Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

TEM:n selvitys: verkkolaskutukseen ja palkkahallinnon digitalisointiin saatava vauhtia

Arbets- och näringsministeriet 30.10.2015 13.00
Tiedote

Laajamittainen verkkolaskutukseen siirtyminen mahdollistaisi digitaalisten tietovirtojen nykyistä tehokkaamman hyödyntämisen niin yritystoiminnassa kuin julkishallinnossa. Tällä hetkellä arvioilta ainoastaan joka viides Suomessa lähetetty lasku on verkkolasku. Pienten yritysten välisessä kaupankäynnissä osuus on tätäkin pienempi. Koska verkkolaskun digitaalinen tietosisältö toimii keskeisenä perustana yritysten taloushallinnon digitalisoimiselle, tulee verkkolaskutuksen käyttöönottoon ja toimivuuteen saada mittava parannus. Tähän voitaisiin päästä vahvistamalla kilpailua verkkolaskutuksen kehitys- ja palvelumarkkinoilla ja luomalla puolueeton verkkolaskutuksen toimivuuden testaus- ja validointipalvelu.

Tämä ilmenee Anders Tallbergin työ- ja elinkeinoministeriölle tekemästä selvityksestä "PK-yritysten taloushallinnon digitalisointi", joka julkaistiin 30.10.2015. Selvityksessä tarkastellaan, millä toimenpiteillä julkishallinto voisi parantaa yritysten taloushallinnon digitalisoinnin, tästä saatavien tuottavuushyötyjen sekä alan  innovatiivisen liiketoiminnan edellytyksiä.

Merkittävänä ongelmakohtana taloushallinnon digitalisoimisessa Tallberg pitää palkanlaskentaa, joka on työehtosopimusten moninaisuuden ja tulkinnan-varaisuuden vuoksi vaikeasti ja kalliisti automatisoitavissa. Tallberg ehdottaa työehtosopimusten rakenteiden muuttamista helpommin digitalisoitaviksi. Luontevana kärkitoimijana tässä voisi toimia julkinen sektori, jolla sekä palkanlaskentatapahtumien määrät että kustannukset ovat suuria.

Yritysten taloushallinnon automatisointia vaikeuttaa myös julkishallinnon ja yhteiskunnan muiden toimijoiden välisen digitaalisen liittymäpinnan pirstaleisuus. Selvityksessä katsotaan, että pk-yritysten näkökulmaa ei huomioida riittävästi taloushallinnon automatisointihankkeissa. Ratkaisuksi Tallberg esittää määräaikaista yrityselämän digitalisointivaltuutettua, joka kokoaisi yritysten taloushallinnon digitalisointiin liittyvistä tarpeista yhtenäisen kokonaiskuvan ja välittäisi sen tehokkaasti alan eri hankkeille.

TEM ja VM järjestävät marras-joulukuussa 2015  avoimen keskustelutilaisuuden, jossa käsitellään selvityksen tuloksia ja kootaan toimijoiden ehdotuksia pk-yritysten taloushallinnon automatisaation vauhdittamisesta.

Selvitys on luettavissa ministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut

Lisätiedot:

hallitusneuvos Antti Riivari, TEM, p. +358 29 506 3742
Senior Fellow Anders Tallberg, Hanken & SSE Executive Education, p. +358 50 348 9966 [email protected]

Tillbaka till toppen