveluita ja kansallista koulutusjärjestelmää sekä muina kotoutumista edistävinä palveluina. Esityksen mukaan valtio maksaisi laskennallista korvausta kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta ja kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä kunnille.

Alkukartoituksen järjestämisestä maksettava laskennallinen korvaus sekä tulkitsemisesta aiheutuvien kustannusten korvaus sisällytettäisiin laskennalliseen korvaukseen. Valtion kunnille maksamien erityiskustannusten korvaamisesta pääosin luovuttaisiin ja ne siirrettäisiin maakuntien yleiskatteelliseen rahoitukseen. Myös osa tulkitsemisesta aiheutuvista kustannuksista siirrettäisiin maakuntien yleiskatteelliseen rahoitukseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Tiedote 5.7.2018

Linkki eduskunnan sivuille HE 96/2018 vp