FI SV EN

ANM-koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom förvaltningsområdets ämbetsverk finns ca 8 000 anställda.

Arbets- och näringsbyråer (TE-byråer)
Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen)

Ämbetsverk:

Energimyndigheten
Försörjningsberedskapscentralen
Geologiska forskningscentralen
Konkurrens- och konsumentverket
Patent- och registerstyrelsen
Säkerhets- och kemikalverket (Tukes)
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret)

Bolag:

Business Finland Ab
Finnvera Abp
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
Tesi
Klimatfonden

Fonder:

Försörjningsberedskapsfonden  
Kärnavfallshanteringsfonden
Statsgarantifonden