Ansökan om investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi

Ansökan om investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi görs hos arbets- och näringsministeriet. Understödsansökan och dess bilagor lämnas till arbets- och näringsministeriets registratorskontor, PB 32, 00023 Statsrådet.

Understöd för ett investeringsprojekt ska sökas innan anläggningstillgångar skaffas eller det byggnads-, ändrings- eller förbättringsarbete som ska finansieras med understödet inleds. Arbetet anses ha blivit inlett när ett slutligt och bindande beslut om investering har fattats. I andra projekt ska ansökan om understöd göras innan projektet inleds. Projektet anses ha blivit inlett när en bindande beställning har gjorts.

För ansökan om understöd används den blankett jämte bilagor som finns i bilagorna nedan. Den som ansöker om understöd ska till ansökan dessutom bifoga en plan över det projekt som ska genomföras. I planen anges projektets syfte och mål, en uppskattning av projektets kretsloppsekonomiska effekter samt andra betydande innovations-, miljö- och sysselsättningseffekter. Av planen ska framgå understödets stimulanseffekt när det gäller att främja cirkulär ekonomi.

Mottagare av statsunderstöd ska, efter att de fått understödsbeslutet, till ministeriet lämna en bekräftelse på att projektet inletts i enlighet med beslutet. Bekräftelsen görs med den blankett som åtföljer understödsbeslutet eller med förbindelseblanketten nedan. Den ifyllda blanketten lämnas till arbets- och näringsministeriets registratorskontor, PB 32, 00023 Statsrådet.

Understöd kan sökas fr.o.m. 2.3.2018 t.o.m. 29.3.2018 kl. 16.00.

Närmare instruktioner om ansökan samt villkor för användningen finns nedan i anvisningarna för ansökan om investerings- och utvecklingsunderstöd för cirkulär ekonomi, användningsvillkoren och understödsansökan.

Ytterligare upplysningar:
Sari Tasa - sari.tasa(at)tem.fi