Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

23 nya ansökningar om stöd för spetsprojekt i energiteknik

Arbets- och näringsministeriet
14.2.2017 11.00
Pressmeddelande

Inom den utsatta tiden fick arbets- och näringsministeriet 23 nya ansökningar om investeringsstöd för projekt för förnybar energi och ny energiteknik. Till denna ansökningsomgång överförs också de 36 ansökningar som inte beviljades stöd under den första omgången. ANM beviljade den 30 januari 2017 elva projekt sammanlagt 39,7 miljoner euro i spetsprojektstöd.

I statsbudgeten har sammanlagt 80 miljoner euro i spetsprojektstöd reserverats för åren 2017 och 2018. Vid denna ansökningsomgång står således litet drygt 40 miljoner euro i anslag till förfogande. Vilka projekt som kommer att få stöd klarnar under de första månaderna av 2018.

Värdet av de kalkylmässiga totalinvesteringarna enligt de nya ansökningarna uppgår till litet drygt en miljard euro. Cirka hälften av projekten handlar om nya lösningar inom el- och värmeproduktionen, resten handlar om avancerade biodrivmedel och andra energitekniska lösningar. Sökandena har möjlighet att komplettera sina ansökningar fram till den 17 mars 2017.

Investeringsstödet för förnybar energi och ny energiteknik är avsett för projekt som inbegriper framtida energilösningar och syftar till att både de nationella energi- och klimatmålen och EU:s energi- och klimatmål, vilka tar sikte på år 2030, ska kunna uppnås.

Stöd kan beviljas företag, kommuner eller andra sammanslutningar för investeringar som överstiger 5 miljoner euro och som gäller produktion av avancerade biodrivmedel eller försöksprojekt för ny energiteknik som främjar produktionen av el eller värme eller samproduktionen av el och värme med förnybar energi eller kommersiellt ibruktagande av annan energiteknik.

Stödet beviljas utifrån en helhetsprövning som, utöver den energimängd som produceras och kostnadseffektiviteten, också beaktar särskilt nyhetsvärdet hos den teknik som ingår i projektet och i vilken grad tekniken eller projektet är reproducerbart samt bl.a. projektets genomförbarhet.

Enligt regeringsprogrammet ska användningen av förnybar energi ökas på ett hållbart sätt så att dess andel under 2020-talet överstiger 50 procent och självförsörjningsgraden överstiger 55 procent. Statsrådet fastställde de detaljerade energi- och klimatpolitiska riktlinjerna i den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030 den 24 november 2016.

Bilaga: Nya ansökningar om stöd för energispetsprojekt och ansökningar som överförts från förra ansökningsomgången (på finska)

Mer information på webben:
http://tem.fi/uusiutuvan-energian-ja-uuden-energiateknologian-investointituki

Projekt som beviljades stöd under första ansökningsomgången:http://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tem-tukee-yhtatoista-energiateknologian-karkihanketta-vuonna-2017

Ytterligare upplysningar:
Pekka Grönlund, överinspektör, ANM, tfn 029 506 4815
Kati Veijonen, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 506 4214

Tillbaka till toppen