Hoppa till innehåll
Media

Kommissionen förlänger den tillfälliga flexibiliteten i reglerna om statligt stöd till 30.6.2021

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2020 19.19 | Publicerad på svenska 16.10.2020 kl. 15.47
Pressmeddelande
Bild: EU

Europeiska kommissionen gjorde reglerna om statligt stöd smidigare på våren och sommaren på grund av coronavirusepidemin. Kommissionen gav 13.10.2020 ett meddelande genom vilket de förenklade reglerna i huvudsak förlängs till 30.6.2021. Målet är att ge medlemsstaterna mångsidiga möjligheter att stödja företag och lindra de negativa ekonomiska effekterna av coronapandemin.

Kommissionens meddelande underlättar samordningen av Finlands företagsfinansieringsprogram med EU:s regler om statligt stöd. Dessutom möjliggör den vid behov en förlängning av företagsfinansieringsprogrammen i anslutning till coronapandemin samt ibruktagande av nya företagsstödsprogram. Finland anser att flexibilitet behövs för att klara av den ekonomiska krisen, men de ska vara tillfälliga.

Den tillfälliga flexibiliteten i reglerna om statligt stöd gällde ursprungligen fram till 31.12.2020. Kommissionen förlänger alltså deras giltighetstid med sex månader. Ett undantag utgörs av den flexibilitet i rekapitaliseringsstöden som ursprungligen gällde till utgången av juni 2021. Deras giltighetstid förlängs av kommissionen till 30.9.2021. Under våren 2021 gör kommissionen en ny bedömning av behovet av att förlänga giltighetstiden för alla tillfälliga regler om statligt stöd.

Nya kompletteringar och lättnader i reglerna

Utöver förlängningen av giltighetstiden kompletteras de tillfälliga reglerna så att stöd i fortsättningen kan beviljas företag vars omsättning har minskat betydligt på grund av coronapandemin jämfört med motsvarande period 2019.

Dessutom har kommissionen underlättat kriterierna för beviljande av finansiering i eget kapital. Enligt de nya reglerna kan staten lättare än tidigare avveckla sitt engagemang i fråga om rekapitaliseringen av företag i vilka staten redan tidigare hade en ägarandel.

Kommissionen ändrade inte den maximigräns inom vilken medlemsstaterna får stödja företagens likviditet. Staterna kan även i fortsättningen bevilja ett företag högst 800 000 euro i stöd.

Flexibiliteten lindrar de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin

Kommissionen godkände 19.3.2020 tillfälliga regler om statligt stöd som gjorde EU:s regler om statligt stöd smidigare på grund av det exceptionella ekonomiska läge som coronavirussituationen orsakat. De tillfälliga reglerna ändrades och gjordes därefter mer flexibla på våren och tre gånger på sommaren.

Med hjälp av flexibiliteten har det bland annat varit möjligt att förbättra likviditeten hos företag som råkat i svårigheter på grund av coronapandemin. Med de tillfälliga reglerna har man även gjort det lättare att rikta stöd till forskning och utveckling samt investeringar i produkter med anknytning till coronavirusepidemin. Dessutom är det tillåtet att bevilja företag med solvensproblem finansiering i eget kapital.   Det har också varit möjligt att rikta stödet till små företag som hade ekonomiska svårigheter redan före coronapandemin.

De tillfälliga reglerna om statligt stöd har haft stor betydelse för lindringen av de negativa ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Kommissionen har godkänt sammanlagt över 300 stödåtgärder med en sammanlagd preliminär budget på cirka tre biljoner euro enligt de tillfälliga bestämmelserna.

För att de tillfälliga reglerna om statligt stöd ska kunna utnyttjas förutsätts en anmälan om statligt stöd till kommissionen och kommissionens förhandsgodkännande innan stödet tas i bruk.

Ytterligare information:

Olli Hyvärinen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7026
Tanja Müller, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7068

Tillbaka till toppen