Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

ANM gav sitt utlåtande över MKB-beskrivningen av avvecklingen av VTT:s forskningsreaktor

Arbets- och näringsministeriet 3.3.2015 11.50
Pressmeddelande
Arbets- och näringsministeriet har givit sitt utlåtande över miljökonsekvensbeskrivningen av avvecklingen av VTT:s forskningsreaktor i Otnäs i Esbo. Teknologiska forskningscentralen VTT Oy lämnade sin MKB-beskrivning till ministeriet i oktober 2014.

Ministeriet konstaterar att VTT:s miljökonsekvensbeskrivning uppfyller MKB-lagstiftningens krav på innehåll och att den har behandlats på ett sätt som lagstiftningen förutsätter.

 ANM:s utlåtande över MKB-programmet har beaktats vid bedömningen. I de utlåtanden som arbets- och näringsministeriet erhållit har MKB-programmet huvudsakligen ansetts vara ändamålsenligt och täckande. De brister som påpekats i utlåtandena ska den projektansvarige avhjälpa när planeringen fortskrider.

Arbets- och näringsministeriet konstaterar i sitt utlåtande att VTT med tanke på tillståndet att avveckla forskningsreaktorn ska tillställa myndigheterna bl.a. sådana utredningar enlig kärnenergilagen och -förordningen som visar att avvecklingen kan göras på ett säkert sätt. För avveckling behövs en separat plan. Bestämmelser om hur planen görs upp finns i kärnenergilagen. VTT ska också avhjälpa brister och fel i de handlingar som krävs för tillståndsprocessen samt också i övrigt beakta de omständigheter som kommit fram i samband med MKB-förfarandet.

Arbets- och näringsministeriet utfärdade det aktuella utlåtandet på basis av MKB-lagstiftningen, sitt utlåtande över MKB-programmet och de utlåtanden som lämnats och de åsikter som framförts om MKB-beskrivningen. Ministeriet fick 16 utlåtanden av olika myndigheter, städer, forskningsinstitut och företag. Dessutom erhölls två ställningstaganden.

VTT:s forskningsreaktor är en amerikansk vattenkyld reaktor med öppen bassäng av typen Triga Mark II. Reaktorn har varit i drift sedan 1962. Reaktorn har använts vid forskning, utbildning, strålbehandling och isotopproduktion. Enligt VTT:s nuvarande planer ska forskningsreaktorn tas ur drift år 2016. Nedmonteringsarbetena uppskattas ta sammanlagt 2-3 år.

Ytterligare upplysningar:

konsultative tjänstemannen Jaana Avolahti, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 592 2763

överingenjör Jorma Aurela, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 592 2109

Tillbaka till toppen