Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

PTT utredde hur höjningen av elpriset på grund av utsläppshandeln kan ersättas

Arbets- och näringsministeriet 5.1.2015 12.00
Pressmeddelande
EU:s utsläppshandelsdirektiv gör det möjligt att kompensera vissa särskilt definierade sektorer för sådan höjning av elpriset som beror på utsläppshandeln. Medlemsstaterna kan bevilja stöd för sådana sektorer som sannolikt kommer att löpa avsevärd risk för koldioxidläckage då priset på utsläppsrätten återspeglas i elpriset.

Arbets- och näringsministeriet har uppdragit åt Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT) att göra en utredning om hur en stödordning av detta slag skulle kunna genomföras i Finland. Med hjälp av utredningsresultaten kan man göra kalkylmässiga beräkningar på storleken hos kompensationen för de indirekta kostnaderna för utsläppshandeln. Resultaten av detta arbete kan utnyttjas när man bedömer kompensationens konsekvenser för statsekonomin och konsekvenser för den elintensiva industrin i Finland.

Hittills har man i Finland ansett att när priset på utsläppsrätten är lågt är utsläppshandelns inverkan på elpriset och på den risk för koldioxidläckage som följer därav relativt liten.

? Vi bör dock förbereda oss på att priset på utsläppsrätten kommer att stiga. Det skulle vara naturligt att lösa frågan om finansieringen av eventuella stödåtgärder i samband med de kommande regeringsförhandlingarna, konstaterar näringsminister Jan Vapaavuori.

Av EU-länderna har Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Spanien och Grekland samt av EES-länderna Norge infört en stödordning i någon omfattning.

Det tillåtna maximistödet bestäms bl.a. på basis av priset på utsläppsrätten och elförbrukningen inom produktionen. Enligt PTT:s utredning skulle det tillåtna maximistödet medföra en kostnad på cirka 81 miljoner för statsekonomin om priset på utsläppsrätten är 7 euro.

Vilka sektorer som är berättigade till stöd och det tillåtna maximistödet bestäms i enlighet med de riktlinjer som Europeiska kommissionen antagit. Eftersom stödåtgärderna enligt definitionen utgör statligt stöd, kräver införandet av stöd en stödanmälan till kommissionen. Stöden kan inte genomföras innan kommissionen har godkänt dem.

PTT:s utredning finns (på finska) tillgänglig på adressen: www.tem.fi/energia/energia-alan_selvityksia_ja_raportteja

Ytterligare upplysningar:

regeringsrådet Päivi Janka, ANM, tfn 029 506 4833

äldre regeringssekreterare Karoliina Anttonen, ANM, tfn 029 506 3114 (på plats fr.o.m. 7.1)

näringsministerns specialmedarbetare Laura Manninen, tfn 050 361 7511

Tillbaka till toppen