Ansökan om investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi

Ansökan om investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi görs hos arbets- och näringsministeriet. Understödsansökan och dess bilagor sänds till arbets- och näringsministeriets registratorskontor, PB 32, 00023 Statsrådet.

Investerings- och utvecklingsunderstödet för cirkulär ekonomi är de minimis-stöd. Ett företag kan under en tidsperiod om tre år beviljas de minimis-stöd till ett sammanlagt belopp av högst 200 000 euro. Det beviljade understödet kan i ett investeringsprojekt utgöra högst 25 procent och i andra understödda projekt högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. Understöd för ett investeringsprojekt ska sökas innan anläggningstillgångar skaffas eller det byggnads-, ändrings- eller förbättringsarbete som ska finansieras med understödet inleds. Arbetet anses ha inletts när ett slutligt och bindande beslut om investering har fattats. I fråga om andra projekt ska understödet sökas innan projektet inleds. Projektet anses ha inletts när en bindande beställning har gjorts.

För ansökan om understöd används nedanstående blankett och bilagor. Den som ansöker om understöd ska till ansökan dessutom bifoga en plan över det projekt som ska genomföras. I planen ska anges syftet och målet med projektet samt en uppskattning av projektets effekter på cirkulär ekonomi och andra betydande innovations-, miljö- och sysselsättningsrelaterade effekter. Av planen ska framgå vilken stimulanseffekt understödet har på främjandet av cirkulär ekonomi.

Efter att statsunderstödsmottagaren har fått understödsbeslutet ska mottagaren till ministeriet lämna en bekräftelse över att projektet har inletts i enlighet med beslutet. Bekräftelsen görs på den blankett som åtföljer understödsbeslutet eller på förbindelseblanketten nedan. Den ifyllda blanketten sänds till arbets- och näringsministeriets registratorskontor, PB 32, 00023 Statsrådet.

Följande utlysning av understöd är planerad till början av 2019.

Närmare anvisningar om ansökan samt villkor för användningen av understödet finns i nedanstående anvisningar för ansökan, villkor för användning och ansökningsblankett.

Ytterligare upplysningar:

Tuula Savola
tuula.savola(at)tem.fi