Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

TEM pyytää kommentteja nykyisen kaivoslain toimivuudesta

Arbets- och näringsministeriet
18.12.2015 13.00
Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriö kerää 1.2.2016 saakka kommentteja kaivoslain toimivuudesta. Kysely on suunnattu erityisesti kaivosalan toimijoille, kunnille, lupa- ja valvontaviranomaisille, mutta kommentteja halutaan myös sidosryhmiltä ja kansalaisilta.

Vastauksia toivotaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten katsotte kaivoslain kokonaisuudistuksen onnistuneen omasta  näkökulmastanne? Mitä kipupisteitä olette havainneet? Mitä konkreettisia korjaustarpeita olette havainneet? Miten laki soveltuu käytännön tilanteisiin?

Vapaamuotoiset kommentit pyydetään toimittamaan 1.2.2016 mennessä ministeriön kirjaamoon, joko sähköisesti  [email protected] (otsikkokenttään merkintä: Kaivoslain kommentointi) tai kirjeitse osoitteeseen: TEM/kirjaamo, PL 32, 00023 Valtioneuvosto. Kuoreen merkintä "Kaivoslain kommentointi".

TEM tekee saatujen kommenttien perusteella ja havaittujen tarpeiden pohjalta lakiin tarvittavat tekniset korjaukset. Kaivoslain perusratkaisuja ei tämän selvityksen perusteella ole kuitenkaan tarkoitus muuttaa.

Nykyinen kaivoslaki (621/2011) tuli voimaan heinäkuussa 2011. Lakiuudistuksen tavoitteena oli turvata kaivostoiminnan ja malminetsinnän sekä kullanhuuhdonnan edellytykset yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Kaivoslain mukainen lupaharkinta perustuu kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Päätöksenteossa on otettava tasavertaisesti huomioon malminetsinnän ja kaivostoiminnan tarpeet, ympäristö, ihminen ja talous. Kaivosviranomaisella on oikeudet valvontaan ja riittävät hallintopakkokeinot, joiden nojalla rikkomuksiin ja laiminlyönteihin on mahdollista puuttua.

Kaivosviranomainen (Tukes) on tähän mennessä myöntänyt voimassaolevan lain mukaisia varauksia, malminetsintälupia ja kullanhuuhdontalupia noin 200 kappaletta kutakin. Kaivostoimintaan liittyviä kaivoslupia on myönnetty noin 20. Tältä pohjalta eri osapuolille on kertynyt kokemuksia kaivoslain toimivuudesta. Säädösten sujuvoittaminen turhia säännöksiä perkaamalla ja lupa- ja valitusmenettelyjä suvujoittamalla on myös yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista.

Nykyinen ajantasainen kaivoslaki on verkossa osoitteessa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110621

Kaivoslain kommentointipyyntö pdf- muodossa TEM_pyytaa_kommentteja_kaivoslaista_181215 (2) (pdf) (86.7 KB)
Lisätiedot:
kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, TEM, puh. 029 506 4216 tai etunimi.sukunimi(at)tem.fi

Tillbaka till toppen