Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

ELY-keskusten irtisanomiset edellyttävät voimakasta toiminnan uudistamista

Arbets- och näringsministeriet 20.1.2015 9.10
Tiedote
Syyskuussa 2014 käynnistyneet ELY-keskusten ja työ- ja elinkeinoministeriön yt-neuvottelut on saatu päätökseen.

Neuvottelujen lopputuloksena koossa on ratkaisu, jossa ELY-keskusten 33 miljoonan säästötarpeesta toteutetaan suurin osa luonnollisella poistumalla, pääosin eläköitymisen kautta (noin 20 miljoonaa). Vajaa kolmannes säästöistä toteutetaan irtisanomisilla (noin 9 miljoonaa euroa) ja loput 4 miljoonaa euroa muilla säästötoimilla.

Yt-neuvottelujen taustalla on hallituksen rakennepoliittinen ohjelma, joka sisältää kasvupanostuksia ja valtion talouden sopeuttamispaketin. Tavoitteena on samanaikaisesti investoida kasvuun ja kilpailukykyyn sekä tasapainottaa valtion taloutta.

Osana hallituksen päättämiä sopeutustoimia ja julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamista ELY-keskuksille kohdennettiin 33 miljoonan euron säästöt vuosille 2015-2018. Lisäksi EU:n rakennerahastojen tekninen tuki vähenee 56 miljoonaa euroa vuosina 2014-2020.

Säästöjen ohella etsitään myös muita keinoja tuottavuuden parantamiseksi nykyisiä toimintatapoja uudistamalla.

Säästöt ovat niin suuret, että uudistusten ja yt-neuvottelujen aloittaminen oli välttämätöntä. Yt-neuvottelut koskivat työ- ja elinkeinoministeriössä rakennerahastojen teknisen tuen tehtäviä. ELY-keskuksissa ne koskivat sekä rakennerahastojen teknisen tuen tehtäviä että toimintamenomäärärahalla palkattuja.

Yt-neuvottelujen piiriin kuului ELY-keskuksissa kokonaisuudessaan 3 300 henkilöä. Neuvottelujen alkaessa kokonaisvähennysmääräksi arvioitiin henkilötyövuosiksi muutettuna 700 henkilötyövuotta. Ministeriössä vähennystarpeen arviointiin neuvottelujen alussa olevan alle 20 henkilötyövuotta.

Neuvotteluissa henkilöstövähennykset pystyttiin puolittamaan

Kun neuvottelut on saatu päätökseen, ELY-keskukset ja TEM valmistelevat enintään 220 henkilön irtisanomista. Heistä 60 on rakennerahastojen teknisellä tuella työskenteleviä ja 160 ELY-keskusten toimintamenoista palkattuja. Lukuihin sisältyy 11 TEM:ssä rakennerahastojen teknisellä tuella työskentelevää henkilöä. Neuvottelujen alkaessa irtisanottavien enimmäismääräksi arvioitiin 470 työntekijää, näistä ELY-keskusten toimintamenojen osalta 320 työntekijää ja rakennerahastojen teknisen tuen osalta ELY-keskuksissa ja TEM:ssä yhteensä 150 työntekijää.

Irtisanottavien määrä tarkentuu kevään kuluessa ELY-keskuksittain, kun niissä toteutetaan toimintaan ja toimintatapoihin liittyvä sisäinen avaintehtäviin ilmoittautuminen. Irtisanomiset aloitetaan toukokuun aikana.

Alustavat luvut irtisanottavien määrästä ovat ELY-keskuksittain seuraavat: Uudenmaan ELY-keskus 14, Varsinais-Suomen ELY-keskus 12, Satakunnan ELY-keskus 3, Häme    en ELY-keskus 6, Pirkanmaan ELY-keskus 15, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 7, Etelä-Savon ELY-keskus 5, Pohjois-Savon ELY-keskus 10, Pohjois-Karjalan ELY-keskus 4, Keski-Suomen ELY-keskus 9, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 11, Pohjanmaan ELY-keskus 3, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 11, Kainuun ELY-keskus 3, Lapin ELY-keskus 9 ja ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) 39.

Rakennerahastojen teknisellä tuella työskentelevien irtisanomiset aloitetaan helmikuun aikana sekä ministeriössä että ELY-keskuksissa.

ELY-keskuksittain rakennerahastojen teknisen tuen tehtävistä irtisanottavat jakautuvat seuraavasti: Etelä-Savon ELY-keskus 8, Keski-Suomen ELY-keskus 13, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 19 ja Hämeen ELY-keskus 7 ja ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) 3. Luvut täsmentyvät vielä.

Neuvottelussa vaihtoehtona oli esillä myös ELY-keskusten koko henkilöstön lomauttaminen. Tästä kuitenkin luovuttiin, sillä pitkät ja vuosittain toistuvat lomautukset olisivat olennaisesti heikentäneet ELY-keskusten asiakaspalvelua ja toimintakykyä. Lisäksi ne olisivat kohtuuttomasti pidentäneet jo nyt pitkäksi venynyttä työntekijöiden epävarmuuden aikaa tulevista irtisanomisratkaisuista, ja todennäköisesti myös lykänneet tarvittavien toimintatapamuutosten tekemistä.

Henkilöstöä tuetaan muutoksessa

Ministeriössä ja ELY-keskuksissa on otettu käyttöön hyvän työnantajapolitiikan mukaisesti kattava muutostukipaketti, jonka keinoin henkilöstöstä huolehditaan vaikeassa tilanteessa. Hyvänä tukena tässä on TEM-konsernin erityisosaaminen työelämän muutostilanteiden hoitamisesta. Muutostukipaketin avulla edistetään kaikin keinoin työllistymistä uusiin tehtäviin joko julkisella sektorilla tai muualla yhteiskunnassa. Muutostukeen on varattu riittävät resurssit ja muutostuen osaaminen.

ELY-keskuksia ohjaavat ministeriöt ja virastot sekä ELY-keskukset ja TE-toimistot ovat sitoutuneet irtisanomisuhan alla olevan henkilöstön uudelleensijoittamiseen. Lisäksi käytössä on muun muassa 1+1-malli, jossa nykyinen työnantaja maksaa ensimmäisen vuoden palkan, kun uusi työnantajan sitoutuu palkkaamaan henkilön vähintään yhdeksi jatkovuodeksi. Irtisanoutumiskorvauksena on mahdollista saada maksimissaan vuoden palkka. Henkilöstölle on räätälöity myös erityinen yrittäjyyteen kannustava 'virkamiehestä yrittäjäksi' -valmennusohjelma.

Säästömahdollisuudet etsitty tarkkaan järjestöjen kanssa yhteistyössä

Yt-neuvotteluissa löydettiin tiiviissä yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa merkittäviä säästömahdollisuuksia muistakin kuin henkilöstökustannuksista. Näitä ovat muun muassa säästöt toimitilakustannuksissa, ostopalveluissa ja matkakustannuksissa.

Kun henkilöstökustannukset kuitenkin muodostavat 80-85 prosenttia ELY-keskusten toimintamenoista, ei säästöjen tekeminen kokonaan ilman henkilöstövähennyksiä ole mahdollista.

Uudistukset ovat jo käynnistyneet

ELY-keskuksissa ja rakennerahastotoiminnassa on käynnistetty muutos, jolla rakennetaan ketterämpää ja Suomen kilpailukykyä parantavaa hallintoa. Palveluita saa edelleenkin kaikista ELY-keskuksista, ja tehtävät muutokset ovat hallinnon sisäisiä tehostustoimia.

Säästöjen toteuttamisessa etsitään edelleen uusia keinoja tuottaa palveluita tehokkaasti ja asiakasystävällisesti. Keskeiset ELY-keskuksia ohjaavat ministerit ovat käynnissä olevien yt-neuvottelujen rinnalla kokoontuneet säännöllisesti linjaamaan ELY-keskusten tehtävien ja palveluiden uudistamista. Ministerien yhteiset linjaukset marraskuulta 2014 toivat hyvän pohjan neuvotteluihin.

Ministerit sopivat siitä, miten säästöt ELY-keskuksissa hallinnonaloittain kohdennetaan. Lisäksi sovittiin toimintatapamuutoksista, jotka edistävät uudistumista. Toiminnan uudistamisessa keskeisessä roolissa on tehtävien ja toimintojen sähköistäminen.

Uudistuksia on lähdetty toteuttamaan ripeään tahtiin. Toimintaa tehostetaan muun muassa vuoden 2015 alusta käynnistyneen ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteisen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) avulla sekä Team Finland -tehtävien, innovaatio- ja keksintöasioiden ja liiketoiminnan ja energiatukien keskittämisellä. Lisäksi on tehty uudistuksia eräiden luonnonsuojelulain mukaisten lajisuojelun lupatehtävien, alueellisten kuljetustukien ja yritystoiminnan kehittämispalvelujen hoitamiseen.

Uudistuksessa etsitään sellaisia ratkaisuja ja uudelleenjärjestelyjä, joilla voidaan turvata tehtävien osaava ja asiantunteva hoitaminen tilanteessa, jossa resurssit oleellisesti niukkenevat.
Uudelleenjärjesteltäviin tehtäviin liittyvää asiantuntemusta on jatkossakin käytössä kaikissa ELY-keskuksissa, sitä vain käytetään joustavammin laajemmilla alueilla.

Rakennerahastojen hallintomalli on uudistettu vuoden 2014 aikana kustannustehokkaaksi siirtymällä neljän suuralueen malliin. Rakennerahastojen hallinnointia on kevennetty, koska rahoitus on vähentynyt tuntuvasti edellisestä kaudesta. Tavoitteena on, että hallinnon sijaan resurssit kohdennetaan uutta liiketoimintaa synnyttäviin ja työllisyyttä parantaviin hankkeisiin. Samalla on otettu käyttöön muun muassa kokonaan sähköinen asiointi ja ennakkomaksut, jotka helpottavat hankkeiden käynnistämistä.


Lisätietoja yt-neuvottelujen taustoista http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/alueohjaus/ely-keskusten_yt-neuvottelut

Tiedote ministerien yhteisistä linjauksista ELY-keskusten uudistuksessa http://www.tem.fi/ministerio/tiedotteet_ministerio?89531_m=116626


Lisätiedot:
ylijohtaja Taina Susiluoto, TEM, p. 029 506 0400
elinkeinoministerin erityisavustaja Laura Manninen, p. 050 361 7511
Tillbaka till toppen