Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2016 13.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus valtion erityisrahoitusyhtiölle myönnettävästä valtion lainasta

Ministeri

Esittelijä
Kari Parkkonen, Hallitusneuvos p.+35 8295064938

Asia
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 b §:n nojalla valtioneuvoston asetus erityisrahoitusyhtiölle myönnettävästä valtion lainasta. Asetukseen ehdotetaan otettavaksi säännökset yhtiön laatimasta maksuvalmiutta koskevasta ennusteesta, alijäämän määrittelystä sekä menettelystä alijäämän ilmoittamisessa. Alijäämän kattaminen ehdotetaan tehtäväksi lainajärjestelyn muodossa, joka on voimassa 12 kuukautta sitä koskevasta päätöksestä. Päätöksen lainajärjestelystä tekisi työ- ja elinkeinoministeriö saatuaan ennen päätöstä valtiovarainministeriön asiasta antaman lausunnon. Yhtiö voi varainhankintaansa varten nostaa lyhytaikaisia, enintään 12 kuukaudessa takaisinmaksettavia lainoja lainajärjestelyn voimassaoloaikana. Lainajärjestely voi sisältää myös pitkäaikaisia, yli 12 kuukaudessa takaisinmaksettavia lainoja. Yhtiö on velvollinen maksamaan sitoumusmaksua valtiolle lainojen nostamiseen varautumisen perusteella aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi yhtiö maksaa lainoista käypää korkoa, joka muodostuu valtion varainhankintakustannuksesta ja siihen lisättävästä marginaalista. Marginaalin suuruus on alle 12 kuukautta takaisinmaksettavista lainoista 0,1 prosenttia lainojen pääomasta ja yli 12 kuukautta takaisinmaksettavien lainojen osalta 0,1 prosenttia kultakin kuuden kuukauden jaksolta, joka ylittää 12 kuukautta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion erityisrahoitusyhtiölle myönnettävästä valtion lainasta (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Luottolimiitin olemassaolo ilman, että sitä jouduttaisiin käyttämään, vaikuttaa sellaisenaan Finnvera Oyj:n varainhankinnan tehostumiseen, mikä lisää vienninrahoitusjärjestelmän kilpailukykyä. Luottolimiitin perusteella Finnvera Oyj voisi lyhentää ottolainauksen takaisinmaksuaikaa, kun vientiluottojen vaatima varainhankinta voitaisiin toteuttaa nykyistä menettelyä myöhemmin. Finnvera Oyj:n rahoitusriski vähenee, kun valtion luottolimiitti poistaisi varainhankintaan liittyvää epävarmuutta. Luottolimiitin käyttö ja lainajärjestelyn myöntäminen valtion talousarviosta ylläpitää Suomen vienninrahoitusjärjestelmän kilpailukykyä mahdollistaessaan kilpailukykyisen vientiluoton myöntämisen myös sellaisessa rahoitusmarkkinatilanteessa, jossa Finnvera Oyj:n varainhankinta kohtuullisin ehdoin ei olisi mahdollista. Koko valtiokonsernin näkökulmasta rahoitusriski ei häviäisi. Kannettava rahoitusriski luottolimiitin käytön seurauksena siirtyisi valtiolle siten, että Valtiokonttori valtion maksuvalmiudesta vastaavana joutuisi Finnvera Oyj:n sijaan hankkimaan varoja lainajärjestelyä ja mahdollisia luoton nostoja varten.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen