پرسش ها و پاسخ ها: كرونا و تغيير و تحرك نيروى كارى

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja työvoiman liikkuvuudesta persiaksi

30.3.2020

چگونه فنلاند محدودیت های عبور و مرور مرزی را كنترل مى كند؟

هدف از محدود کردن عبور ر مرور مرزی، اساساً کاهش مسافرت است.

ترافيك بازگشت به فنلاند

شهروندان فنلاندی وشهروندان اتحادیه اروپا و شینگن و اعضای خانواده آنها كه در فنلاند زندگى مى كنند و همچنین اتباع کشورهای ثالث که دارای مجوز اقامت در فنلاند هستند مجاز به بازگشت به کشور هستند.

دیگر موارد اضطراری جابجاى

در فنلاند عبور و مرور مرزی را برای جلوگیری از شیوع ويروس  كرونا محدود می کند ٢٩.١٢. ١٣٩٨ - ٢٥. ١. ١٣٩٩ ( 13.4.2020 - 19.3 ) به طوری که فقط عبور و مرور ضرورى مسافرت كارى یا سایر رفت و آمد مسافرتی مشخص به فنلاند مجاز مى باشد. این محدودیت برای اتباع همه کشور هاى اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (EU / EEA ) و کشورهای سوم در مرزهای داخلی و خارجی اعمال می شود.

(دستورالعمل مرزبانی برای عبور از مرز(به انگلیسی

آیا درخواستهاى ویزا و اقامت را مورد بررسی قرار می گیرد؟

درخواست های ویزا و اجازه اقامت در حال حاضر توسط نمايندگى سفاراتها پذیرفته نمى شوند، اما در صورت لزوم وضعیت دوباره ارزیابی می شود. گذرنامه های مربوط به برنامه های ویزا که در حال حاضر مورد برررسى هستند بازگردانده می شوند و مورد برررس قرار نمى گيرند. این سیاست در مورد روسیه اعمال نمی شود، همه درخواست های كه در حال حاضر دریافت شده اند را مورد برررسى قرار مى دهند

درخواست های مربوط به اجازه اقامت كه قبلاً دریافت شده است را برای بررسى به اداره مهاجرت فنلاند ارسال می كنند.  مصاحبه ها با نمايندگى هاى سفارتها در مورد درخواست های اجازه اقامت فعلاً به حالت تعلیق در آمده است.

اداره مهاجرت و اداره كسب و كار و مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیست (ELY-keskuksen) براى پروسه مجوز از مرکز کار اضطرارى برای امنیت تأمینى، مراقبت های بهداشتی و عملکرد بازار کار را اولویت بندى مى نمايند. مقامات بعداً بیشتر در اين مورد اطلاع رسانى مى نمايند .

حدود رفت و آمد مسافرت كارى ضرورى چه مقدار مى باشد؟

گذرگاه های مرزی براى متخصصان مراقبت های بهداشتی یا محققان، کارمندان مراقبت از سالمندان ، کارگران مرزی، کارگران حمل و نقل، دیپلمات ها، سازمان های بین المللی، پرسنل نظامی، کارمندان و پرسنل سازمان بشردوستانه که فعالیت یا نیاز آنها ضروری مى باشد محدود نمى شود.

همچنین در مورد کارهایی که برای امنیت مددكارى یا عملکرد بازار کار ضروری تلقی می شود، عبور از مرز اين  اشخاص ممکن است با اختیار مقام مرزی امکان پذیر باشد.

(ستورالعمل مرزبانی برای عبور از مرز(به انگلیسی

چه کسی در مورد ضرورت عبور و مرور در موقعيتهاى عبور از مرز تصمیم می گیرد؟

تصمیم گیری در مورد چگونگى عبور و مرور ضروری، توسط هر نقطه گذر مرزی به صورت مورد به مورد اتخاذ می شود. عبور و مرور ضرورى یا سایر رفت و آمدها های ضرورى هنوز امکان پذیر است و در مرزهای داخلی ادامه خواهد یافت. اگرچه كه عبور و مرور ضروری مرزی و دسترسی نیروی کار خارجی به فنلاند با کاهش ترافیک هوایی و دریایی به طور قابل توجهی کاهش یافته اند.

آیا کارگران فصلی مى توانند به فنلاند ورود پيدا كنند؟

به عنوان یک قاعده کلی، این امکان پذیر نخواهد بود زیرا کار فصلی در حال حاضر به عنوان مسافرتهای ضرورى و یا براى سایر عبور مرور ضرورى و اساسی تعریف نشده است. با این حال ، در مورد کارهایی که برای امنیت پشتيبانى یا عملکرد بازار کار ضروری تلقی می شوند، براساس اختیار مرزی به صورت بررسى همان مورد مى توانند از مرز عبور كنند.

مقامات فنلاند بعداً ارزیابی خواهند کرد در رابطه با بهداشت عمومی، كه آیا ورود كارگر خارجی براى کار فصلی امکان پذیر است یا خیر.

آیا فردى كه از قبل اجازه اقامت موقت كارى دارد اجاده ورود به فنلاند را دارد؟

قاعده کلی در اینجا نیز محدود کردن سفرهای غیر ضروری است. با این حال، یک تبعه کشور سوم برای نخستین بار با اجازه اقامت صادر شده توسط فنلاند تا تاريخ 31.3.2020 مى تواند وارد فنلاند شود، اگر که او در حال سفر به فنلاند مى باشد و یا شروع به سفر به فنلاند را آغاز کرده است و در مورد شرایط مكان زندگى خود در فنلاند توافق کرده باشد.  پس از این مهلت ، شخص دارنده اقامت براى اولین بار با اجازه اقامت می تواند تنها در صورت عبور و مرور ضرورى وارد فنلاند شود.

یا امكان رفتن به استونی ، سوئد یا نروژ براى مشاغل روزانه وجود دارد؟

امكان رفتن به سوئد و نروژ وجود دارد

(دستورالعمل مرزبانی برای عبور از مرز(به انگلیسی

در زمان ورود به فنلاند مجبور مى شوم در قرنطينه بمانم؟

دولت اظهار داشته است كه فنلاندی هایی كه از خارج از كشور باز می گردند و افرادی كه دائم در فنلاند اقامت دارند، به دليل شرایطی معادل به قرنطینه دو هفته اى هدایت می شوند.  ترتیبات قرنطینه بین کارفرما و کارگر توافق می شود. قرنطینه شامل افرادی است که به طور دائم در فنلاند اقامت ندارند و ورود آنها به فنلاند همانطور که در بالا توضیح داده شد، ضروری تلقی نمی شود، صدق نمی کند.

يا فنلاند پیوندهای ارتباطی حمل و نقل و ترافيكى است؟

پیوندهای ارتباطی حمل و نقل ترافیکی در فنلاند طی هفته‌های اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در همين زمان کوتاه مدت کاهشهای بعدی نيز قابل انتظار می باشد.

اگر متقاضی درخواستنامه اقامت موقت یا ویزا خود را كنسل کند، هزینه بررسى درخواستنامه او بازپرداخت می شود؟

مقررات فعلی بازپرداخت هزینه بررسى درخواستنامه را مجاز نمی کند.

اگر مقامات دولتى تصميم بگيرند كه درخواستنامه را بررسى ننمايند، هزینه بررسى درخواستنامه را بازپرداخت مى كنند؟

مقررات فعلی بازپرداخت هزینه بررسى درخواستنامه را مجاز نمی کند.

اگر یک كارگر خارجی با اولين اجازه اقامت موقت كار در فنلاند به دليل كرونا به تعطيلات اجبارى كارى فرستاده شود، چگونه تعطيلات اجبارى كارى می تواند بر ادامه اجازه اقامت او تأثیر گذارد؟

اجازه اقامت برای مدت زمان تعطيلات اجبارى كارى معتبر مى ماند. اگر كارگر درخواست ادامه اجازه اقامت را کند ، اعطای چنین اجازهاى منوط به شرطی است که در طی اجازه اقامت قبلی تأمین هزینه های معیشت و زندگى انجام شده باشد. اطلاعات مربوط به کار در هنگام تعطيلات اجبارى كارى و مزایای بیکاری را می توان در صفحات اينترنتى كِلا و اداره كسب و كار در یافت كرد.

(و اطلاعات بیشتر را در صفحه اينترنتى اداره مهاجرت از قسمت صفحه كرونا مى توان دريافت كرد (به انگلیسی

از کجا می توانم اطلاعات بیشتری را در رابطه با امرار معاش كارگر، قبل از زمان تعطيلات اجبارى كارى را پیدا کنم؟

(سؤالات متداول كه در مورد وضعیت كرونا در صفحه اينترنتى كِلا پرسیده شده اند. (به انگلیسی

(خبار به روز در مورد كرونا در صفحه خدمات اداره كسب كار (به فنلاندی

(خدمات اداره كسب و كار اگر شما را به تعطيلات اجبارى كارى  بفرستند (به انگلیسی

(چطور كرونا به برنامه (تالنت بووست

و روی اقدامات توسعه تاثير مى گذارد؟ (Talent Boost) 

برنامه اقدام تالنت بُووست (Talent Boost) اکنون بر عملكردها و اقدامات در فنلاند تمرکز دارد. وضعیت کنترل خواهد شد و اقدامات متناسب را با شرايط تغيير  می دهند.

جذب خلبانان بین المللی و جذب استعدادهای بین المللی برای اجرا به بعد موکول می شوند. استخدام خلبانان بین المللی در مراحل اولیه اِئورِس (EURES )به مرحله پس از زمانهاى اضطراری منتقل می شوند. کارشناسان اِئورِس (EURES) می توانند با شرکت هایی که نيرو و جای خالی دارند تماس بگیرند و وضعیت آنها را بررسى کنند. دوره های استخدامی كه در حال بررسى هستند و آموزش کار در فنلاند و آموزش كارهاى بین المللی را كه انجام مى دهند سعى مى كنند براى تکمیل بصورت مجازی به پايان ببرند.

به عنوان مثال شرکتها و سایر کارفرمایان براى استخدام متخصصان بین المللی ساکن فنلاند تشویق می شوند به عنوان مثال، با حمایت از بودجه تالِنت اكسپلوٍر (Talent Explorer) ، استخدام می شوند. در این زمینه ، تنوع محیط کار نیز به عنوان مثال از طریق کمپین پيشرفت شرکت چند فرهنگی، Talent Boost Meter و کمپین ارتباطات جهانی مهارت و عملیات ارتباطی ایجاد می شود.

چه طور تأثیرى كرونا بروى اجازه اقامت شرکتهای خارجى دارد؟

بروى اقامتهاى اعتباردار اين وضعیت استثنایی تاثيرى ندارد.  اداره مهاجرت فنلاند، و همچنین دفاتر تصمیم گیری اداره كسب و كار و مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیستى (ELY-keskus )، برنامه های اجازه اقامت اولیه مبتنی بر کار را که برای امنیت عرضه یا عملکرد بازار کار كه ضروری قلمداد می شوند را در اولویت قرار می دهند. علاوه بر این برنامه های مربوط به تمديد درخواستهاى اجازه اقامت مجدد را در حال بررسى دارند. رسیدگی به درخواست های كه مربوط به اجازه اقامت سایر كارگران مى باشد را تا ٢٥. ١٣٩٩  13.4.2020 به تعویق می اندازند.

مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیستى (ELY-keskus) اووسيما که به طور مرکزی تصمیمات درباره مجوزهای اقامت کارآفرینی را بررسى مى كنند، در حال حاضر مجوزهایی غیر از مواردی را كه برای متخصصان مراقبت های بهداشتی، کارمندان مراقبت از سالمندان و اجازه شركت حمل و نقل بارى و یا برای افرادی که فعالیت یا نیاز آنها ضروری مى باشد را بررسى مى كنند (برای مثال، از ديدگاه امنیت عرضه اى) در اختیار ندارد. علاوه بر این، برنامه های مربوط به اجازهاى اقامت ادامه دار در حال بررسى هستند.

اعطای اجازه اقامت برای کارآفرین همیشه بر اساس ارزیابی مواردی خاص انجام می شود، که در آن مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیستى (ELY-keskus) شرایط کسب و کار سودآور و وضعیت معیشتى کارآفرین را ارزیابی می کند.

تأثیر ویروس كرونا را در کسب و کار شركتى را در قسمتى از تصمیم گیریهاى جزئی مورد توجه قرار می دهند. براى ارزش گذاری ممکن است از اطلاعات كه از قبل از وجود كرونا در حساب دارى موجود مى باشد مورد بررسى قرار مى دهند، قبل از زمانى كه  كرونا تأثیر حاد بر تجارت ایجاد كرده باشد. مقدارى از تصمیم گيرى ها همچنین براى موارد آينده وضع می شوند.