Norminpurku työ- ja elinkeinoministeriössä

Norminpurku on osa hallituksen Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta Tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla.

Osana norminpurkua ja sääntelyn sujuvoittamista työ- ja elinkeinoministeriö on

 • kumonnut liikeaikalain (tiedote 30.12.2015)
 • keventänyt pienten yritysten kirjanpitovelvoitteita
 • sisällyttänyt viikon omavastuun sairauspäivistä yli 5 viikon vuosilomiin (tiedote 1.4.2016)
 • sujuvoittanut kullanhuuhdonnan harjoittamista (tiedote 29.6.2016)
 • pidentänyt työntekijän koeaikaa, lyhentänyt työnantajan takaisinottovelvoitetta sekä poistanut
  määräaikaisuuden perusteluvelvoitteen pitkäaikaistyöttömiä palkattaessa. (tiedote 16.6.2016)
 • muuttanut työttömyysturvalainsäädäntöä siten, että työttömyysturvaa on mahdollista käyttää työllistämisen edistämiseen eli starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustusten rahoittamiseen (tiedote 18.4.2016)
 • yhdenmukaistanut TEM:n hallinnonalan lainsäädännön muutoksenhakusäännöksiä (tiedote 29.9.2016)
 • nostanut julkisten kilpailutusten kynnysarvoja (tiedote 29.12.2016).

Eduskunnassa on lisäksi käsittelyssä tai sinne on menossa lakiesityksiä, joilla

 • kevennetään kaivostoiminnan lupamenettelyitä (tiedote 23.2.2017)
 • tehostetaan asiakastietojen yhteiskäyttöisyyden avulla yhteistyötä palvelujen tarjoamisessa ja vähennetään sekä asiakkaiden että yrityspalveluja tuottavien toimijoiden hallinnollista taakkaa (HE 18/2017 vp).

Ministeriö kartoittaa uusia mahdollisuuksia sääntelyn vähentämiseen ja se muun muassa selvittää

 • hallinnon tarkastuksen roolia tilintarkastuksessa ja tilintarkastusrajojen noston vaikutukset
 • työaikalain kokonaisuudistuksen yhteydessä myös mahdollisuudet siirtyä ilmoitusmenettelyyn jaksotyöaikaa koskevan poikkeuslupamenettelyn ja yötyötä sekä vuoron vaihtumiseen liittyvän lupamenettelyn osalta siten, että muutokset tulisivat voimaan viimeistään 1.1.2018
 • mahdollisuutta muuttaa perintätoimistojen lupamenettelyt ilmoitusmenettelyksi
 • viranomaisten mahdollisuutta hankkia tarvittavat rekisteritiedot Patentti- ja rekisterihallitukselta ilman erillistä velvoitetta yrityksille toimittaa tietoja eri viranomaisille.

Ministeriö on lisäksi käynyt läpi kaikki hallinnonalansa lupa- ja ilmoitusvelvoitteet ja on sen perusteella toteuttanut useampia teknisempiä norminpurkutoimenpiteitä. Kyseessä on ollut pieniä toimia, joiden vaikutus sääntelystä aiheutuvaan taakkaan on ollut pieni.