Agenda för hållbar tillväxt

Hållbar tillväxt är en förutsättning för Finlands välfärd. Arbets- och näringsministeriet skapar möjligheter för hållbar tillväxt.  Agendan för hållbar tillväxt är en skiss för tillväxtpolitiken på lång sikt, över flera regeringsperioder. Ur den kan tjänstemannaberedningen lyfta fram lämpliga förslag när olika politiska beslut ska fattas och samtidigt bevara den politiska koherensen.

Målet är att dela och utveckla en bred förståelse om betydelsen av ekonomisk tillväxt, dess mekanismer samt förvaltningens medel och politiska medel för att påverka tillväxten. 

Huvudpunkterna i agendan för hållbar tillväxt

 1. Vi gör förändringarna i arbetslivet till en möjlighet.
  ​Därför bör arbets- och näringspolitiken samordnas bättre.
 2. Vi vill klara oss bra i den globala konkurrensen.
  Därför reformerar vi vår innovationspolitik.
 3. Vi utmanar städerna och regionerna att jobba för gemensam tillväxt.
  Därför reformerar vi regionutvecklingen och stadspolitiken.
 4. Vi utnyttjar energiomställningen.
  Därför stöder vi kommersiellt utnyttjande av finländska styrkor inom energisektorn.
 5. Vi påverkar utvecklingen inom EU. 
  Därför lyfter vi under vårt ordförandeskap fram handelspolitiken, en mer fungerande inre marknad, hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och digitalisering.

Publikationen Agenda för hållbar tillväxt