Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Elimporten tryggar eleffektens tillräcklighet under förbrukningstoppar

Arbets- och näringsministeriet 27.1.2015 8.53
Pressmeddelande
Den inhemska elproduktionen räcker varken för närvarande eller i framtiden till för att täcka förbrukningen vid maximiefterfrågan.  När Olkiluoto 3 blir färdig ökar kapaciteten i slutet av årtiondet, men Finland måste också i fortsättningen importera el mitt i kalla vintern.  Förbindelserna för elimport och grannländernas produktionskapacitet, som överstiger efterfrågan på el, räcker dock till för att täcka underskottet. Sannolikheten för kortvariga begränsningar i förbrukningen har dock ökat. Detta konstaterande framgår av en utredning som gjorts av Pöyry Management Consulting Oy och som publicerades i Helsingfors den 27 januari 2015.

? Eleffektens tillräcklighet är ett mångdimensionellt problem som ingen entydig lösning kan hittas på. Snarare behövs det många olika slags dellösningar, sade näringsminister Jan Vapaavuori när han kommenterade utredningens resultat.

? Det viktigaste på lång sikt är att se till att Finland har ett gynnsamt klimat för nya anläggningsinvesteringar. Utvecklingen av överföringsförbindelserna till Europa och till de nordiska länderna samt införande av smarta nät som ger möjlighet till flexibel förbrukning hör också till viktiga lösningar. Trots att ett ökat stöd till produktionen av vind- och solenergi onekligen har sina fördelar, är nackdelen en ökande osäkerhet kring produktionsvolymen, vilket för sin del försvårar prognosen för eleffektens tillräcklighet i framtiden, konstaterar Vapaavuori. 

? Utredningen ger en god utgångspunkt för fortsatta diskussioner och skapar gemensam kunskapsbas om situationen. Det är viktigt att både elproducenter och elförbrukare är med i utredningen. Trots att det enligt utredningen inte föreligger något omedelbart hot om att eleffekten inte räcker till är det viktigt att fortsätta arbetet för att elmarknaden också i fortsättningen kan trygga effektens tillräcklighet, konstaterade energiavdelningens överdirektör Riku Huttunen, som öppnade det seminarium som hölls i samband med publiceringen av rapporten.

Arbets- och näringsministeriet, Finsk Energiindustri rf, Fingrid Abp, Skogsindustrin rf och Suomen ElFi Oy beställde hos Pöyry en uppskattning av eleffektens tillräcklighet och utvecklingen av elproduktionskapacitetens struktur i Finland.  I rapporten bedöms förhållandet mellan elproduktion och elförbrukning på kort sikt (fram till år 2018), på medellång sikt (2018-2015) och på lång sikt (fram till 2030). De uppskattningar som presenteras grundare sig på Pöyrys synpunkter och analys.

Utbudet på el inom Finlands närområden överskrider efterfrågan i dagsläget och i framtiden

Innan Olkiluoto 3 blir färdigställd är behovet av elimport under förbrukningstoppar 2 800 MW och under särskilt kalla vintrar till och med 4 000 MW. Importen från grannländerna räcker trots allt väl för att täcka skillnaden mellan maximiefterfrågan på el och den egna produktionen av el. Produktionskapaciteten i Skandinavien, Baltikum och Rysslands närområden bedöms överstiga efterfrågan på el också vid förbrukningstoppar under hela granskningsperioden.

Effektbrist är en situation där elproduktionen och elimporten inte räcker till för att täcka förbrukningen. Sannolikheten för att effektbrist inträffar har ökat och ökar också fortsättningsvis. Eleffektbrist skulle kunna uppstå i Finland till följd av flera samtidigt inträffande betydande störningar i produktionsanläggningar eller i överföringsförbindelserna. Då skulle man vara tvungen att kortvarigt begränsa elförbrukningen i enlighet med planerna.

De närmaste åren kommer att innebära de största utmaningarna i detta hänseende, eftersom några nya investeringar inte hinner genomföras inom den nämnda perioden. Elsystemets driftsäkerhet är trots allt inte hotad, men pristopparna på elmarknaden blir vanligare och kraftigare. På längre sikt kommer kraftverkens lönsamhet och eventuell minskning av kapaciteten på marknaden att utgöra en utmaning. Enligt utredningen ser det ut som om en stor del av kondensproduktionen kommer att för gott försvinna från marknaden.

Under en längre tid har Finland importerat en betydande del av den el som landet förbrukar från den nordiska elmarknaden och från Ryssland. Under den senaste tiden har elpriset varit lågt beroende på det ekonomiska läget, den minskande industriproduktionen i Finland och ökningen av den understödda, varierande förnybara energin på den gemensamma marknaden.  

Detta har gjort att lönsamheten försämrats särskilt hos kondenskraftverken som huvudsakligen drivs endast under perioder med hög elförbrukning. Också nya investeringskrav kommer att ställas på anläggningarna i och med det nya utsläppsdirektivet (det s.k. IE-direktivet). Av denna anledning har en del av den inhemska elproduktionskapaciteten försvunnit eller riskerar att försvinna från marknaden.

Rapporten "Suomen sähkötehon riittävyys ja kapasitettirakenteen kehitys vuoteen 2030" återfinns på nätet på adressen: www.tem.fi > energia > energia-alan_selvityksia_ja_raportteja

Ytterligare upplysningar:

industrirådet Petteri Kuuva, ANM, tfn 029 506 4819

verkställande direktör Jukka Ruusunen, Fingrid Abp, tfn 030 395 5140

direktör Jukka Leskelä, Finsk Energiindustri rf, tfn 050 593 7233

verkställande direktör Pasi Kuokkanen, Suomen ElFi Oy, tfn 045 124 5000

energidirektör Jouni Punnonen, Skogsindustrin rf, tfn 040 720 4256

Tillbaka till toppen