Sääntelyn sujuvoittaminen työ- ja elinkeinoministeriössä

”Sujuvoitetaan säädöksiä” oli yksi pääministeri Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Kärkihankkeen tavoitteena on ollut helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla.

Osana sääntelyn sujuvoittamista työ- ja elinkeinoministeriö on

 • kumonnut liikeaikalain (tiedote 30.12.2015)
 • keventänyt pienten yritysten kirjanpitovelvoitteita
 • sisällyttänyt viikon omavastuun sairauspäivistä yli 5 viikon vuosilomiin (tiedote 1.4.2016)
 • sujuvoittanut kullanhuuhdonnan harjoittamista (tiedote 29.6.2016)
 • pidentänyt työntekijän koeaikaa, lyhentänyt työnantajan takaisinottovelvoitetta sekä poistanut määräaikaisuuden perusteluvelvoitteen pitkäaikaistyöttömiä palkattaessa. (tiedote 16.6.2016)
 • muuttanut työttömyysturvalainsäädäntöä siten, että työttömyysturvaa on mahdollista käyttää työllistämisen edistämiseen eli starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustusten rahoittamiseen (tiedote 18.4.2016)
 • yhdenmukaistanut TEM:n hallinnonalan lainsäädännön muutoksenhakusäännöksiä (tiedote 29.9.2016)
 • nostanut julkisten kilpailutusten kynnysarvoja (tiedote 29.12.2016).
 • keventänyt kaivostoiminnan lupamenettelyitä (tiedote 23.2.2017)
 • tehostanut asiakastietojen yhteiskäyttöisyyden avulla yhteistyötä palvelujen tarjoamisessa ja vähennetään sekä asiakkaiden että yrityspalveluja tuottavien toimijoiden hallinnollista taakkaa (HE 18/2017 vp).
 • muuttanut perintätoimistojen lupamenettelyt ilmoitusmenettelyksi (HE 206/2017 vp)

Eduskunnassa on lisäksi käsittelyssä tai sinne on menossa lakiesityksiä, joilla

 • Mahdollistetaan kuuden kuukauden opiskelu työttömyysetuutta menettämättä päätoimisten opintojen ajalta, jos kyse on työvoimakoulutusta tai työttömyystuella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta (tiedote 19.4.2018)
 • Luodaan sähkömarkkinoiden Datahub, jolla edistetään kilpailua sähkömarkkinoilla ja madalletaan kynnystä uusille yrityksille tulla markkinoille (tiedote 20.9.2018)
 • Lisätään mahdollisuutta sopia työajasta työpaikoilla ja joustavoitetaan työaikasääntelyä (tiedote 27.9.2018)

Ministeriö kartoittaa uusia mahdollisuuksia sääntelyn vähentämiseen ja se muun muassa selvittää

 • hallinnon tarkastuksen roolia tilintarkastuksessa ja tilintarkastusrajojen noston vaikutuksia
 • viranomaisten mahdollisuutta hankkia tarvittavat rekisteritiedot Patentti- ja rekisterihallitukselta ilman erillistä velvoitetta yrityksille toimittaa tietoja eri viranomaisille.

Ministeriö on lisäksi käynyt läpi kaikki hallinnonalansa lupa- ja ilmoitusvelvoitteet ja on sen perusteella toteuttanut useampia teknisempiä norminpurkutoimenpiteitä. Kyseessä on ollut pieniä toimia, joiden vaikutus sääntelystä aiheutuvaan taakkaan on ollut pieni.