Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti

Euroopan komissio antoi helmikuussa 2013 osana niin sanottua tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapakettia kaksi asetusehdotusta. Hankkeen yleinen tavoite on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja varmistaa, että EU:n markkinoilta löytyvien vaarallisten ja vaatimustenvastaisten tuotteiden määrä vähenee. Näin varmistetaan, että kuluttajia, tuotteiden ammattikäyttäjiä ja ympäristöä sekä muita yleisiä etuja suojataan korkealla tasolla.

Asetusehdotuksilla pyritään erityisesti kokoamaan ja vahvistamaan EU:n tuoteturvallisuusvaatimuksia, tehostamaan markkinavalvontaa ja sen koordinaatiota sekä yksinkertaistamaan EU-sääntelyn rakennetta.

Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapakettiin kuuluvat asetusehdotukset ovat:

  • asetus kulutustavaroiden turvallisuudesta, ns. tuoteturvallisuusasetus
  • asetus tuotteiden markkinavalvonnasta, ns. markkinavalvonta-asetus

Asetusehdotukset löytyvät alla olevista linkeistä.

Tuoteturvallisuusasetuksella yhdistettäisiin voimassa oleva yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi (2001/95/EY) ja elintarvikejäljitelmiä koskeva neuvoston direktiivi (87/357/ETY). Kuten aiemmin yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi, tuoteturvallisuusasetus asettaisi kuluttajien käyttöön tarkoitetuille tavaroille yleisen turvallisuusvaatimuksen. Sääntelyä yhdenmukaistettaisiin muuhun EU-tuotesääntelyyn nähden.

Markkinavalvonta-asetuksessa säädettäisiin tuotteiden markkinavalvonnasta sekä EU:ssa harmonisoitujen tuotteiden että harmonisoimattomien kulutustavaroiden osalta. Uusi asetus korvaisi nykyisen ns. NLF-asetuksen (765/2008) siltä osin, kuin siinä säädetään markkinavalvonnasta, ulkorajavalvonnasta ja CE-merkinnästä. Markkinavalvonta-asetuksessa säädettäisiin mm. jäsenmaiden velvollisuudesta tehdä ja suunnitella markkinavalvontaa, markkinavalvontamenettelyistä sekä markkinavalvontaan liittyvien tiedonvaihto- ja tietojärjestelmien (RAPEX, ICSMS) kehittämisestä.

Eduskunnalle on annettu tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketista ns. U-kirjelmä (U 16/2013 vp), joka löytyy viereisestä linkistä.

Käsittely EU-tasolla

Paketin käsittely neuvoston työryhmissä alkoi helmikuussa 2013. Neuvoston työryhmäkäsittely on saatu päätökseen syksyllä 2013. Tämän jälkeen paketin eteneminen on viivästynyt tuoteturvallisuusasetusehdotukseen sisältyvään tuotteiden alkuperämaamerkintään liittyvästä jäsenvaltioiden erimielisyydestä johtuen.

 Työ- ja elinkeinoministeriö on muodostanut epävirallisen taustaverkoston tiedon välittämiseksi tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketin käsittelystä, vaikutuksista ja kansallisen toimeenpanon suunnitelmista.

Lisätietoja: Anne Hyartt