Hoppa till innehåll

Finanspolitiska ministerutskottet förordade en fortsättning på finansieringen av stora företag på grund av coronavirusepidemin

arbets- och näringsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.12.2020 12.26 | Publicerad på svenska 21.12.2020 kl. 16.17
Pressmeddelande

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott förordade vid sitt möte den 21 december att giltighetstiden för de tidigare godkända principerna och villkoren för finansieringen av stora företag på grund av coronavirusepidemin förlängs från utgången av 2020 till den 30 juni 2021. Ursprungligen behandlade ministerutskottet ärendet vid sitt möte den 26 juni 2020.

Villkoren gäller statlig finansiering och statliga stödåtgärder till stora företag som tillfälligt råkat i svårigheter på grund av coronavirusepidemin. De villkor som ministerutskottet beslutade om i juni och som nu ska revideras är följande:

 1. Den allmänna principen för offentlig företagsfinansiering är att komplettera utbudet på finansmarknaden i syfte att åtgärda marknadsbrister. Detta ska göras med beaktande av statsfinansernas hållbarhet, inklusive utvecklingen av statens villkorliga åtaganden. Målet är att främja en hållbar tillväxt för företag och att stödja branscher och företag som är viktiga med tanke på ekonomin och sysselsättningen. Man strävar i regel efter att dela risken med marknadsaktörer och utnyttja EU:s finansieringsinstrument och mekanism för riskfördelning. Vid bedömningen av finansieringsbeslut ska helhetsbedömningen och de totalekonomiska konsekvenserna beaktas.
 2. Det primära alternativet är att försöka hitta en lösning på företagets problem med hjälp av bolagets ägare, finansiärer och/eller andra aktörer inom den privata sektorn. Statsledningen, ledningen för statsägda bolag och ledningen för statliga verk kan vid behov försöka bidra till en förhandlingslösning.
 3. Genom sina egna åtgärder kan staten finansiera och stödja endast sådan affärsverksamhet som före krisen har vilat på en sund grund. Det bör också säkerställas att företagets svårigheter är tillfälliga till sin natur och en följd av pandemin, inte av en bestående förändring av marknadsförhållandena. I samband med behandlingen av ansökan om finansiering eller stöd ska företagets affärsplan bedömas. Planen ska visa att verksamheten vilar på en affärsekonomiskt lönsam grund när pandemin inte längre påverkar den.
 4. Ansökan om finansiering eller stöd ska riktas till statens befintliga bolag med specialuppgifter inom företagsfinansiering (Finnvera och Finlands Industriinvestering). Under behandlingen av ansökan utreds också vilket finansierings- och/eller stödinstrument som är det mest ändamålsenliga. Möjligheten att utnyttja EU:s finansierings- och stödprogram ska utredas [som en del av helhetslösningen eller] i den mån det är möjligt innan man söker inhemsk finansiering eller inhemskt stöd.
 5. Finansieringen ska i första hand riktas till företag som bedöms ha begränsade möjligheter att få finansiering från marknaden, det vill säga små och medelstora företag, midcapföretag och icke börsnoterade företag. Man kan försöka hitta en finansieringslösning också för sådana företag som har en betydande positiv inverkan på uppkomsten av inhemskt mervärde och på sysselsättningsutvecklingen.
 6. Staten kan använda sig av garantier, finansiering i form av främmande kapital och i vissa fall, särskilt när det gäller stora företag, finansiering i form av eget kapital. Om tryggandet av statens intressen förutsätter att staten har en ägarandel, ska innehavet lösgöras i enlighet med en exitplan och med beaktande av marknadsläget.
 7. Staten deltar i regel inte i en kapitaliseringsinsats eller någon annan finansierings- eller stödåtgärd om inga vinstdrivande aktörer inom den privata sektorn också gör det.
 8. Om det är fråga om ett kortvarigt likviditetsproblem på grund av coronavirusepidemin, kan Finnvera Abp eller finansministeriet i första hand bevilja statsgaranti för företagets nya kortfristiga likviditetsfinansiering. Denna statliga intervention kan hjälpa företaget att ta sig ur den tillfälliga kassakrisen. Dessutom bör det säkerställas att företagets ägare och övriga finansiärer, särskilt huvudbankerna, fortfarande är bundna till företaget och tror på dess affärsekonomiska lönsamhet. Dessutom kan Finnvera Abp i stället för borgen bevilja kredit, men då måste andra finansiärer och/eller andra aktörer som delar risken delta i arrangemanget.
 9. För beviljande av statligt stöd förutsätts i regel ett förbud mot utbetalning av medel, inklusive utdelning och kapitalåterbäring. Principen gäller också likviditets- och driftskapitalfinansiering, vilket innebär att bankerna ska förbinda sig att inte kräva förtida återbetalning av lån. Villkoren sporrar företagen att lösgöra sig från den statliga finansieringen så snabbt som möjligt.
 10. När ett stödbeslut fattas ska det alltid göras en oberoende utredning av beslutets ekonomiska konsekvenser och konsekvenser för sysselsättningen. Det ska bland annat göras en bedömning av hur mycket sysselsättningen väntas öka i årsverken, med beaktande av de inhemska underleverantörskedjorna. Detta ställs i relation till värdet av statens ekonomiska insats. Dessutom ska det göras en bedömning av konsekvenserna för upprätthållandet av kompetens, miljön och klimatet, den regionala ekonomin, marknadsläget och andra externa effekter.
 11. Finansieringen ska dimensioneras enligt de offentliga finansernas bärkraft.
 12. I alla finansierings- och stödlösningar ska EU:s villkor för statligt stöd iakttas. Utgångspunkten är att staten vidtar åtgärder på marknadsvillkor, men vid behov notifieras det om stödbesluten eller stödprogrammen. När det gäller Finnvera Abp eller Finlands Industriinvestering Ab kan finansieringsbesluten i euro vara större än i vanliga fall. När det gäller Finnvera Abp är det ändamålsenligt att den inhemska coronafinansieringens nuvarande huvudsakliga gräns på högst 30 miljoner euro höjs temporärt fram till utgången av 2020, i regel till cirka 100 miljoner euro.
 13. Det är möjligt att stöd som söks hos staten måste behandlas med snabb tidtabell. Därför ska det ministerium som identifierat ett eventuellt stödbehov omedelbart kontakta finanspolitiska ministerutskottets sekreterare för att inleda beredningen av beslut i ärendet.

Ytterligare information: Kari Parkkonen, regeringsråd, tfn 0295 064 938, Timo-Jaakko Uotila, regeringssekreterare, tfn 0295 047 128, arbets- och näringsministeriet, och Taina Eckstein, budgetråd, tfn 0295 530 062, finansministeriet

Tillbaka till toppen