Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Regeringen fördelade medlen för strukturfondsverksamhet, gränsöverskridande samarbete och livsmedelshjälp

Arbets- och näringsministeriet
19.2.2015 13.30
Pressmeddelande

Regeringen fattade den 19 februari 2015 beslut om fördelningen av medel för genomförande av strukturfondsprogrammet för Finland och det gränsöverskridande samarbetet. Till Landsbygdsverket utdelades dessutom den finansiering för åren 2014 och 2015 som är avsedd för genomförande av biståndet till dem som har det sämst ställt.

Nästan 300 miljoner euro till hållbar tillväxt och jobb år 2015

Statsrådet fördelade den 19 februari 2015 sammanlagt 296 932 000 euro av 2015 års bevillningsfullmakt för Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF), Europeiska socialfondens (ESF) och statens medfinansiering för genomförande av programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 - strukturfondsprogrammet för Finland.  

Av den ERUF-bevillningsfullmakt om vilken beslut kan fattas regionalt utdelades sammanlagt 167 870 000 euro i enlighet med landskapsprogrammens genomförandeplaner till sådana NTM-centraler som sköter strukturfondsärenden och landskapsförbunden samt till Tekes.  Av ESF-bevillningsfullmakten utdelades sammanlagt 88 881 000 euro i enlighet med landskapsprogrammens genomförandeplaner till sådana NTM-centraler som sköter strukturfondsärenden.  

Av ERUF-bevillningsfullmakterna för riksomfattande teman utdelades sammanlagt 10 973 000 euro till Tekes för programmet Innovativa städer (INKA).  ESF-bevillningsfullmakterna för riksomfattande teman utdelades till de NTM-centraler som sköter strukturfondsärenden samt till social- och hälsovårdsministeriet för genomförande av projekt med sådana strategiska teman som arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet utsett. 

Med medlen genomförs projektverksamhet enligt strukturfondsprogrammet för Finland. Strukturfondsprogrammets EU-finansiering för perioden 2014-2020 är nästan 1,3 miljarder euro. Tillsammans med den nationella medfinansieringen (50 procent) står cirka 2,6 miljarder euro i offentlig finansiering till förfogande.

Programmet har som mål att stöda uppkomsten av 1 200 nya företag och 12 700 nya arbetstillfällen under programperioden. Målet för ESF-åtgärderna är att de ska omfatta 306 000 deltagare.

Närmare uppgifter om den regionala fördelningen av strukturfondsmedlen finns på webbadressen http://www.rakennerahastot.fi/ohjelman-rahoitus

Nästan 10 miljoner till gränsöverskridande samarbete

Till landskapsförbunden utdelades sammanlagt 9,9 miljoner euro i statlig medfinansiering för genomförande av program för gränsöverskridande samarbete år 2015.

Finansieringen fördelar sig enligt följande: För genomförande av programmet Nord utdelades 3,1 miljoner euro till Lapplands förbund, för genomförande av programmet Botnia-Atlantica utdelades 2,8 miljoner euro till Österbottens förbund och för genomförande av programmet Mellersta Östersjön utdelades 4 miljoner euro till Egentliga Finlands förbund.

Med samarbetsprogrammen Nord, Botnia-Atlantica och Mellersta Östersjön inom målet europeiskt territoriellt samarbete, vilka medfinansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden, stöds i första hand det gränsöverskridande samarbete som syftar till att främja sådant samarbete inom gränsområdena i fråga som har samband med innovationer, förbättrande av små och medelstora företagens konkurrenskraft, miljöskyddet och främjande av hållbara transporter.

Den sammanlagda EU-finansieringen för programmen är cirka 200 miljoner euro för perioden 2014?2020.  Dessutom anvisar de medlemsstater som deltar i programmen cirka 87 miljoner euro i nationell medfinansiering till programmen. Finlands kalkylmässiga andel av den nationella medfinansieringen är cirka 32 miljoner euro, av vilka staten täcker cirka 25 miljoner euro. 

Programmedlen för bistånd till dem som har det sämst ställt till Landsbygdsverket

Till Landsbygdsverket utdelades sammanlagt 6,8 miljoner euro för genomförande av Operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt åren 2014 och 2015. Med hjälp av medlen kan livsmedelshjälpen enligt det operativa programmet inledas.

Den totala finansieringen av det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt i Finland uppgår till 26,5 miljoner euro åren 2014?2020. Av detta belopp utgör EU:s medfinansiering 85 procent, dvs. 22,5 miljoner euro. Den nationella statliga medfinansieringen av denna helhet är 15 procent, dvs. 4 miljoner euro.

I Finland ansvarar arbets- och näringsministeriet för fonden för bistånd till dem som har det sämst ställt, och Landsbygdsverket svarar för genomförandet av det operativa programmet för bistånd till dem som har det sämst ställt. Ur hjälpmottagarens synvinkel skiljer sig inte förfarandet från det förfarande som tillämpades vid den tidigare livsmedelshjälpen.

Ytterligare upplysningar:

konsultative tjänstemannen Jukka Ristaniemi, ANM, tfn 029 504 9067 (fördelningen av strukturfondsmedel)

regionutvecklingsrådet Harry Ekestam, ANM, tfn 029 506 4921 (ETS, gränsöverskridande samarbete)

överinspektör Ritva Hakkarainen, ANM, tfn 029 504 9237 (biståndet till dem som har det sämst ställt)

Tillbaka till toppen