Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

En fjärdedel av SMF-företagen anser att kreditpolitiken åtstramats på sistone

Arbets- och näringsministeriet 16.3.2015 11.00
Pressmeddelande

De små och medelstora företagen anser att finansiärernas kreditpolitik ser ut att ha stramats åt i Finland. Cirka en fjärdedel av de små och medelstora företagen bedömer att kreditpolitiken stramats åt ganska mycket eller mycket under det senaste året. Internationella, tillväxtorienterade och digitalt orienterade företag upplevde klart oftare än andra små och medelstora företag att den kreditpolitik som gäller företag stramats åt.

Uppgifterna framgår av den översikt över små och medelstora företags finansiering som arbets- och näringsministeriet har publicerat. Uppgifterna baserar sig på materialet från SMF-företagsbarometern våren 2015. Översikten kartlägger källorna och användningsändamålet för och tillgången på företagsfinansiering samt de ändringar i kreditpolitiken som företag upplevt under den senaste tiden.

Av de små och medelstora företag som förra året behövde finansiering ansökte cirka två tredjedelar om finansiering hos bankerna. En femtedel av företagen ansökte om finansiering hos finansinstitut. De små och medelstora företagen ansökte om offentlig finansiering oftast hos Finnvera (14 %), och klart mer sällan hos NTM-centralerna eller Tekes (cirka 5 %). Fem procent av företagen ansökte om finansiering hos privata kapitalinvesterare. 

De kraftigt tillväxtorienterade, internationella och digitalt orienterade små och medelstora företag som går i spetsen av vår ekonomi ansökte om offentlig finansiering hos Tekes cirka tre gånger oftare än små och medelstora företag i allmänhet. Dessa företag ansökte om finansiering cirka två gånger oftare hos Finnvera och NTM-centralerna än andra små och medelstora företag.

Behovet av företagsfinansiering är klart störst hos kraftigt tillväxtorienterade små och medelstora företag. Under det senaste året hade nästan hälften av dem skaffat extern finansiering och drygt hälften har för avsikt att ansöka om finansiering under följande år.

De små och medelstora företagen förutspår att deras finansieringsbehov minskar jämfört med det föregående året. Inom samtliga branscher ämnar företagen skaffa extern finansiering i mindre utsträckning under det följande året än vad de har gjort under det föregående året. Typiskt är att tillväxtorienterade, internationella och digitalt orienterade små och medelstora företag planerar att skaffa offentlig finansiering två gånger oftare än andra små och medelstora företag.

Av alla små och medelstora företag hade cirka 40 procent ansökt om finansiering för driftskapital. Huvudvikten vid finansieringen av tillväxtorienterade, internationella och digitalt orienterade företag ligger särskilt på utvecklingsprojekt och internationalisering, vilka finansierades 2-3 gånger oftare än hos små och medelstora företag i medeltal.

Sett ur olika branschers synvinkel upplevdes åtstramningen av kreditpolitiken tydligast inom industrin där cirka en tredjedel av företagen rapporterade om åtstramad kreditpolitik. Tillgången på finansiering har också påverkat direkt genomförandet av planerade projekt. Vid en knapp femtedel av de små och medelstora företagen kunde ett planerat projekt av denna anledning inte genomföras alls eller genomföras endast delvis eller blev uppskjutet till en senare tidpunkt.

ANM:s specialrapport om SMF-företagens konjunkturbild 2015 återfinns på webben på adressen: http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tem_oppaat_ja_muut_julkaisut

 

Ytterligare upplysningar:

ekonom Samuli Rikama, ANM, tfn 029 506 0150

utvecklingschef Esa Tikkanen, ANM, tfn 050 040 5459 (ANM Branschtjänst)

Tillbaka till toppen