Ansökan om investeringsstöd för projekt som ersätter energiutvinning ur kol för 2021

Regeringen har reserverat sammanlagt 90 miljoner euro för stöd av investeringar som ersätter energiutvinning ur kol.

Från och med maj 2029 är det förbjudet att använda kol som bränsle vid el- eller värmeproduktion. Syftet med det investeringsstöd som nu kan sökas är att främja ett frivilligt, snabbare avskaffande av energiutvinning ur kol före utgången av 2025.

Investeringsstöd kan beviljas för sådana investeringsprojekt som genomförs av energiproducenter som i specificerade energiutvinningsområden före utgången av 2025 helt frångår energiutvinning ur kol och som främjar

  • produktionen eller användningen av förnybar energi, eller
  • energisparande eller effektivisering av energiproduktionen eller användningen av energi.

Investeringsstöd kan beviljas om projektet, en del av det eller en ny teknik som anknyter till projektet inte skulle genomföras utan stöd före utgången av 2025. Beviljandet av stöd baserar sig på en helhetsbedömning och en jämförelse av projekten som inbegriper särskilt en bedömning av projektets effekt när det gäller att ersätta energiutvinningen ur kol och den energimängd som produceras. Vid bedömningen beaktas dessutom nyhets- och demonstrationsvärdet av den teknik som ingår i projekten, projektets genomförbarhet och kostnadseffektivitet samt övriga konsekvenser. Projekt som utnyttjar annan teknik än förbränningsbaserad teknik prioriteras. Om det inom ramen för fullmakten enligt statsbudgeten är möjligt att bevilja stöd också för andra projekt, ges kraftvärmeproduktionsprojekt företräde jämfört med projekt som fokuserar på separat produktion av värme.

Stöd kan beviljas företag och sammanslutningar, såsom kommuner. Det investeringsstöd som beviljas på basis av prövning av varje enskilt projekt får utgöra högst 30 procent av de godtagbara kostnaderna i investeringsprojektet. Investeringsstödets andel får utgöra högst 40 procent till den del projektet innefattar ny teknik. Projektet får inte påbörjas innan stödansökan lämnats in.

Ansökningarna lämnas in via Business Finlands elektroniska system, men de behandlas vid arbets- och näringsministeriet. 

Arbets- och näringsministeriet ber om stödansökningar för projekt som ersätter användningen av kol som energikälla före utgången av februari 2021. Avsikten är att resten av stödbesluten ska fattas under det första halvåret 2021.

Ansökning

Mer information:

specialsakkunnig Tuula Savola, ANM, tfn 029 504 7133
produktchef Markku Mäkelä, Business Finland, tfn 050 339 2516
specialsakkunnig Kati Veijonen, ANM, tfn 029 504 7170