Muutosjoustavuus (resilienssi)

Muutosjoustavuus eli resilienssi tarkoittaa alueen aktiivista uudistamista, joka perustuu oppimiseen ja toimiviin verkostoihin. Muutosjoustavalla alueella on kyky varautua, palautua ja erityisesti uudistua ulkoisesta aluetalouden shokista sekä kyky mobilisoida resurssit muutostilanteessa. Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät. Muutosjoustavuus on osa rakennemuutoksen hallintaa.

Muutosjoustavuuden arvioinnin tavoitteena on:

  1. tunnistaa ja tehdä näkyväksi alueen muutosjoustavuuteen vaikuttavia tekijöitä,
  2. monipuolistaa muutosjoustavuudesta käytävää keskustelua ja systematisoida muutosjoustavuuden arviointia, sekä erityisesti
  3. jäsentää niitä toimenpiteitä, joilla resilienssiä vahvistetaan.

Arvioinnin apuvälineeksi on kehitetty muutosjoustavuuden arviointikehikko.

  • Tavoitteena tukea alueita ja varmistaa, että muutosjoustavuusteema ja -näkökulma ovat nykyistä 1) systemaattisemmin, 2) sisällöllisesti kattavammin, 3) johdonmukaisemmin ja 4) eri alueiden osalta tasamitallisemmin mukana strategiatyössä ja aluekehittämisessä.
  • Arvioinnin toteutustavassa korostuu kollektiivinen – luonteeltaan laadullinen – itsearviointi ja kytkeytyneisyys strategiatyöhön ja ennakointiin.
  • Kyseessä ei ole ”mittari” eikä se tuota numeerista, ja sitä kautta suoraan alueiden vertailua mahdollistavaa tietoa.
  • Alueilla on vapausastetta soveltaa kehikkoa oman alueen strategiatyöhön parhaiten soveltuvalla tavalla. Itsearvioinnin ”tulosta” ei erikseen raportoida kenellekään, vaan sen hyöty realisoituu strategiatyön keskeisissä asiakirjoissa.