Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Hakesähkön tuotantotukeen 13 %:n lisäys, järeän puun tuki laskee

Arbets- och näringsministeriet 19.3.2015 13.00
Tiedote

Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki on nousemassa 18 euroon megawattitunnilta. Tuki on tällä hetkellä 15,9 euroa. Tuotantotuki putoaa kuitenkin 60 prosenttiin, jos hake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saaduista jalostukseen soveltuvista rungonosista.

Järeän puun hakkuukohteita ovat kohteet, jossa on tehty metsälaissa tarkoitettu uudistushakkuu taikka kasvatushakkuu ja kasvatushakkuun jälkeen metsikkö katsotaan kehitysluokaltaan vähintään varttuneeksi kasvatusmetsiköksi.

Järeän puun tukirajaus sisältyy uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukea koskevaan lakimuutokseen, jonka valtioneuvosto esittää vahvistettavaksi presidentin esittelyssä 20.3.2015. Laki tulee voimaan myöhemmin asetuksella säädettävänä ajankohtana sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt muutoksen hakesähkön tuotantojärjestelmään. Komission odotetaan antavan vastauksensa kuluvan vuoden aikana.

Muutetun lain mukaista tuotantotukea maksetaan sähköstä, joka on tuotettu lain voimaantuloa seuraavan kolmannen kalenterivuoden alusta lukien.

Lakimuutoksella edistetään kuitu- ja tukkipuun käyttöä jalostuksessa sen sijaan että ne ohjautuisivat metsähakkeeksi ja polttoaineeksi sähkön ja lämmön tuotantoon. Muutos vähentää kuitupuun hintapaineita ja varmistaa, että tuotantotuella ei tarpeettomasti vääristetä kilpailua. Se parantaa myös metsäteollisuuden ja muun puuta jalostavan teollisuuden edellytyksiä investoida.

Valtioneuvosto lisäsi esitystä antaessaan siihen lausuman, jonka mukaan hallitus pitää tärkeänä, että tukijärjestelmän toimeenpanossa seurataan sen vaikutuksia puumarkkinoihin sekä metsähakkeen käyttöön siten, että Suomi täyttää uusiutuvan energian lisäämisen EU-tavoitteet.

Esityksen käsiteltyään eduskunta liitti omaan vastaukseensa kolme lausumaa. Niissä valtioneuvoston edellytetään seuraavan 1) sääntelyn vaikutuksia polttoaineiden ajojärjestykseen ja ryhtyy tarvittaviin toimiin, jos kivihiilen käyttö lisääntyy tai muutokset uhkaavat muutoin vaarantaa uusiutuvan energian käytölle asetetut tavoitteet, 2) esityksestä aiheutuvan hallinnollisen taakan ja siihen liittyvien kustannusten kehittymistä ja ryhtyy tarvittaviin toimiin, mikäli taakka uhkaa vaarantaa sääntelyn perustavoitteiden toteutumisen ja 3) uuden tukijärjestelmän vaikutuksia puumarkkinoihin ja ryhtyy tarvittaviin toimiin, mikäli kilpailu markkinoilla uhkaa vääristyä.

Yhdessä tämän esityksen kanssa annettiin hallituksen esitys sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteveromuutoksesta, joka alentaa polttoturpeen veron 1,90 euroon megawattitunnilta. Vero on tällä hetkellä 3,4 euroa megawattitunnilta. Tämä esitys tulee presidentin vahvistettavaksi myöhemmin. Laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin järeän puun tukirajausta koskeva lakimuutos.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078

elinkeinoministerin erityisavustaja Laura Manninen, puh. 050 361 7511

Tillbaka till toppen