Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Målet är att kunna hantera förändringar i arbetslivet

Arbets- och näringsministeriet 23.1.2015 9.00
Pressmeddelande

I framtiden blir arbetsmarknaden mer diversifierad och arbete utförs under nya former. Företag söker nya sätt att organisera arbetet, och arbete som utförs på uppdrag ökar.

- När det gäller lagstiftningen ska man tänka efter hur man kan hantera förändringar i arbetslivet, så att det inte uppstår någon parallell arbetsmarknad, säger arbetsminister Lauri Ihalainen.

Samma slutsats drogs i slutrapporten från den arbetsgrupp som klarlagt förändringstrender i fråga om hur arbetskraften utnyttjas och under vilka former arbetet utförs. Slutrapporten publicerades den 23 januari 2015. Trendarbetsgruppen tillsattes i början av regeringsperioden och hade till uppgift att klarlägga förändringstrender i arbetslivet och bedöma utvecklingen och konsekvenserna av dem.

Allt fler sysselsätter sig själva

I framtiden kommer allt fler människor att sysselsätta sig själva. Många arbetar emellanåt som löntagare, emellanåt som företagare eller samtidigt som både anställd och företagare. Det bör dock inte skapas någon tredje variant mellan anställningsförhållande och företagande.

- Detta är en viktig princip som det råder en stark enighet om på trepartsbasis. I stället för speciallagstiftning bör man utveckla den gällande lagstiftningen i en riktning som i högre grad än nuförtiden flexibelt möjliggör olika former av arbete, kommenterar minister Ihalainen.

Att samma människor utför arbete under olika former har sina sidor. Då framhävs särskilt tidtabellerna i samband med socialskyddssystemet och betalningen av skatter samt flexibiliteten i utbetalningarna. Om systemen utvecklades till denna del, skulle det vara möjligt att i större utsträckning stöda inte enbart dem som sysselsätter sig själva och möter många utmaningar, utan också företagare och förutsättningarna för företagande.

Välfungerande och jämlik arbetsmarknad som mål

När det gäller deltidsarbete har man identifierat två olika trender. Inom många sektorer innebär deltidsarbete en positiv möjlighet som många önskar att ska utvecklas vidare. Inom andra sektorer å sin sida utförs deltidsarbete i stor utsträckning mot de anställdas vilja t.ex. på grund av stora variationer i efterfrågan. 

- Problemen med ofrivilligt deltidsarbete handlar i första hand om utkomsten. Arbetstagarnas kompetens, tillräckligt omfattande arbetskraftstjänster och en fungerande social trygghet är viktiga element i all sysselsättning. Också sektorsvisa lösningar bör sökas på de utmaningar som deltidsarbetet innebär, konstaterar Ihalainen.

I trendarbetsgruppens rapport konstateras att visstidsarbete och ofrivilligt deltidsarbete berör kvinnor i större utsträckning än män. Sätten att utnyttja arbetskraften ska enligt gruppen därför i fortsättningen bedömas även ur jämställdhetens synvinkel. Det gemensamma målet bör vara en så välfungerande och jämlik arbetsmarknad som möjligt.

Trendarbetsgruppens slutrapport kan läsas (på finska) på ANM:s webbplats på adressen: www.tem.fi/julkaisut.

Ytterligare upplysningar:

arbetsgruppens ordförande, specialmedarbetare Jenni Karjalainen, tfn 040 751 5496

arbetsgruppens sekreterare, konsultative tjänstemannen Jan Hjelt, ANM, tfn 029 504 8940

Tillbaka till toppen