EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisen ohjelmatyön valmistelu


Lainsäädäntöpohja ohjelmakaudelle on valmistunut 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan asetukset on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. EU:n virallinen lehti.

Tasavallan presidentti on vahvistanut ohjelmakautta 2021‒2027 koskevat lait. Vahvistetut lait ovat laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (toimeenpanolaki), laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (rahoituslaki) ja laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 (yritystukilaki). Toimeenpanolaki ja rahoituslaki ovat astuneet voimaan 1.9.2021. Yritystukilain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella ja lain on tarkoitus tulla voimaan myöhemmin syksyllä. Vahvistettuihin lakeihin perustuvat valtioneuvoston asetukset toimeenpanosta, rahoittamisesta ja kustannusten tukikelpoisuudesta sekä yritystukia koskeva valtioneuvoston asetus valmistuvat syksyn aikana ennen varsinaisen ohjelmakauden toimeenpanon käynnistämistä.

Tasavallan presidentin päätökset koskien lakien vahvistamista:

Päätös alueiden kehittämislakien vahvistamisesta

Päätös yritystukilain vahvistamisesta
 

Ohjelmavalmistelun jatko

Ohjelmavalmistelu jatkuu yhteistyössä Euroopan komission kanssa syksyn 2021 aikana. Valtioneuvosto hyväksyy kansallisen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman "Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakenne-politiikan ohjelma”, jonka jälkeen ohjelma toimitetaan virallisesti komission käsittelyyn.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisesta ohjelmaehdotuksesta, Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027, ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta annetut lausunnot ovat luettavissa lausuntopalvelu.fi verkkosivuilla. Lausuntopalvelu.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2018 kumppanuusvalmistelun EU:n ohjelmakauden 2021-2027 osalta. EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisen ohjelmatyön valmistelussa määritellään EU:n asetusten perusteella Suomen tarpeisiin vastaava strateginen tavoitekokonaisuus, tuettava toiminta ja hallinnon menettelyt.

Keskeiset sisällöt Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston tuelle kaudella 2021-2027 kohdistettaisiin viiden teeman ympärille:

  • Älykkäämpi Eurooppa (pk-yritysten kasvu ja kilpailukyky, digitaalinen muutos, yrittäjyys, innovaatiot, teollisuuden muutoshaasteet globalisaatioon, kiertotalouteen ja ilmastonmuutokseen liittyen)
  • Vihreämpi vähähiilinen Eurooppa (puhtaat energiaratkaisut, energiatehokkuus, siirtyminen vähähiiliseen talouteen, uusiutuva energia, innovatiiviset vähähiiliset teknologiat, tuki vihreille ja sinisille investoinneille, kestävä luonnonvarojen hallinta, kiertotalous, sopeutuminen ilmastonmuutokseen)
  • Yhteenliitetympi Eurooppa (liikkuvuus, energia ja alueelliset ICT-yhteydet, kestävä liikenne, älykkäät energiaverkot, nopeat digitaaliset yhteydet)
  • Sosiaalisempi Eurooppa (ESR+:n tuki sosiaalisten oikeuksien pilarin toimiin, erityisesti työllisyyden edistäminen, koulutus ja elinikäinen oppiminen, sosiaalinen osallisuus sekä terveys ja sosiaalinen innovointi)
  • Kansalaisten Eurooppa (kaupunki-maaseutu-rannikkoalueiden paikallinen kehittäminen).

TEM on asettanut työn tukemiseksi kumppanuustyöryhmän, joka toimii osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlmanin johdolla. Valmistelua tehdään kumppanuusperiaatetta noudattaen sekä keskushallinnossa että alueilla.

Lisätietoa kuluvan ohjelmakauden 2014-2020 rakennerahastotoiminnasta: www.rakennerahastot.fi.

Lisätietoja: Jaana Valkokallio