Sosiaalisen yrityksen rekisteröinti

Sosiaalisen yrityksen nimeä voivat käyttää ainoastaan työ- ja elinkeinoministeriössä pidettävään sosiaalisten yritysten rekisteriin merkityt yritykset. Rekisteröintiä haetaan työ- ja elinkeinoministeriön lomakkeella.

Rekisteröintihakemukseen on liitettävä muun muassa kaupparekisteriote ja verovelkatodistus, jotka eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Lisäksi hakemukseen on liitettävä yhtiöjärjestys, yhtiösopimus, yhdistyksen säännöt tai muu vastaava asiakirja sekä luettelo työllistettyjen osuuteen luettavista henkilöistä henkilötunnuksineen. Hakemukseen tulee myös liittää hakijan muuta julkista tukea koskevat rahoituspäätökset.

Rekisteröinnin edellytykset

Sosiaalisten yritysten rekisteriin rekisteröidään hakemuksesta elinkeinonharjoittaja

  1. joka on merkitty kaupparekisteriin.
  2. joka tuottaa liiketaloudellisin perustein hyödykkeitä (palveluita ja tavaroita).
  3. jonka palveluksessa olevista työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on vajaakuntoisia tai yhteensä vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä (työllistettyjen osuus)
  4. joka maksaa kaikille palveluksessaan oleville työntekijöille heidän tuottavuudestaan riippumatta kyseisellä työalalla noudatettavassa työehtosopimuksessa täysin työkykyiselle sovitun palkan. Jollei tällaista työehtosopimusta ole, elinkeinonharjoittajan tulee maksaa työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka.

Elinkeinonharjoittajalta edellytetään lisäksi, että se ei ole menetellyt liiketoiminnassaan olennaisesti lain tai hyvän liiketavan vastaisesti, eikä sillä ole maksamattomia veroja, sosiaaliturvamaksuja tai muita maksuja valtiolle eikä maksamattomia eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuja.

Kohdassa 3 mainitulla vajaakuntoisella tarkoitetaan henkilöä, jonka vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä. Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka on ennen työn alkamista ollut TE-toimistossa työttömänä työnhakijana vähintään 12 kuukautta yhtäjaksoisesti tai useammassa jaksossa ja henkilöä, joka on saanut vähintään 500 päivältä työttömyysetuutta työttömyyden perusteella.

Rekisteristä poisto

Yritys poistetaan rekisteristä omasta pyynnöstä tai kun se ei enää täytä rekisteröinnin edellytyksiä. Jos työllistettyjen osuus laskee alle 30 prosenttiin, rekisteriin merkityllä yrityksellä on kuusi kuukautta aikaa täyttää edellytys uudelleen. Rekisteriin merkityn on viipymättä ilmoitettava rekisteröintiä varten tarvittavissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista.

Muualla verkossa