Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Privata sektorn med för att förnya arbetssätten inom social- och hälsovården

Arbets- och näringsministeriet 15.1.2015 9.00
Pressmeddelande

Den privata social- och hälsovårdssektorn värdesätts bland såväl konsumenterna som beslutsfattarna i branschen. Offentliga sektorn har sin egen stabila och starka ställning. Privata sektorn vill man ha med parallellt för att ge branschen fler innovationer, nya arbetssätt och effektivitet.

Detta framgår av arbets- och näringsministeriets utredning om läget och framtidsutsikterna inom vård och omsorgssektorn, som publicerades den 15 januari 2014. Utredningen har gjorts av Deloitte Oy.

Den privata sektorn ses som en del av mångproducentmodellen inom social- och hälsovården, där den offentliga sektorn koncentrerar sig på att ordna servicen och konkurrensutsätter en större del av serviceproduktionen än nu. Detta bedöms medföra fler alternativ för konsumenterna. Det sporrar också serviceproducenterna att konkurrera med kvalitet och effektivitet.

Den privata sektorn producerar 33 procent av socialservicen, nästan 37 procent av tjänsterna på primärvårdsnivå och 60 procent av tandvården. Enligt utredningen väntas den privata sektorns roll öka mest inom boende- och hemservicen för äldre, företagshälsovården och tandvården.

Konsumenterna bedömer att de tjänster inom primärvård, företagshälsovård och tandvård som produceras av den privata sektorn är av mycket hög kvalitet tre gånger oftare än den kommunala primärvården. Inom socialservicen anser konsumenterna att de privata och offentligt producerade tjänsterna är på samma nivå.

Arbetskraften räcker till när befattningsbeskrivningarna och kompetenskraven omdefinieras

 Bristen på arbetskraft inom vård och omsorg väntas bli allt mer akut i framtiden. Tillgången på läkare är ställvis rätt svag och man tror inte att det kommer att finnas tillräckligt med arbetstagare inom omsorgssektorn i framtiden. Samtidigt är dessa yrken starkt skyddade. Det totala arbetet skulle kunna effektiviseras och göras avsevärt förnuftigare, om uppgifterna kunde fördelas enligt kompetens och förmåga. Över 70 procent av konsumenterna och över 80 procent av experterna understöder en ändring av arbetsfördelningen mellan läkare och sjukskötare. Över 60 procent av experterna och beslutsfattarna understöder en lägre utbildningsnivå än nu inom omsorgen och mer flexibla personalmätningar.

Klienternas krav ökar

Traditionellt har den offentliga sektorn för klientens räkning fattat största delen av besluten om var klienten ska skötas och vem som ska göra det. Det bedöms att klienterna i framtiden kommer att bli både mer krävande och mer medvetna om olika alternativ.  Hela 73 procent av konsumenterna understöder ökad valfrihet för klienten, bl.a. genom ökad användning av servicesedlar och andra motsvarande modeller.

Valfriheten förutsätter att klienten har den kunskap som behövs som grund för valen.  Därför måste de nationella kvalitetsmätarna och kvalitetsuppgifternas genomsynlighet och offentlighet förbättras. Även informationsgången mellan olika organisationer anses nödvändig för att överlappande undersökningar och behandlingar ska undvikas.

Konsumenternas attityder undersöktes genom en konsumentenkät, som besvarades av cirka 1000 tillfrågade. Branschens viktigaste aktörers synpunkter kartlades genom intervjuer och webbenkäter. Utredningen kan läsas i elektronisk form på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen www.tem.fi/julkaisut

Ytterligare upplysningar

projektchef Esa Tolonen, Deloitte Oy, tfn 040 5658484

utvecklingsdirektör Ulla-Maija Laiho, ANM, tfn  040 8268767

Tillbaka till toppen