Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen TEM/2021/169

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.10.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen uusiutuvan energian direktiivin 2009/28/EY 6 artiklan ja direktiivin (EU)2018/2001 8 artiklan mukaisista tilastollisista siirroista tehtävään Suomen tasavallan ja Belgian kuningaskunnan Flanderin alueen väliseen sopimukseen sitoutumiseksi

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Inkeri Lilleberg, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047092
Asia
Elinkeinoministeri Mika Lintilälle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus uusiutuvan energian direktiivin mukaisista tilastollisista siirroista Suomen tasavallan, edustajanaan elinkeinoministeri, ja Belgian kuningaskunnan Flanderin alueen, edustajanaan oikeus-, täytäntöönpano-, ympäristö-, energia- ja matkailuministeri, välillä. Sopimus koskee sopimuksessa yksilöidyn vuoden 2020 uusiutuvan energian määrän tilastollista siirtoa Suomelta Flanderille. Sopimukseen sitoudutaan allekirjoituksella.
Esitys
Valtioneuvosto valtuuttaa elinkeinoministeri Mika Lintilän allekirjoittamaan sopimuksen uusiutuvan energian direktiivin mukaisista tilastollisista siirroista Suomen tasavallan ja Belgian kuningaskunnan Flanderin alueen välillä ja siten päättää, että Suomi sitoutuu mainittuun sopimukseen
Vaikutukset
Suomi vastaanottaisi Flanderilta sovitun mukaisesti kauppahinnan, joka olisi vähintään 3 375 000,00 euroa, mutta enintään 10 125 000,00 euroa. Sopimuksen myötä momentin 12.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot tuloarvio kasvaisi aiemmin arvioidusta 3 375 000,00 eurolla vuonna 2021.Vastaavasti vuoden 2022 tuloarvio kasvaisi mahdollisen option mukaisesti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen