Användningen av projektmekanismer under perioden 2013-2020

I utsläppshandelsdirektivet finns bestämmelser om användningen av projektbaserade mekanismer enligt Kyotoprotokollet under utsläppshandelsperioden 2013–2020. För uppfyllandet av sina åtaganden kan verksamhetsutövare inom EU:s system för utsläppshandel använda sig av projektenheter (ERU,CER), som fås genom projektmekanismerna (JI- och CDM-projekt), genom att byta dem mot utsläppsrätter för den tredje utsläppshandelsperioden.

Det tillåtna maximala utnyttjandet av projektenheter granskas som en helhet 2008–2020. Det tillåtna maximala antalet projektenheter för verksamhetsutövare för hela perioden har fastställts i enlighet med utsläppshandelsdirektivet (2003/87/EG). I Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1123/2013 har det preciserats hur det tillåtna maximala antalet projektenheter för perioden 2008–2020 fastställs.

Energimyndigheten meddelade den 24 januari 2014 sitt beslut om det maximala antalet projektenheter per anläggning. Ålands landskapsregering svarar för fastställandet av gränserna för projektenheter för de anläggningar som finns i landskapet Åland och Trafiksäkerhetsverket Trafi för fastställandet av gränserna för luftfartygsoperatörernas del.

De gällande EU-bestämmelserna möjliggör inte användning av internationella projektenheter eller byte av dem mot utsläppsrätter under utsläppshandelsperioden 2021–2030.

 

Ytterligare information: juhani.tirkkonen(at)tem.fi

 

På andra webbplatser