Valtionavustus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää avustusta innovatiivisten tulevaisuuden kiertotalousratkaisujen edistämiseen. Avustuksiin on myönnetty määrärahaa 1 000 000 euroa. Hankkeen toteuttamiseen voidaan myöntää käyttöaikaa 30.6.2022 saakka.

TEM:n myöntämällä avustuksella pyritään tukemaan hankkeita, jotka kohdistuvat kotimaassa tehtävien kiertotalouden investointien vauhdittamiseen sellaisissa tapauksissa, joissa esim. Business Finlandin instrumentit eivät ole sopivia. Avustuksen käyttö rajataan joko investointeihin tai kehittämishankkeisiin. 

Investointihankkeita voivat olla kiertotaloutta edistävät teknologiset tai muut uusia toimintatapoja tai palveluita tukevat investoinnit. Kehittämishankkeita voivat olla merkittävien investointien vaatimat selvitykset tai investointeihin liittyvien toimijoiden yhteistyötä tai prosessien ja materiaalivirtojen yhdistämistä toteuttavien verkostojen ja yhteistoiminnan luominen. Uutena elementtinä avustusta voi hakea työllisyyttä tukevien kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen. 

Myönnettävä avustus on de minimis -tukea. Sillä tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jonka määrä on enintään yhteensä 200 000 euroa yhtä yritystä kohden nykyisen ja kahden edellisen verovuoden ajanjaksolla.

Hankkeiden avulla pyritään vaikuttamaan uusien työpaikkojen syntymiseen, ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja yritysten ja muiden toimijoiden toimintatapojen muutokseen kiertotalouden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on materiaalin käytön vähentäminen, kokonaistehokkuus osaoptimoinnin sijaan, ympäristövaikutusten pienentäminen, aineettoman arvonluonnin kasvattaminen, uusiutumattomien raaka-aineiden kierron parantaminen, uusiutuvien materiaalien monipuolinen ja mahdollisimman pitkään pitävä käyttö tai digitalisaatioon ja palveluihin perustuva uudenlainen tapa korvata tarpeen täyttäminen.

Avustettavien hankkeiden on esitettävä riittävät vaikuttavuusarviot toiminnan innovatiivisuudesta, työllistävyydestä ja merkityksestä kiertotalouden edistämiseen.

Avustusta saa käyttää kiertotalouden ekosysteemin kehittämistä tukeviin

  1. kiertotaloutta edistäviin teknologisiin tai muihin uusia toimintatapoja tai palveluita tukeviin investointeihin
  2. kiertotaloutta edistävien investointien käynnistämiseksi tarvittaviin selvityksiin ja verkostoihin
  3. työllisyyttä tukevien kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen.

Hankinnoissa on noudatettava hankintalakia.

Avustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle taloudellista toimintaa harjoittavalle yhtiölle.

Avustusta työllisyyttä tukevien kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen liittyvään hankkeeseen voidaan myöntää myös sellaiselle julkis- tai yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

Avustukset maksetaan valtion talousarvion momentilta 32.20.44 Kiertotalouden investointituki. Varojen käyttöön sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Varojen käyttöön sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001), valtioneuvoston asetusta (604/2020) kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta sekä TEM:n ohjeistusta.  Taloudellista toimintaa harjoittavalle yhtiölle avustukseen sovelletaan Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevaa asetusta (EU 1407/2013), jolla tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jonka määrä on enintään yhteensä 200 000 euroa yhtä yritystä kohden nykyisen ja kahden edellisen verovuoden ajanjaksolla.

Avustusta voi hakea 15.10.2020 klo 16.15 mennessä. Hakemukset toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon [email protected] 

Kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeiden kehittämiseen tarkoitetun avustuksen hakeminen: 

Rahoitushakemus

Maksatushakemus

Lisätietoja:

ylitarkastaja Ulla Palander, TEM, p. +358 295 049 235
erityisasiantuntija Sari Tasa, TEM, p. +358 295 048 242