Kompensaatiotuki

Osa päästökaupan aiheuttamasta lisäkustannuksesta sähkön hinnassa korvataan rajatuille teollisuuden aloille kompensaatiotuella. Tukijärjestelmästä säädetään lailla päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta (138/2017), joka tuli voimaan kesäkuussa 2017. Tuen myöntäminen on mahdollista päästökauppadirektiivin perusteella, ja noin 10 EU:n jäsenvaltiota tai muuta Euroopan talousalueen maata kompensoi kyseisiä kustannuksia toiminnanharjoittajille. 

Suomen kompensaatiotukijärjestelmä noudattaa Euroopan komission päästökaupan valtiontukisuuntaviivoissa (2012/C 158/04) asetettuja vaatimuksia. Suuntaviivoja on Suomessa kuitenkin sovellettu siten, että tukea myönnetään puolet sallitusta maksimitasosta.

Myönnettävän tuen määrä riippuu suoraan päästöoikeuden hinnasta. Tuen määrä perustuu tuenhakijan sähkönkulutukseen, jota arvioidaan joko tuotteen tonniperusteisen tuotannon tai tuotannon sähkönkulutuksen perusteella.

Tukijärjestelmä on määräaikainen, ja se on sidottu kuluvaan päästökauppakauteen. Tukea voidaan myöntää vuosien 2016 - 2020 tietojen perusteella ja se maksetaan aina takautuvasti tarkasteluvuotta seuraavana vuonna. Kansallisena tukiviranomaisena toimii Energiavirasto, joka vastaa tukihakemusten käsittelystä, tuen myöntämisestä ja muista kompensaatiotukea koskevassa laissa säädettävistä tehtävistä.