سؤال و پاسخ در مورد حق کارآفرینان از كمك هزينه بیکاری

Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan persiaksi

15.4.2020

تحت چه شرایطی کارآفرین می تواند مزایای تامينات بیکاری را دریافت کند؟

کارآفرینان می توانند به دلیل کاهش ناگهانی وغیرمنتظره تقاضا كه ناشی ازهمه گیر شدن ویروس كرونا مى باشد بصورت موقتی از كمك هزينه بازار كسب و كار در بازار کار برخوردار شوند. كمك هزينه بازار كسب و كار یکی از انواع مزایای بیکاری است.

برای دریافت كمك هزينه بازار كسب و كار باید:

  اشتغال تمام وقت کارآفرین به پایان رسیده یا •

  درآمد حاصل از فعالیتهای تجاری برای هر شخصی که به عنوان کارآفرین کار می کند ، کمتر از ١٠٨٩،٨٠ یورو در ماه باشد.•

خاتمه پیدا کردن کار تمام وقت یا از دست دادن درآمد باید ناشی از بیماری شديد واگيردار بسیار گسترده ای، مانند یک بیماری همه گیر ویروس کرونا باشد.

آیا این راه حل همه کارآفرینان را دربر می گیرد؟

 این راه حل برای همه کارآفرینان صرف نظر از اینکه آنها چه به صورت شرکت شخصى یا به صورت بازرگانى و كارآفرينى مشغول باشند، صدق می کند.

چگونه یک کارآفرین مى تواند كمك هزينه بازار كسب و کار را درخواست کند؟

پرداخت كمك هزينه بازار كسب و کار مستلزم آن است که فرد به عنوان متقاضی كار در اداره كار و توسعه اقتصادی ثبت نام کند و گزارشى از سیاست کارى او را در رابطه با گرفتن كمك هزينه بازار كسب و كار را به اداره بيمه بازنشتگى ملى( Kela) بدهند.

در عمل ، روند به شرح زیر است:

۱. یک کارآفرین به عنوان یک متقاضی کاردراداره کاروتوسعه اقتصادی ثبت نام می کند واز خاتمه کار تمام وقت خود و یا از دست دادن درآمد ناشی از بیماری همه گیر کننده ويروس کرونا گزارشی مى دهد.

 ۲ اداره كار و توسعه اقتصادی گزارش سیاست کارى کارآفرین را در مورد گرفتن حق كمك هزينه بازار كسب و كار را به اداره بيمه بازنشتگى ملى( Kela) مى فرستد.

 ۳. کارآفرین برای كمك هزينه بازار كسب و كار از اداره بيمه بازنشتگى ملى (Kela) درخواست می کند.

 ۴) اداره بيمه بازنشتگى ملى (Kela ) كمك هزينه بازار كسب و كار را به كارآفرين پرداخت مى كند.

چگونه برآورده شدن اين شرایط را تصديق می كنند؟

 پایان کار تمام وقت را در درجه اول بر اساس گزارش شخصی متقاضی کار تعیین می كنند. متقاضی کار می بایست گزارشی از نوع فعاليت شرکت و چگونگی جدی بودن بیماری واگیردار و محدودیت ها و توصیه های ناشی از آن كه باعث پایان دادن به کار تمام وقت شده است را به اداره اشتغال و توسعه اقتصادی ارائه دهد. از طرف دیگر، متقاضی کار باید گزارشی از درآمد حاصل از شغل خود به اداره كار توسعه اقتصادی ارائه دهد و کاهش درآمد باید ناشی بیماری واگيردار جدی باشد.

آیا برای دریافت مزایای بیکاری باید کلیه فعالیتهای تجاری متوقف شوند؟

 دریافت كمك هزينه بازار كسب و كار نیازی به تعطیلی تجارت ندارد.

آیا تحصيل كردن بر دریافت كمك هزينه تأثيری خواهد داشت؟

 تحصيلات مانع از گرفتن كمك هزينه بازار كسب و كار نخواهد شد.

آیا برای دریافت كمك هزينه بازار كسب و كار از اداره بيمه بازنشتگى ملى (Kela) باید بیمه حق بازنشتگى شركتى 

 داشت؟ YEL-vakuutus

 دریافت كمك هزينه بازار كسب و كار نیازی به اعتبار بیمه حق بازنشتگى شركتى ندارد.

چرا درآمد كسب و كار شركت باید دقيقاً کمتر از ١٠٨٩،٦٧ یورو در ماه باشد؟

 سقف درآمد همانند حد شرایط ماهیانه حقوق اشتغال مورد نیازبرای گرفتن مزایای بیکاری یک کارآفرین که در سال ٢٠٢٠ جمع شده مى باشد.

آیا کارآفرینی که به عنوان متقاضی کار ثبت نام کرده است، باید درخواست كار كند و بايد كارى پيشنهادى را قبول کند؟

متقاضی کار که كارش را در شركت به اتمام رسانده است طبق قانون كمك هزينه بیکاری وظیفه دارد که شغلی را که بطور جداگانه توسط کارفرما  که به او ارائه داده می شود را بپذیرد.

 حق یک کارآفرین برای دریافت كمك هزينه بازار كسب و كار مشمول و مربوط به مقررات قانون امنیت بیکاری در مورد امتناع از کار که ارائه شده توسط اداره کاروتوسعه اقتصادی و يا دررابطه با برنامه ريزى به اشتغال یا عدم اجرای برنامه خدمات جایگزین آن نخواهد شد.

مابين چه زمانى یک کارآفرین می تواند كمك هزينه بازار كسب و كار را دريافت کند؟

كمك هزينه بازار كسب و كار از تاريخ ٢٦. ١٢.١٣٩٨ـ- ١٠. ٤. ١٣٩٩ (30.6.2020–16.3.2020) قابل پرداخت مى باشد.

این قانون تا ۱۰.۴. ۱۳۹۹ 30.6.2020 معتبرمی باشد.

آیا می توان این کمک هزينه را به صورت گذشته نگری دريافت كرد؟

اگر یک کارآفرین حداکثر تا تاريخ ٢٧. ١. ١٣٩٩ 15.4.2020 به عنوان یک متقاضی کار ثبت نام کند، وی مجاز به گرفتن كمك هزينه بازار كسب و كار برای دوره قبل از جستجوی كار از تاريخ  ٢٦. ١٢. ١٣٩٨ 16.3.2020 مى شود، حتی اگر درخواست جستجوی كارى او معتبر نباشد. با این وجود، كمك هزينه را فقط پس از تحقق يافتن شرایط دریافتی می توان دريافت كرد.

از تاريخ ٢٦. ١٢. ١٣٩٨ 16.4.2020 ، به بعد متقاضیان کار می توانند از همان تاریخ ثبت نام، كمك هزينه بازار كسب و كار را دریافت نمایند، و یا شرايط دريافتی دیگری از كمك هزينه بازار كسب و كار پس از آن تاريخ برای متقاضى تحقق يافته باشد آن را مى توان دريافت كند. 

آیا کارآفرینان قبلاً توانسته اند مزایای بیکاری را دریافت کنند؟

کارآفرینان قبلاً زمانی که شغل شركتى آنان به عنوان یک شغل دوم محسوب مى شده، و يا اينكه کسب و کار آنان تعطیل مى شوده یا وقتی كه کارآفرین کار تمام وقت را متوقف می كرده (به عنوان مثال به دلیل کاهش توانایی کار) از مزایای بیکاری برخوردار مى شدند. تغییرقانون  حقوق بیکاری را برای آن کارآفرین تعلق خواهد داد كه آنان تحت مقررات فعلی مزایای بیکاری دریافت نمی كردند، زیرا خطر فعالیتهای شرکت بخاطر شرایط و روند بد اقتصادی مى باشد.

چه موقع کارآفرین تمام وقت می تواند مزایای بیکاری را درخواست کند؟  آیا قبل از شروع قانون در دفتر اداره كار و توسعه اقتصادى امکان ثبت نام وجود دارد؟

دولت پیشنهادی را برای سازماندهی موقت حق کمک هزینه بیکاری کارآفرینان را در ١٤. ١. ١٣٩٩ (2.4.2020) صادر کرد. درمرحله بعد، قانون به مجلس می رود براى بررسى و توسط رئیس جمهور تصویب شود. قرا است این قانون دراسرع وقت اجرا شود. پس از آن کارآفرینانی که قبلاً حق آن را نداشتند نیز می توانند برای  گرفتن كمك هزينه بازار كسب و كار اقدام کنند. با این حال، کارآفرین می تواند به عنوان یک متقاضی کار در دفتر اداره كار ثبت نام کند حتی قبل از شروع قانون باشد.

از کجا می توانم اطلاعات بیشتری در مورد درخواست و پرداخت مزایای بیکاری در شرایط ویروس کرونا کسب کنم؟

دفاتر اداره كار و توسعه اقتصادى و اداره بيمه بازنشتگى ملى (Kela) اطلاعات مربوط به اثر كرونا را در وب سایت های خود به روز می کنند.

 (خدمات اداره كار و توسعه اقتصادى در وضعیت کرونا (به زبان انگلیسی

اداره بيمه بازنشتگى ملى (Kela): امنیت بیکاری در وضعیت کرونا

(به زبان انگلیسی)

سازمان مشترک صندوق های بیکاری UKK,TYJ سوالات اکثرا شده مربوط به مرخصى اجبارى بدون حقوق و كرونا 

(به زبان فنلاندی)