پرسش ها و پاسخ در مورد كرونا و پشتيبان مالی شركتى

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yritysrahoituksesta persiaksi

30.3.2020

چگونه ويروس كرونا بر شرکت های فنلاند تأثیر می گذارد؟

ويروس كرونا در وهله اول تأثیر شگرفی در تجارت و در درجه اول شرکتهای خدماتی مانند صنعت گردشگری و رستوران دارى خواهد شد، اما با گذشت زمان بر همه صنایع تأثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال، بسیاری از شرکت های انفرادى  کوچک و متوسط ​​به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می گیرند.  برای شرکت هایی که تجارت بین المللی انجام می دهند، مدت هاست که این اثرات به عنوان اختلال در زنجیره های ارزش بین المللی و لجستیک احساس می شود. حتی اگر هم بحران حاد به سرعت برطرف شود، انتظار می رود عدم اطمینان اقتصادی برای مدت طولانی تری ادامه خواهد يافت.

اگر كرونا ویروس باعث مشکلات شود، کارآفرین چه کاری باید انجام دهد؟

اولین کاری که باید انجام دهید این است که با بانک خود و سایر شرکت سرمایه داراى تماس بگیرید. بانک ها قبلاً آمادگی خود را برای آزاد كردن اقساط و دادن زمان براى پرداخت آنان به دلیل وضعیت استثنایی ناشی از کورونا اعلام کرده اند. دولت خود براى توانایی بانکها در تأمین مالی شرکتها حمایت می کند. شركت مالى ويژه فینوِرا ( Finnvera)  وام های اعطا شده توسط بانک ها به شرکت ها را تضمین می کند..

کارآفرینان همچنین می توانند از دولت درخواست پشتيبانى مالى کنند. کمک های مالی توسط مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیست( ELY-keskus )  پذيرفته می شود.

آیا شرکت ها مانند گذشته مى توانند تأمینات اعتبارى دريافت کنند؟

توانایی بانکها در تأمین مالی شرکتها هنوز خوب ارزیابی می شود. این وضعیت حداقل برای مدتی متفاوت است با بحران مالی آن زمان كه شروع يك بحران مالى در سیستم مالی شده بود. اداره نظارت مالی تخمین می زند که بخش بانکی فنلاند در معرض خطرات ناشی از بیماری همه گير ویروس كرونا با ثبات اقتصادى خوبى پيش مى روند.

دولت در پی ويروس كرونا چه کمک هایی به شرکت ها می کند؟

دولت یک بسته کمکى قابل توجهی در حدود ١٥ میلیارد یورو برای کمک به مشاغل در مقابله با اثرات بيمارى همه گير ویروس كرونا آماده کرده است. در زير نظر اداری وزارت کار و اقتصاد، شرکت ها توسط شركت مالى ويژه فینوِرا ( Finnvera)  مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیست ( ELY-keskus ) و سرمایه گذاری در صنعت فنلاند پشتيبانى مالى می شوند.

دولت در کل ١٠ میلیارد یورو بودجه داخلی برای شرکت ها، عمدتاً از طریق ضمانت نامه های شركت مالى ويژه، فینوِرا ( Finnvera) تأمین خواهد کرد. شرکت ها در درجه اول همچنان بايد در ارتباط با بانک خود باشند. دولت ١ میلیارد یورو در حمایت از حمايت شركتى مستقیم اختصاص می دهد. مبلغ کمک مالی برای بيزنِس فيلاند (Business Finland) ٧٠٠ میلیون یورو افزایش می یابد تا برای فعالیتهای سریع پشتیبانی تجاری مورد استفاده قرار گیرد. به مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیست( ELY-keskus ) برای پروژه های توسعه تجاری ٣٠٠ میلیون یورو اختیار اعطاى افزایش می یابد.

چرا دولت بودجه مستقیم به شرکتها می دهد؟

با تأمین اعتبار سرمایه عمومی سعى می کنند تا اطمینان حاصل شود که شركتها پس از بحران بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در شرایط فعلی شرکت ها کمبود سرمایه در گردش دارند و دولت می خواهد با تأمین اعتبار در سرمایه شركت مالى ويژه، فینوِرا ( Finnvera) شركتها بتوانند سرمایه در گردش را از بانكها دريافت كنند. در عین حال، هدف از این کار تأمین وحمايت از مكانهى شغلى و در دسترس بودن خدمات برای فنلاندی ها است.

(Finnvera) چگونه شركت تامين مالى ويژه، فینوِرا
به شركتها در مشكلات مالي ناشى از كرونا ويروس كمك مي كند؟ 

 شكل كارى اصلی شركت تامين مالى ويژه فینوِرا ( Finnvera) ضمانت تضمینی است، یعنی بانکها به شركتها تامينات مالى مى دهند و شركت تامين مالى ويژه فینوِرا ( Finnvera) ضمانت تضمین می کند. شركت تامين مالى ويژه فینوِرا ( Finnvera) همچنین وام اعطا می کند.

دولت در حال تهیه پیشنهاد دولتى برای افزایش مجوز مالی داخلی ١٢ میلیارد یورو مى باشد. حداکثر اختيار قانونی فعلی ٤،٢ میلیارد یورو است، با سرمايه در کل در حدود ٢ میلیارد یورو، يعنى به اين منظور نشان دهنده ١٠ میلیارد یورو سرمايه اضافی در بودجه شرکتها مى باشد. علاوه بر این، جبران خسارت اعتباری و ضمانت پرداختى دولتى توسط شركت تامين مالى ويژه، فینوِرا ( Finnvera) مى باشد كه از ٥٠٪ به ٨٠٪ افزایش می یابد که این امر باعث می شود ریسک مورد نیاز در شرایط نامشخص فراهم شود.

شركت تامين مالى ويژه، فینوِرا ( Finnvera) براى امكان دسترسی و استفاده براى ضمانت شركتهاى كوچك و ضمانت اولیه را گسترش می دهد تا تأمین اعتبارى مورد نیاز وضعیت اقتصادی كرونا را تأمین کند. تصمیمات ضمانتى درمورد وام های بانکی کمتر از ١ میلیون یورو می تواند به سرعت اتخاذ شود. این امر بر تعداد بسیار زیادی از تصمیمات وامى تأثیر می گذارد و بنابراین دسترسی به تصمیمات اعتباری را برای تعداد زیادی از شرکتها را سريع می کند. رسیدگی به تصمیمات ضمانتى بیش از ١ میلیون یورو نیاز به بررسى ارزیابی توسط شركت تامين مالى ويژه، فینوِرا ( Finnvera) دارد و بنابراین زمان بيشتر تر طول می کشد.

از شرکتها خواسته می شود که در وهله اول با هرگونه تغييراتى براى تأمین سرمايه كه از قبل بانک هاى براى آنان پذيرفته اند، تماس بگیرند، که از این طریق شركت تامين مالى ويژه، فینوِرا ( Finnvera) بتواند ضمانت را ارائه دهد.

اطلاعات بیشتر در صفحه اينترنتى شركت تامين مالى ويژه فینوِرا

(Business Finland) چگونه بيزنس فينلاند 
به شرکتها در مشکلات مالی ناشی از ويروس كرونا کمک می کند؟

مبلغ کمک مالی برای بيزنس فينلاند (Business Finland) ٧٠٠ میلیون یورو افزایش می یابد تا برای فعالیتهای پشتیبانی سریع تجارتى مورد استفاده قرار گیرد.

بيزنس فينلاند (Business Finland) به دلیل وضعیت ویروس كرونا ، دو دفتر سرویس مالی جدید را افتتاح کرده است. آنها برای شركتهاى كوچك و متوسط در فنلاند در نظر گرفته شده اند كه بین ٦ تا ٢٥٠ نفر را استخدام كرده اند و شرکت های میان راه نوپاى كه بیش از ٢٥٠ نفر استخدام كرده اند اما با گردش مالی کمتر از ٣٠٠ میلیون یورو در سال مى باشند.

خدمات مالی در حرفه های زیر مورد هدف قرار می گیرد: گردشگری ، خدمات کمکی گردشگری ، صنایع خلاق و عملکرد و کلیه حرفه هایی که زنجیره تولید آنها تحت تأثیر وضعیت و يورس كرونا بوده یا تحت تأثیر آن قرار گرفته است. با تأمین سرمايه، شرکت می تواند اقدامات جدید توسعه ای را برای پیشگیری و رفع اختلال در بازار و زنجیره تولید ناشی از بیماری همه گیر ویروس كرونا شناسایی و برنامه ریزی و اجرا کند.

از بيزنس فينلاند (Business Finland) همچنان به طور عادی می توان درخواستهاى ديگر كمك مالى را كرد. كمكهى مالى را به طور معمول موافقت می كنند و همچنین پرداخت می كنند.  بيزنس فينلاند (Business Finland) نسبت به شروع پروژها و دوره های وام پروژه داران به طور مثبت استقبال و  تغييرپذیری در کلیه فعالیت ها را دارد. در صورت لزوم، بيزنس فينلاند (Business Finland) مدت زمان پروژه های تأمین شده را تمدید می کند، مدت وام را طولانى تر می کند و كمكهاى مالى پرداختى را سريعتر می کند.

اطلاعات بیشتر در مورد صفحه اينترنتى بيزنس فينلاند
(Business Finland) (به انگلیسی)

چگونه سرمایه گذاری صنعت به شرکت ها در مشکلات مالی ناشی از تاج ویروس کمک می کند؟

سرمایه گذاری صنعتى آماده شده است تا براى ادامه كمكهاى مالى همراه با صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های هدف را با سرمایه گذاران دیگر برای نیازهای تأمین مالی اضافی ناشی از ویروس كرونا را تأمین کند.

سرمایه گذاری صنعتى همچنین آماده است تا برنامه تأمین اعتبار برای تثبیت و از اين طريق شرکتها را تقویت مى کند و مورد استفاده قرار دهد، تا موقعیت مالی شرکتها را به همراه با سرمایه گذاران خصوصی تقویت کنند

لازم به ذکر است که حركت سرمایه گذاری اصلى برای تعداد محدودی از شرکتهای فنلاندی مورد هدف قرار می گیرد و به عنوان مثال مشتری های از شركتهاى نوپا و كوچك شركت تامين مالى ويژه، فینوِرا ( Finnvera) در نظر گرفته شوده است. فعالیت های سرمایه گذاری صنعتى را دولت با سرمايه گذارى ویژه ای که ارائه می دهد تکمیل می کند.

سرمایه گذاری صنعتى در درجه اول از شرکت ها می خواهد تا با بانک خود و شركت تامين مالى ويژه (فینورا )(Finnvera) تماس بگیرند.

(اطلاعات بیشتر در مورد صفحه اينترنتى سرمایه گذاری صنعت فنلاند (به فنلاندی

چگونه مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیستى( ELY-keskus ) به شرکتهاى كه در بحران مالی ناشی از کرونا ویروس کمک می کند؟

دولت وظیفه خود را برای اعطای یارانه های تجاری توسط مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیست ( ELY-keskus )  را ٣٠٠ میلیون یورو افزایش می دهد. مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیست( ELY-keskus ) از شركتهاى کوچک پشتیبانی می کند که از اختلال در بازار و تولید ناشی از ویروس كرونا در سراسر کشور رنج می برند. مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیست( ELY-keskus ) شرکتهایی بين ١ تا ٥ نفر اشتغال تأمین سرمايه مالى مى كند. تأمین سرمايه مالى را  برای شرکتهای کوچک در همه حرفها به استثنای کشاورزی ، شیلات و جنگلداری و فرآوری محصولات کشاورزی را در بر مى گيرد.

سایر خدمات تجاری ارائه شده توسط مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیست ( ELY-keskus ) مانند کمک هزینه توسعه تجاری، کمک هزینه محیط کسب و کار، پشتیبانی حمل و نقل منطقه ای و خدمات توسعه تجارت، می توانند بصورت عادی درخواست كند. کمک های بلاعوض و یارانها را نیز به روشهاى عادی و نرمال اعطا و پرداخت می شود. مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیست( ELY-keskus ) با تغيير پذیری برای تغییر در زمان بندی و محتوای پروژه های توسعه مشاغل را مى پذيرد و در صورت لزوم شركتها می تواند سریعتر از زمان مشخص شده و در چند قسط درخواست کمک های توسعه تجارتى را كنند.

خدمات توسعه تجارت توسط مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیست( ELY-keskus ) براى حمایت شركتهاى اقتصادی كوچك توسعه خدماتى تخصصى پولى ارائه می دهد. این خدمات برای شرکتهایی در نظر گرفته شده است که پیش شرط هایی برای ادامه فعالیت های سودآور و اراده برای توسعه فعالیت های خود را دارند. کمک هزینه توسعه سرمایه گذاری محصول مالی مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیست

( ELY-keskus ) است که می تواند جوابگوى نیازهای متنوعی از شرکتهای کوچک و متوسط ​​را دارا باشد. اين پشتیبانی سرمایه گذاری را مى توان یک کمک هزینه توسعه تجارت دانست برای توسعه یا تغییر ساختار تجارتى شرکتهای کوچک و متوسط، به عنوان مثال در صورت تغییر شرایط اقتصادی یا بازار و برای اقدامات توسعه مورد نیاز جهت تغییر مسیر تولید، مورد استفاده قرار گيرد.

اطلاعات بیشتر در مورد صفحه اينترنتى مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیست
( ELY-keskus ) (به زبان فنلاندی)

چگونه اتحادیه اروپا به شرکتها در شرایط اقتصادی ناشی از ویروس كرونا کمک می کند؟

مهم است که از اقدامات سطح اتحادیه اروپا در فنلاند استفاده شود. به عنوان مثال، انتظار می رود برنامه های گروه بانک سرمایه گذاری اروپا دوباره از سر گرفته شود.

در تاريخ ٢٩. ١٢ . ١٣٩٨ (19.3.2020 ) کمیسیون اروپا یک اطلاعیه اتخاذ کرد که تغيير پذیری قابل توجهی در قوانین کمک های دولتی اتحادیه اروپا به دلیل مشکلات مالی استثنایی ناشی از وضعیت ويروس كرونا را ایجاد کرده اند. در عمل، این پیشنهاد اعطای یک بسته کمک مالى قابل توجهی كه از طرف دولت فنلاند مطرحً شده بود در تاريخ ١. ١. ١٣٩٩ (20.3.2020) پرداخت به شرکت های كه در معرض مشکلات مالی به دلیل بحران تسهیل را راحتر می کند.

در این ارتباطات به دلیل وضعیت استثنایی ناشی از ویروس كرونا و مشكلات شديد بوجود آمده براى شركتهاى اين كمكهاى مالى اعطا می شود. در مقابل، هیچ کمکی برای شرکتهای دارای مشکلاتى كه قبل از تاريخ ١٠. ١٠. ١٣٩٨ (31.12.2019 ) بوده اند امکان پذیر نیست. کلیه اقدامات کمکی تحت پوشش این ارتباط باید به کمیسیون ابلاغ و در صورت تصویب قبلی توسط کمیسیون اعلام شود.

آیا اقدامات دولت کافی است؟

دولت از نزدیک وضعیت ويروس كرونا را زیر نظر دارد و آماده است در صورت لزوم سریعاً اقدامات را اصلاح کند.

چگونه می توان از شركتهاى انفرادى و شركتهاى آزاد حمایت كرد؟

دولت دسترسی به بیمه بیکاری را برای شركتهاى آزاد و شركتهاى انفرادى صرف نظر از نوع شرکت را آسان می کند.  ضعف موقتی شرایط کسب و کار به دلیل كرونا، ارزیابی تجارتى را به عنوان یک تجارت ثانویه را توجیه می کند. براساس مشاغل ثانویه ، شخص حق دارد از مزایای بیکاری برخوردار شود. برای اینکه واجد شرایط دریافت مزایای بیکاری یک کارآفرین تمام وقت باشید، نیازی به تعطیل کردن شركت نیست.

این تغییر بین انواع مختلف شرکت تفاوت نمی کند، که در شرایط استثنایی براى تضمین برابرى کارآفرینان است.  اطلاعيه شخصى توسط کارآفرین کافی است، که این امر نياز تحقیق و بررسی توسط دفاتر كسب و كار و تجارتى را کاهش می دهد.

اصلاح قانون كمك هزينه بیکاری مدت زمان محدودی دارد.  این تغییر ات توسط وزارت کار و اقتصاد در دست تهیه مى باشد.

شرکت ها از کجا همی توانند مشاور بگیرند؟

شركت فنلاندى، (Yritys-Suomi ) خدمات مشاوره کمک مالی به شرکت ها در زمینه مشکلات مالی مشاوره می باشد.  شماره تلفن ملی خدمات مشاوره٣٥٨٣٩٤٠٢٤٨٨٠

( 358395024880+) (٩ صبح  ٤ بعد از ظهر روزهای هفته)

خدمات مشاوره کمک مالی برای کارآفرینان با ظرفیت ٥٠٠٠٠٠ یورو تقویت می شود و روشهام عملى ملی را برای کارآفرینان در مشکلات مالی قرار گرفته اند پرداخت و اجرا می شود.