Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Yritysten kilpailukykyä kohentava lakipaketti lausunnoille

Arbets- och näringsministeriet 11.11.2015 13.07
Tiedote

Hallitus on valmistellut yritysten kilpailukykyä kohentavan lakipaketin, jonka tavoitteena on alentaa yksikkötyökustannuksia. Lakipakettiin sisältyvät muutokset koskevat sairausajan palkkaa, loppiaisen ja helatorstain työaikaa pidentävää vaikutusta, vuosilomien enimmäispituutta ja lomarahojen enimmäismäärän rajoittamista. Samassa yhteydessä ehdotetaan säädettäväksi työntekijän oikeudesta lomaltapaluukorvaukseen. Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti lakipaketin lausunnoille 11.11.2015.

Lakimuutoksilla tavoitellaan viiden prosentin parannusta yritysten kustannuskilpailukykyyn, mikä tukee talouden kasvua ja lisää työllisyyttä. Muutokset ovat välttämättömiä, jotta Suomen talous saadaan nousuun.

Rajoituksille kolmen vuoden määräaika

Lakipakettiin sisältyvien asioiden osalta työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen oikeutta sopia työehtosopimuksilla työntekijän kannalta paremmista eduista rajoitetaan. Sopimisrajoitukset kestävät kolme vuotta. Sen sijaan sairausajan palkkaa, loppiaista ja helatorstaita, vuosilomien kestoa ja lomaltapaluukorvausta koskevat säännökset jäävät voimaan tämänkin jälkeen.

Rajoitusten ei arvioida olevan perustuslain vastaisia, koska ne ovat tarkkarajaisia, kohdistuvat vain rajoitettuun osaan työ- ja virkaehtosopimusten sisällöstä, niillä ei puututa voimassa oleviin työ- ja virkaehtosopimuksiin ja rajoitukset ovat voimassa määräajan. Sopimisvapauden rajoituksilla on hyväksyttävät perusteet ja niitä voidaan pitää oikeasuhtaisina tavoiteltuun päämäärään nähden.  Rajoitukset eivät ulotu työnantajan ja työntekijän keskinäisiin sopimuksiin.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan kesällä 2016. Niitä sovellettaisiin työ- ja virkaehtosopimuksiin, joista sovitaan lain voimaantulon jälkeen.

Sairauslomaan karenssipäivä

Lakipaketissa ehdotetaan, että jatkossa sairausloman ensimmäinen työstäpoissaolopäivä olisi palkaton. Tätä ns. karenssipäivää ei olisi, jos poissaolo johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista tai jos työntekijä on uudelleen 30 päivän kuluessa poissa samasta syystä.

Lisäksi työnantajan täytyisi maksaa vain 80 prosenttia palkasta seuraavilta kahdeksalta sairauslomapäivältä nykyisen sadan prosentin sijaan.

Loppiainen ja helatorstai palkattomiksi vapaapäiviksi

Lakimuutosten tultua voimaan loppiainen ja helatorstai olisivat palkattomia vapaapäiviä. Ne eivät lyhentäisi työaikaa. Helatorstain ja arkipäivälle sijoittuvan loppiaisen työtunnit tulisi tehdä etu- tai jälkikäteen pidentämällä muiden työpäivien työaikaa tai lauantaina.

Jos työntekijän täytyy olla töissä helatorstaina tai loppiaisena, hänelle maksettaisiin tästä normaali säännöllisen työajan palkka, ilman sunnuntaityökorotusta. Jos loppiainen kuitenkin on sunnuntaina, maksettaisiin työntekijälle sunnuntailisät.

Vuosiloma lyhenee, lomarahoista leikataan

Lakipaketin mukaan työehtosopimuksella saisi sopia, että kuukaudessa kertyy enintään kolme päivää lomaa. Näin ollen lomaoikeus voisi olla enintään kuusi viikkoa vuodessa.

Vuosilomalakiin lisättäisiin uusi säännös lomaltapaluukorvauksesta, joka työntekijällä olisi oikeus saada palatessaan töihin vuosilomalta.  Korvauksen määrä olisi 35 prosenttia työntekijän vuosilomapalkan määrästä. Lisäksi työmarkkinaosapuolten mahdollisuuksia sopia lomarahan enimmäismäärästä rajoitetaan. Tämä leikkaisi nykyään maksettavia lomarahoja noin 30 prosentilla.

Työntekijän muutosturvaa lisätään

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottujen työntekijöiden muutosturvaa parannetaan asettamalla työnantajalle velvollisuus järjestää irtisanotuille työllistämistä edistävää valmennusta tai koulutusta.

Lisäksi työnantajan olisi järjestettävä irtisanomalleen työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työsuhteen päättymisestä. Nämä velvollisuudet koskevat vähintään 20 työntekijää työllistäviä yrityksiä sekä kuntia ja valtiota.

Lausuntokierros päättyy 9.12.2015

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi pyydetään lausuntoja työelämään, työoikeuteen ja perusoikeuksiin perehtyneiltä asiantuntijoilta. Aikaa lausunnon antamiselle on varattu 9.12.2015 saakka. Lakiesitys on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/ajankohtaista/vireilla/lausuntopyynnot

Hallituksen on tarkoitus antaa lakiesitykset eduskunnalle helmikuussa 2016, jos työmarkkinajärjestöt eivät pääse sopuun toimista kilpailukyvyn parantamiseksi.

Asiaa on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla kolmikantaisessa työryhmässä, jossa edustettuina ovat olleet sosiaali- ja terveysministeriö sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöt.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, puh. 029 504 8937 (työryhmän puheenjohtaja)
hallitusneuvos Susanna Siitonen, TEM, puh. 029 504 8932
apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen, VM, puh. 029 553 0247

spetsprojekt
Tillbaka till toppen