Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2016 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kilpailukykysopimuksessa sovittua muutosturvaa, työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa sekä työterveyshuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 211/2016 vp; EV 190/2016 vp)

HE 211/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström

Esittelijä
Nico Steiner, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295049001

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen kilpailukykysopimuksessa sovittua muutosturvaa, työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa sekä työterveyshuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet
 1. Laki työsopimuslain 7 ja 13 luvun muuttamisesta
 2. Lag om ändring av 7 och 13 kap. i arbetsavtalslagen
 3. Laki merityösopimuslain 8 ja 13 luvun muuttamisesta
 4. Lag om ändring av 8 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal
 5. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare
 7. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av statstjänstemannalagen
 9. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 16 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 2 och 16 § i lagen om samarbete inom företag
 11. Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 a §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 4 a § i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare
 13. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 14 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 14 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
 15. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 12 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
 17. Laki työterveyshuoltolain 2 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 2 § i lagen om företagshälsovård
 19. Laki sairausvakuutuslain 13 luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 13 kap. 1 och 4 § i sjukförsäkringslagen
 21. Laki työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 2 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 23. Laki tuloverolain muuttamisesta
 24. Lag om ändring av inkomstskattelagen