Küsimused ja vastused ettevõtjate õiguse kohta töötuskaitsele

Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan viron kielellä.

15.4.2020

Mis tingimustel ettevõtja töötutoetust saada võib?

Ettevõtjad võivad saada ajutiselt tööturutoetust koroonaviirusepideemiast tingitud äkilise ja üllatava nõudluse vähenemise tõttu. Tööturutoetus on üks töötutoetuse vorm.

Tööturutoetuse saamise eelduseks on, et

  • ettevõtja täistööajaga töötamine on lõppenud või
  • ettevõtlustegevusest saadav tulu on vähem kui 1 089.67 eurot kuus selles igaühe ettevõtjana töötava kohta.

Täistööajaga töötamise lõppemine või tulu vähenemine peab olema tingitud väga laialdaselt levinud tõsisest nakkushaigusest ehk koroonaviirusepideemiast.

Kas lahendus puudutab kõiki ettevõtjaid?

Lahendus puudutab kõiki ettevõtjaid sõltumata sellest, kas ettevõtlustegevusega tegeletakse füüsilisest esikust ettevõtjana või äriühinguna.

Kuidas ettevõtja tööturutoetust taotleb?

Tööturutoetuse maksmise eelduseks on, et inimene registreerub töötaotlejaks Töö- ja ettevõtlusbüroos (TE-büroos) ja tema õiguse kohta tööturutoetusele esitatakse tööjõupoliitiline tõend Kelale.

Praktikas edeneb protsess nii:

  1. Ettevõtja registreerub töötaotlejaks TE-büroos ja esitab selgituse täistööajaga töötamise lõppemise või tulu vähenemise kohta koroonaviirusepideemiast tulenevalt.
  2. TE-büroo esitab ettevõtja õiguse kohta tööturutoetusele tööjõupoliitilise tõendi Kelale.
  3. Ettevõtja taotleb tööturutoetust Kelast.
  4. Kela maksab tööturutoetust ettevõtjale.

Kuidas tuvastatakse, et tingimused on täidetud?

Täistööajaga töötamise lõppemine tuvastatakse esmajärjekorras töötaotleja oma teate alusel. Töötaotlejal tuleb esitada TE-büroole selgitus ettevõtte tegevusala ja selle kohta, kuidas tõsine nakkushaigus ja sellest tingitud piirangud ja soovitused on tekitanud täistööajaga töötamise lõppemise. Alternatiivselt tuleks töötaotlejal esitada TE-büroole selgitus ettevõtlustegevusest saadava tulu kohta, ja tulu vähenemine peab olema tingitud tõsisest nakkushaigusest.

Kas kogu ettevõtlustegevus tuleb lõpetada töötutoetuse saamiseks?

Tööturutoetuse saamise tingimuseks ei ole ettevõtlustegevuse lõpetamine.

Kas õpingud mõjutavad toetuse saamist?

Õpingud ei takista õigust tööturutoetusele.

Kas peab olema ettevõtja pensionikindlustus (YEL-vakuutus), et saab tööturutoetust Kelast?

Tööturutoetuse saamise tingimuseks ei ole ettevõtja pensionikindlustuse kehtivus.

Miks ettevõtlustegevusest saadav tulu peab olema vähem kui just 1 089.67 eurot kuus?

Tulupiir on sama kui ettevõtja töötupäevaraha eelduseks oleva tööl käimise tingimuse kogunemise igakuine piir aastal 2020.

Kas töötaotlejaks registreerunud ettevõtja peab tööd taotlema või vastu võtma?

Ettevõttes töötamise lõpetanud töötajal on töötuskaitseseaduses sätestatud kohustus võtta vastu tööandja individuaalselt pakutavat tööd.

Ettevõtja õigusele saada tööturutoetust ei rakendata  töötuskaitseseaduse sätteid TE-büroo pakuatavast tööst keeldumise ning tööhõiveplaani või seda asendava plaani ja teenusega seotud kohustuste hooletusse jätmise kohta.

Mis aja eest ettevõtja tööturutoetust saada võib?

Tööturutoetust võidakse maksta ajavahemikult 16.3.2020–30.6.2020. Seadus kehtib kuni 30.6.2020.

Kas toetust võib saada tagasiulatuvalt?

Kui ettevõtja on registreerunud töötaotlejaks hiljemalt 15.4.2020, on tal õigus tööturutoetusele töötaotlemisele eelneva aja eest alates 16.3.2020, isegi kui töötaotelmine ei olnud kehtiv. Toetust võib siiski saada alles sellest alates, kui tingimused on täidetud.

16.4.2020 alates töötaotlejaks registreerunud võivad saada tööturutoetust registreerimise kuupäevast alates, või kui muud tingimused tööturutoetuse saamisele on täidetud alles hiljem, sellest ajast alates.

Kas ettevõtjad on enne võinud töötutoetust saada?

Ettevõtjatel on olnud varem ka õigus töötutoetusele, kui ettevõtlustegevus on olnud kõrvaltöö vormis, ettevõtlustegevus lõpetatakse või kui täistööajaga ettevõtja töötamine lõppeb (näiteks töövõime langemise tõttu). Seadusemuudatus toob töötuskaitse alla need ettevõtjad, kes ei saaks praeguste õigusaktide kohaselt töötutoetust, sest ettevõtlustegevuse riski hulka kuulub halb konjunktuur.

Millal täistööajaga ettevõtja võib töötutoetust taotleda? Kas ma võin registreeruda TE-büroos juba enne seaduse jõustumist?

Valitsus esitas eelnõu ettevõtjate töötuskaitseõiguse ajutise organiseerimise kohta 2.4.2020. Järgmiseks viiakse seadus parlamendile arutamiseks ja presidendile heaks kiitmiseks. Eesmärgiks on seaduse jõustumine võimalikult kiiresti. Peale seda võivad tööturutoetust taotleda ka need ettevõtjad, kellel ei olnud enne selleks õigust. Ettevõtja võib siiski registreeruda töötaotlejaks TE-büroos juba enne seaduse jõustumist.

Kust saan lisateavet töötuskaitse taotlemise ja maksmise kohta koroonaviiruse olukorras?

TE-bürood ja Kela värskendavad veebilehtedel teavet koroonaviiruse mõjude kohta.