Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

TEM:n talousarvioehdotus 2016

Arbets- och näringsministeriet 14.8.2015 12.00
Tiedote

Työllisyyden hoito, yritysten kasvu, kansainvälistyminen, uudistuva liiketoiminta hyvin esillä hallituksen kärkihankkeissa

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2016 talousarvioehdotuksen painopisteitä ovat työllisyyden, kilpailukyvyn ja kasvun vahvistaminen sekä biotalouden, hiilettömyyden ja digitaalisuuden edistäminen. TEM:n vastuualueet korostuvat merkittävästi hallituksen kärkihankkeissa vuosina 2016-2018.

TEM ehdottaa pääluokan määrärahoiksi 2 743 miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 779 miljoonaa euroa kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

Vähennyksestä 369 miljoonaa euroa aiheutuu määräaikaisesti käytössä olleen Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoituslainojen nostojen lakkaamisesta ja 229 miljoonaa euroa EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2007-2014 maksatusten pienenemisestä. Muilta osin vähennykset aiheutuvat hallitusohjelman säästöpäätöksistä sekä aiemmin tehtyjen kertaluonteisten panostusten lakkaamisesta.

Yritykset, yrittäjyys ja omistajuus vahvistuvat

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toimet kohdistuvat kilpailukyvyn ja talouden kasvun edellytysten vahvistamiseen. Yritysten mahdollisuuksia hyödyntää globaalien arvoverkostojen luomia mahdollisuuksia parannetaan muun muassa biotalouden, puhtaiden ratkaisuiden, luovien alojen, terveysteknologian ja digitaalisen liiketoiminnan saralla. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan luettavilla julkisilla rahoitusvälineillä korjataan rahoitusmarkkinoiden puutteita. Toimia kohdennetaan erityisesti aloittavien, uusia liiketoimintoja harjoittavien yritysten rahoittamiseen.

Hallitusohjelman säästöpäätösten mukaisesti Innovaatiorahoituskeskus Tekesin avustusvaltuudet vähenevät 129 miljoonalla eurolla ja kansainvälistymisavustuksista luovutaan.

Kertaluonteisten kasvupanostusten poistumisen vuoksi myös Finpron ja yritysten kansainvälistymi-sen ja yrittäjyyden edistämisen yleisavustusten määrärahat vähenevät yhteensä 15 miljoonalla eurolla ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n pääomittamiseen varatut määrärahat 50 miljoonalla eurolla.

Säästöistä huolimatta elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa keskitytään voimakkaasti tukemaan elinkeinorakenteen uudistumista ja etsimään uusia kasvun lähteitä. Näihin on myös odotettavissa lisäpanostuksia jo vuoden 2016 talousarvioesityksessä, kun hallitus päättää kärkihankkeiden lisärahoituksesta.

Julkista työvoima- ja yrityspalvelumallia uudistetaan

Työllisyys- ja yrityspolitiikassa painotuksena on työttömyyden alentaminen. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelumalli uudistetaan kokonaisvaltaisesti: työnhakijoita aktivoidaan ja TE-toimistojen tehtäväksi määritellään yritys- ja työnantajalähtöinen työnvälitys, joka tukee nopeaa työllistymistä ja avointen työpaikkojen tehokasta täyttymistä. Hallitusohjelman mukaisesti yksityisten työvoimapalveluiden roolia palvelujen tuottajana lisätään.

TE-toimistojen, kuntien ja Kelan yhteispalveluja työllistymisen tehostamiseksi lisätään. Lisäksi kehitetään valtion ja kuntien yhteistyötä pitkäaikaistyöttömien palvelujen järjestämisessä ja rahoittamisessa. Nuorisotakuun toteutuksessa tiivistetään yhteistyötä yritysten, työnantajien, yrittäjäjärjestöjen, alueellisten yrityspalvelujen, kolmannen sektorin sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa.

Julkisen työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahaksi ehdotetaan 553 miljoonaa euroa, johon sisältyvät hallitusohjelman mukaiset 50 miljoonan euron sopeutustoimet.

Energia- ja ilmastostrategia uudistuu

Vuoteen 2030 tähtäävän uuden energia- ja ilmastostrategian valmistelu käynnistyy syksyllä 2015. Uusi strategia valmistuu vuoden 2016 kuluessa. Uusiutuvan energian tukijärjestelmä uudistetaan hallitusohjelman linjausten mukaisesti. Tavoitteena on vuonna 2016 ottaa käyttöön päästökaupan epäsuorien sähkönhintavaikutusten kompensaatiojärjestelmä, jonka kustannukset rahoitetaan päästökauppatuloilla.

Energiapolitiikan määrärahoiksi ehdotetaan 385 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 48 miljoonaa euroa. Määrärahojen kasvu aiheutuu tuulivoimakapasiteetin kasvusta ja turpeen verotason laskusta, jotka kasvattavat uusiutuvan energian tuotantotukijärjestelmän määrärahan tarvetta.

Aluepolitiikka tukee sosiaalista osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä

Alueiden kehittämisen ja rakennerahastopolitiikan määrärahoiksi ehdotetaan 242 miljoonaa euroa. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelmalla tuetaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä, uuden tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä, työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta, koulutusta, ammattitaitoa ja elinikäistä oppimista sekä sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa.

Sääntely kevenee

Yrityksiin kohdistuvaa sääntelyä puretaan, hallinnonalan lupa- ja ilmoitusmenettelysäännöksiä karsitaan ja kevennetään, muun muassa siten, että kauppojen aukioloaikaa vapautetaan. Kilpailulainsäädäntöä tarkistetaan siten, että kilpailurikkomuksesta vahinkoa kärsineiden asema paranee ja EU:n hankintadirektiivit saatetaan voimaan, jonka johdosta kansallinen hankintalainsäädäntö uudistetaan.

Kärkihankkeista lisäpotkua ministeriön pääluokkaan

Talousarvio- ja kehysvalmistelun ohella hallitus jatkaa kärkihankkeiden valmistelua  elokuun 2015 aikana. Hallitusohjelman mukaisesti kärkihankkeisiin kohdennetaan vuosina 2016-2018 yhteensä 1,6 miljardin euron lisäpanostukset. Osa lisäpanostuksista ohjautuu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan.

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on vetovastuu tai jaettu vetovastuu useista hallitusohjelman mukaisista kärkihankkeista:

1) kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla;
2) työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä edistäväksi;
3) korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen innovaatioiden kaupallistamiseksi;
4) hiilettömään, puhtaaseen ja uudistuvaan energian kustannustehokkaasti;
5) työn vastaanottamista estävien kannustinloukkojen purkaminen ja rakenteellisen työttömyyden alentaminen sekä
6) paikallisen sopimisen edistäminen ja työllistymisen esteiden purkaminen.

Lisäksi TEM:n toimenpiteillä on liityntäpinta lukuisiin muihin kärkihankkeisiin. 

Kesäkuussa 2015 valtiovarainministeriöön toimitettu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2016 julkistettiin 14.8.2015, kun valtiovarainministeriö antoi palautteensa ministeriöiden talousarvioehdotuksista.

Lisätiedot:
kansliapäällikkö Erkki Virtanen, TEM, puh. 029 50 63502
elinkeinoministerin erityisavustaja Markku Rajala, TEM, puh. 0295 047 480
työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, TEM, puh. 050 574 0236
talousjohtaja Mika Niemelä, TEM, puh. 029 50 62135


Tillbaka till toppen