Hoppa till innehåll

Förlängningen av användningen av kostnadsstöd för företag framskrider

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2020 14.09
Pressmeddelande

Syftet med kostnadsstödet för företag är att hjälpa företagen att klara sig i den svåra ekonomiska situationen till följd av coronapandemin. Stödet ersätter företagens oflexibla kostnader och lönekostnader, men inte minskad omsättning. Regeringen lämnade en proposition med förslag till förlängning av användningen av kostnadsstöd till riksdagen den 29 oktober 2020.

Det föreslås ändringar i kostnadsstödet så att det bättre ska motsvara behoven hos de företag som lidit värst. De grundläggande principerna för stödet förblir emellertid desamma.

Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft i december 2020 och att ansökningsomgången för kostnadsstöd ska inledas i slutet av december. Företagen ska fortsättningsvis ansöka om stödet hos Statskontoret. Regeringspropositionen kan ännu ändras under riksdagsbehandlingen.

– Coronapandemin fortsätter att orsaka svårigheter för flera företag och verksamhetsområden. Vi svarar på företagens nöd genom att på nytt ge dem möjlighet att ansöka om kostnadsstöd och hjälper dem på så sätt att klara krisen. Dessutom har vi inlett den fortsatta beredningen av stöd för ensamföretagare, säger näringsminister Mika Lintilä.

Alla företag kan ansöka om stöd

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat betydligt på grund av coronapandemin och som på grund av detta har svårigheter att täcka sina oflexibla lönekostnader och andra kostnader.

Kostnadsstöd kan sökas även om företaget redan har fått andra direkta stöd avsedda att lindra konsekvenserna av coronapandemin. Tidigare beviljade stöd beaktas dock i kostnadsstödets belopp så att de sammanlagda stöden inte överstiger 800 000 euro. Det maximala stödbeloppet per företag fastställs i Europeiska kommissionens tillfälliga regler om statligt stöd.

Ett villkor för beviljande av kostnadsstöd är fortsättningsvis att företagets omsättning har minskat betydligt. Minskningen i omsättningen granskas med tanke på både verksamhetsområdet och enskilda företag. Granskning av verksamhetsområdet gör det möjligt att rikta stödet till de företag som drabbats värst av coronapandemin. Om företagens omsättning har minskat med minst 10 procent inom ett verksamhetsområde, visar det att verksamhetsområdet har lidit av coronapandemin. Om omsättningen inom verksamhetsområdet inte har minskat med 10 procent, men företaget anser att coronapandemin har påverkat dess affärsverksamhet, ska företaget i sin ansökan påvisa vägande skäl för att dess omsättning har lidit på grund av pandemin.

Stödansökningarna behandlas företagsvis, och i detta skede förutsätts det att företagets omsättning har minskat med minst 30 procent. Dessutom ska företagen uppfylla de övriga förutsättningarna för beviljande av stöd enligt lagen.

Stödperioden förlängs till fem månader, den nedre gränsen för omsättningen slopas

Enligt förslaget ska stödperioden vara fem månader från och med den 1 juni till och med den 31 oktober 2020. Stödperioden var tidigare två månader.

Minskningen i omsättningen jämförs med den tidsperiod under 2019 som motsvarar stödperioden. Jämförelseperioden för företag som grundats den 1 maj 2019 eller därefter ska vara den 1 januari–28 februari 2020.

Den nedre gräns för omsättningen som berättigar till stöd (20 000 euro under jämförelseperioden på fyra månader) slopas, vilket innebär att stödet nu bättre riktar sig till mindre företag. Det minsta stödet som betalas ut är fortsättningsvis 2 000 euro.

Bestämmelser om de verksamhetsområden som omfattas av stödet utfärdas senare genom en särskild förordning. Verksamhetsområdena bestäms utifrån de omsättningsuppgifter för juni–oktober 2020 som fås från Skatteförvaltningen.

Kostnadsstödet är ett sätt att stödja företagare i coronapandemin

Kostnadsstödet är ett sätt för staten att stödja företag i coronapandemin. Med hjälp av de coronastöd som Business Finland och närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljade tidigare kunde företagen utveckla och rikta sin verksamhet på nytt i coronavirusläget. Andra metoder som staten tillämpar är bland annat Finnveras borgen, Finlands Industriinvestering Ab:s finansieringsprogram och det sysselsättningspaket med bland annat lättnader i fråga om permittering och samarbetsförhandlingar som skapades i samarbete med arbetsmarknadsorganisationerna. Dessutom är en temporär sänkning av arbetspensionsavgifterna och en temporär ändring av konkurslagen i kraft. Övriga stöd som har beviljats är särskilt stöd till restaurangbranschen samt stöd för ensamföretagare.

Ytterligare information:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 213
Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 189

Tillbaka till toppen