Küsimused ja vastused toetuse ja hüvituse kohta restoranidele

Kysymyksiä ja vastauksia tuesta ja hyvityksestä ravintoloille viroksi.

13.5.2020

Mis ettevõtted võivad saada toetust tööhõiveks ja hüvitust tegevuse piirangute eest?

Valitsuse poolt Soome Parlamendile 8.5.2020 esitatud seadust rakendatakse nendele toitlustusettevõtete pidajatele, kelle tegevust on piiratud ajutiselt vastavalt majutus- ja toitlustustegevuse seaduse 308/2006 § 3a lõikele 1. Toitlustusettevõtted on näiteks restoranid, kohvikud ja joogikohad.

Miks saavad toitlustusettevõtted eraldi toetust?

Toitlustusettevõtlustegevust on seadusandlusega tugevalt piiratud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Restoranid, kohvikud ja joogikohad tuleb hoida kinni klientidelt kogu riigis 4.4.–31.5.2020. Soome Parlament eeldas piiranguid heaks kiites mõõdukate kulude kompenseerimist ja toiminguid, millega piirangute mõjusid leevendatakse. Valitsus leiab, et senised ettevõtetele suunatud toetusvormid ja muud ettevalmistatud mõjusid leevendavad meetmed ei ole piisavad parlamendi eelduse täitmiseks.

Aga muud tegevusalad, mille tegevus on katkestunud?

Toitlustusettevõtlustegevus on ainuke tegevusala, mille tegevus on seadusega keelatud. Valitsuse esitatud toetus- ja hüvitusmudel vastab parlamendi eeldustele nende restoranitegevuse piirangute heaks kiitmisel.

Ettevõtetele on suunatud tegevusalast sõltumatuid toetusvorme. Valitsus määratles, et toetusi arendatakse paremini ettevõtete koroonaviirusepideemiast tingitud majandusraskustele vastama.

Mille jaoks toitlustusettevõte toetust ja hüvitust saada võib?

Valitsuse esitatud mudel koosneb kahest teineteist täiendavast osast: uuesti tööle rakendamise toetusest ja tegevuse piiramise hüvitusest.

Uuesti tööle rakendamise toetusega võib ettevõte saada toetust töötaja tööle rakendamiseks siis kui tegevus uuesti käivitub. Toetuse summa on 1 000 eurot töötaja kohta. Selle saamise eelduseks on, et ettevõte maksab töötajale peale piirangu lõppemist kolme kuu eest palka kokku 2 500 eurot. Toetust võib saada kõigi töötajate eest, kelle palgakuuludeks ei saa ettevõte sama ajavahemiku eest muud toetust, siiski eraldi määratud maksimumsumma võrra.

Tegevuse piiramise hüvitus toetab toitlustusettevõtte võimalusi jooksvate, paindumatute kulude eest hoolitsemisel. Hüvitust on siis võimalik saada piirangu kehtivuse päevade, 4.4.–31.5.2020, eest. Jooksvad, paindumatud kulud on näiteks elektri- ja veearved ja ruumide üür. Hüvitust ei ole võimalik saada ainete ostu või palkade ega investeeringute jaoks.

Mis on uuesti tööle rakendamise toetuse maksimumsumma, mida toitlustusettevõte saada võib? Miks selline piir asetatud on?

Toetust antakse maksimaalselt vastavalt sellele täiskohaga töötajate määrale, kes töötas ettevõttes enne kriisi algust. Toetust võidakse anda ettevõttele maksimaalselt 800 inimese eest. Vastavalt riigitoetuse õigusaktidele ei tohi ükski kontsern saada rohkem tööhõivetoetust kui 0,8 miljonit eurot.

Kas töösuhte olemus mõjutab uuesti tööle rakendamise toetuse andmist?

Valitsuse eelnõu kohaselt uuesti tööle rakendamise toetuse andmisel ei ole tähtsust, millises töösuhtes töötajad toitlustusettevõttes on. Ainult kolme kuu eest makstavate palkade summa mõjutab seda, kas inimese eest võidakse toetust maksta või ei. Toetuse aluseks olevate inimeste maksimummäär määratakse kindlaks arvestuslikult, nii et see vastab täistööajaga töötajate määrale, aga selle kindlaks määramisel ei ole ka tähtsust, kas andmete aluseks kasutatav palgasumma koosnes täistööajaga või osalise tööajaga töötajate palkadest.

Uuesti tööle rakendamise toetusest väljaspoole on siiski piiratud need inimesed, kes ei ole töösuhtes toitlustusettevõttega. Seega toetuse maksimumsumma või tööle rakendatud inimeste eest makstud toetuse summas ei võeta arvesse võimalikku renditööjõu või allhanke kasutust.

Kui palju hüvitust toitlustusettevõte tegevuse piiramise eest saada võib? Mis on ülempiiri ja kärbete aluseks?

Toitlustusettevõtete suurus ja äritegevuse ulatuslikkus alal vahelduvad palju. Hüvituse summa vaheldub niisiis märgatavalt, sest see määratakse kindlaks tegevuse ulatuslikkuse kohaselt.

Hüvituse summat mõjutab see, kui palju ettevõtte müük aprillis langenud on võrreldes jaanuari-veebruari keskmise müügiga. Hüvituse summa määratakse kindlaks ettevõtte müügi muudatuse pealt ühes kuus: ainult muudatuse kohane osa paindumatutest jooksvatest kuludest hüvitatakse. Hüvitusega ei kompenseerita müügi langust, mida kasutatakse arvestuslikult hüvituse kindlaks määramisel.

Hüvitus võib olla maksimaalselt 500 000 eurot ja maksimaalselt 15 protsenti müügi langusest. Mõõduka hüvituse osa aluseks on arusaam, et paindumatute jooksvate kulude osa toitlustusalal on umbes 30 protsenti. Nendest hüvitatakse siiski ainult pool.

Lisaks sisaldab mudel kärpeid. Ettevõtetele, kellel on jaanuari-veebruari keskmine müük üle miljoni euro, on hüvituse määr miljonist ülemineva osa eest 5 protsenti.

Kärbetest ja käibepiiridest tingitult saavad suured ala ettevõtjad, kellel on näiteks mitmeid kümneid restorane, suhteliselt vähem kui väikesed ettevõtjad. Kärbete ja käibepiiride mõte on garanteerida see, et hüvitussummad ei kerki suurte ettevõtjate puhul ebaõiglaselt suurteks. Lisaks kõige suurematel ettevõtjatel on tugevam läbirääkimispositsioon muuhulgas paindumatute kulude langetamiseks.

Kuidas hüvitus arvestatakse?

Näiteks: Ettevõtte käibemaksudeklaratsioonide kohane kuumüük oli jaanuaris-veebruaris 100 000 eurot. Müük on aprillis 75 % väiksem. Hüvituse summaks tuleks 11 250 eurot kuus.

Jaanuari-veebruari kuumüük (võrdlusarv) * 0,75 (müügi langus) * 0,15 (hüvituse osa) = hüvituse summa.

Miks mõjutab hüvituse summat justnimelt jaanuari-veebruari keskmine müük? Kuidas võetakse arvesse hooajalised ettevõtjad ja restoranid, mis on aasta alguses kinni?

Eesmärgiks on garanteerida, et massimaksmisel makstakse hüvitust võimalikult usaldusväärselt enne epideemiat tegevuses olevatele ettevõtetele. Võrdlusperioodi hinnatakse parajasti parlamendimenetluse käigus.

Kas toitlustusettevõttel on võimalik saada nii uuesti tööle rakendamise toetust kui ka tegevuse piiramise hüvitust? Kas tööhõiveks saadud toetus mõjutab hüvituse summat?

Ettevõtjal on võimalik saada nii tööhõivetoetust kui ka kulude hüvitust. Hüvituse saamise eelduseks ei ole tööhõivele põhineva toetuse taotlemine. Tööhõivetoetus ei vähenda tegevuse piiramise hüvitust, samuti ei vähenda hüvitus tööhõivetoetust.

Aga kui toitlustusettevõte on saanud toetust Business Finlandist või ELY-keskusest? Kas ettevõte peab saadud toetustest teatama?

Ettevõttel tuleb taotluses teatada, kui ta on taotlenud või talle on antud muud toetust palgakuludeks, mis on suunatud osaliselt või tervikuna kolme kuu perioodile peale sulgemist. Ettevõtte saadud muud toetused palgakuludeks võetakse arvesse antava uuesti tööle rakendamise toetuse aluseks olevate inimeste määras.

Hüvituse summas võetakse arvesse võimalikud ELY-keskuse või Business Finlandi toetused.

Kust saab toitlustusala ettevõtja teavet toetuse ja hüvituse taotlemise ja saamise kohta?

ELY-keskuste ja TE-büroode arendamis- ja halduskeskuse (KEHA-keskus) veebilehtedel avaldatakse võimalikult kiiresti detailsed juhised, kuidas ettevõtjal toetuse või hüvituse saamiseks tegutseda tuleb. Juhised avaldatakse hiljemalt seaduse jõustumise kuupäeval.

Kuidas ja millal toitlustusettevõte tööhõive toetust taotleda ja saada võib?

Uuesti tööle rakendamise toetuse saamise eelduseks on e-taotluse esitamine. Taotlusvormid ja taotlemisjuhised on peale seaduse jõustumist üleval nii suomi.fi-portaalis kui ka KEHA-keskuse lehtedel (www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus). Taotlus tuleb esitada hiljemalt 31.8.2020. Taotlusi proovitakse menetleda võimalikult kiiresti ja need makstakse välja kohe, kui toetuse andmise otsus tehtud on. Menetlusajad vahelduvad vastavalt sellele, kui palju taotlusi millise taotlusperioodi ajal esitatakse.

Kuidas ja millal toitlustusettevõte tegevuse piiramise hüvituse saamiseks tegutsema peab? Millal hüvitus makstakse?

Hüvitus makstakse ettevõtetele põhiliselt ilma taotluseta massimaksmisena maksuametilt saadavate ettevõttekohaste käibemaksuandmete alusel. Kui ettevõte kuulub massimaksmise hulka, ei pea ettevõtja ise midagi tegema.

Hüvitus antakse taotluse alusel osadele ettevõtetele, nagu koroonale põhinevalt Business Finlandist või ELY-keskusest teisi toetusi taotlenud ettevõtetele. Taotlust menetleb ja hüvitust annab ELY-keskuste ning TE-büroode arendamis- ja halduskeskus (KEHA-keskus). KEHA-keskus teatab eraldi kuupäeva, millal taotluskanal kasutuses on.

Ettevõtja teatab taotluses

tavalised ettevõtte tuvastamisandmed,
andmed käibemaksuga müügi kohta jaanuaris, veebruaris ja aprillis 2020,
andmed muude koroonale põhinevate toetustaotluste kohta.

Hüvitus makstakse kahes osas ettevõtetele, kellele seda massimaksmisena makstakse. Esimene osa makstakse võimalikult kiiresti, ja selles kasutatakse jaanuari-veebruari ettevõttekohase müügi andmeid. Hüvituse teine osa on plaanis maksta juuni lõpus. Selle aluseks on aprilli müügi andmed, mis saadakse alles pooles juunis käibemaksudeklaratsioonidest.

Kust toitlustusettevõtja teab, kas tema ettevõte on kaasatud massimaksmisesse või ei?

ELY-keskuste ja TE-büroode arendamis- ja halduskeskuse (KEHA-keskus) veebilehtedele tuleb teenus, kus ettevõtja võib kontrollida, kas tema ettevõte on kaasatud massimaksmisesse või ei. Teenus põhineb äriregistri tunnuse kasutamisel.

Kuidas varimajanduses tegutsejad toitlustusettevõtjatele suunatud toetusest ja hüvitusest väljaspoole suletakse?

Tegevuse piirangute hüvituse aluseks on maksuametist saadavad käibemaksuandmed või muul viisil usaldusväärselt tõendatud andmed. Uuesti tööle rakendamise toetuse aluseks on maksuametile deklareeritud palgaandmed.

Nagu teistegi toetuste osas, alusetult makstud toetus või hüvitus nõutakse tagasi.

Mis toitlustusettevõtjate toetamine riigile maksab?

Uuesti tööle rakendamise toetuse kulumõju on umbes 40 miljonit eurot. Tegevuse piirangute eest saadava hüvituse kulumõjuks hinnatakse kogumis umbes 83 miljonit eurot kahe kuu eest kokku.

Miks restoranide toetuspakett suurem ei ole?

Soome Parlament eeldas restoranide tegevuse piiranguid heaks kiites mõõdukate kulude kompenseerimist ja toiminguid, millega piirangute mõjusid leevendatakse. Soome Parlament hindas valitsuse eelnõud menetledes, kas nüüd esitatud mudel on piisav.

Valitsuse esitatud mudelis ei ole küsimus kõigi kahjude hüvitamises, vaid mõõdukas hüvituses, millega kaetakse paindumatutest kuludest tekkivat ootamatut defitsiiti ettevõtete likviidsuses. Eesmärgiks on ettevõtete hakkama saamise toetamine peale piirangute lõppemist. Lisaks toetatakse ettevõtete võimet töötajaid uuesti tööle rakendada tegevuse uuesti käivitudes.

Restoranid võivad taotleda ka muid ettevõtetele suunatud toetusi. Nende kohata leiate teavet muuhulgas töö- ja ettevõtlusministeeriumi veebilehekülgedelt (hüperlink https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille).

Millal toitlustusettevõtete uuesti tööle rakendamise toetamise ja tegevuse piirangute hüvitamise seadus jõustub?

Valitsuse eesmärgiks on, et toitlustusettevõtete uuesti tööle rakendamise toetamise ja tegevuse piirangute hüvitamise seadus jõustuks võimalikult kiiresti. Seaduse jõustumise eelduseks on, et Euroopa komisjon on seaduseelnõus sisalduva riigitoetuse heaks kiitnud. Valitsuse eelnõu on seotud riigi 2020. aasta 3. lisamajandushinnangu eelnõuga.

Töö- ja ettevõtlusministeerium teatab eraldi seaduse jõustumisest ning juhistest ettevõtetele toetuse taotlemise ja hüvituse saamise kohta.