Lomauttaminen

Lomauttaminen tarkoittaa, että työnantaja keskeyttää työntekijän työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesti työsuhteen pysyessä muutoin voimassa.

Työntekijä voidaan lomauttaa taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvan työn tai työn tarjoamisedellytysten vähentymisen vuoksi. Lomauttaminen voi perustua joko työnantajan yksipuoliseen päätökseen tai työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Tällöinkin lomautuksen on oltava tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilanteen vuoksi.

Lomauttamisen toteuttaminen

Lomautus voidaan toteuttaa toistaiseksi voimassa olevana tai määräaikaisena, kokoaikaisesti tai työaikaa lyhentäen. Määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa vain silloin, kun hän tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa kyseinen vakituinen työntekijä.

Työnantajan on annettava työntekijälle selvitys lomauttamisesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua työnantajan on lisäksi annettava työntekijälle henkilökohtainen lomautusilmoitus, jossa on mainittava sekä lomautuksen peruste että sen alkamis- ja kestoaika.

Lisätietoja:

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Tarja Kröger, Nico Steiner