Användningen av projektmekanismer under perioden 2013-2020

I utsläppshandelsdirektivet finns bestämmelser om användningen av projektbaserade mekanismer enligt Kyotoprotokollet under handelsperioden 2013-2020. För uppfyllandet av sina åtaganden kan verksamhetsutövare inom EU:s system för utsläppshandel använda sig av projektenheter (ERU,CER), som fås genom projektmekanismerna (JI- och CDM-projekt), genom att byta ut dem mot utsläppsrätter för den tredje utsläppshandelsperioden.

Det tillåtna maximala utnyttjandet av projektenheter granskas som en helhet åren 2008–2020. Det tillåtna maximala antalet projektenheter för verksamhetsutövare för hela perioden har fastställts i enlighet med utsläppshandelsdirektivet (2003/87/EG). I Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1123/2013 har det preciserats hur det tillåtna maximala antalet projektenheter för perioden 2008–2020 fastställs. De nuvarande EU-bestämmelserna möjliggör inte användning av internationella projektenheter eller byte av dem mot utsläppsrätter efter 2020. Energimyndigheten meddelade den 24 januari 2014 sitt beslut om det maximala antalet projektenheter per anläggning. Ålands landskapsregering svarar för fastställandet av gränserna för projektenheter för de anläggningar som är belägna inom landskapet Åland och Trafiksäkerhetsverket Trafi för luftfartygsoperatörernas del.

Ytterligare information: mikko.paloneva(at)tem.fi, juhani.tirkkonen(at)tem.fi

 

På andra webbplatser