Anvisningar för hur resande inom landet kan återupptas på ett tryggt sätt 

COVID-19-coronapandemin har haft en aldrig tidigare skådad inverkan på turismen i hela världen. En förutsättning för att turismen och företagsverksamheten ska kunna startas på ett ansvarsfullt sätt är att det erbjuds tillräckligt med information och anvisningar för att säkerställa turisternas hälsa och säkerhet och att såväl turisterna som aktörerna inom turistnäringen förbinder sig till sunda och säkra tillvägagångssätt. 

Syftet med anvisningen 

Syftet med den anvisning som social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet har utarbetat tillsammans är att stödja företagen inom turistbranschen i att på ett säkert sätt bedriva sin företagsverksamhet under coronavirusepidemin. Genom att följa anvisningen kan man säkerställa personalens och turisternas säkerhet samt minska risken för smitta i samband med öppnandet av den inhemska turismen. Anvisningarna träder i kraft omedelbart. 

Anvisningar för trygg turism i hemlandet

1. Undvik att resa om du är sjuk 

Coronaviruset orsakar en luftvägsinfektion med symtom såsom bland annat hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk, magsymtom och huvudvärk (Institutet för hälsa och välfärd: Coronaviruset COVID-19). Undvik alla resor om sjukdomssymtom kan upptäckas. Vid symtom ska man utan dröjsmål kontakta hälso- och sjukvården och söka sig till coronavirustest i enlighet med anvisningarna därifrån. Om en resenär insjuknar under resan, har han eller hon rätt till brådskande hälso- och sjukvård på vistelseorten. En resenär som uppvisar symtom ska utan dröjsmål informera personalen vid turistföretaget om detta för att förhindra spridning av smitta.

 

Om du misstänker att du kan bli smittad efter resan, gå till ett coronavirus-test omedelbart. Gå till testet även om du bara har milda symtom. Genom att göra detta kan du också skydda dina nära och kära och andra människor. Du kan göra en symptombedömning på Omaolo.fi.

2. Personer i riskgrupper 

Det rekommenderas att patienter i riskgruppen undviker att resa om den behandlande läkaren anser att det inte är lämpligt att resa (Institutet för hälsa och välfärd: Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom).

3. Onödig fysisk kontakt ska undvikas

Coronaviruset smittar i första hand som droppsmitta (Institutet för hälsa och välfärd: Coronaviruset COVID-19). När man reser liksom i det övriga vardagslivet ska man undvika situationer där man är i direkt kontakt med andra. Turistföretagen ska säkerställa att resenärerna informeras om tillräckliga säkerhetsintervaller och att säkerhetsintervallen bevaras t.ex. i allmänna utrymmen och i de handledda turisttjänsterna.

4. God hand- och hosthygien minskar smittorisken

Coronaviruset smittar i första hand som droppsmitta (Institutet för hälsa och välfärd: Coronaviruset COVID-19). Korrekt handhygien och hosthygien samt andvändning av ansiktsmask minskar smittspridningen. 

  • Både turistföretagens personal och turisterna ska sörja för en tillräcklig handhygien. Det finns alltid skäl att tvätta sina händer när man kommer in utifrån, efter att man har nyst eller hostat och när händerna är synligt smutsiga. Händerna torkas med pappershanddukar för engångsbruk.
  • Om det inte är möjligt att tvätta sina händer, ska man använda handsköljmedel. Handsköljmedel ska finnas till hands.  
  • När man nyser eller hostar ska man ha en näsduk för engångsbruk för munnen och kasta bort näsduken genast efter användningen. Om man inte har en näsduk ska man hålla armen för munnen. Efter det ska man tvätta sina händer

Mer information:

5. Städning

Coronaviruset smittar i huvudsak via droppsmitta, dvs. när en smittad person hostar eller nyser. Det är möjligt att viruset också smittar via beröring. Coronavirus överlever inte längre tider i luften eller på ytor när temperaturen varierar. Smittspridning via varor har inte kunnat fastställas.

Vid städningen ska man använda ett svagt basiskt universalrengöringsmedel. I sanitetsutrymmena kan städningen intensifieras genom att använda desinfektionsmedel. Arbetshälsoinstitutets städanvisningar ska följas.

  • Kontaktytor såsom dörrhandtag, betalterminaler, mottagningsdiskar och bord, hissknappar, strömbrytare och kranar torkas av minst en gång om dagen, gärna två gånger dagligen.
  • Användning av gemensamma arbetsverktyg, såsom tangentbord ska undvikas eller rengöras alltid efter varje användning. 

Mer information:

6. Om coronavirussmitta konstateras i ett turistföretag eller under resan 

Utredningen av smittkedjorna hör till den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i den kommun eller det sjukvårdsdistrikt inom vars område resenären vistas eller turistföretaget är beläget. Om coronavirussmitta konstateras hos en medlem av turistföretagets personal eller hos en kund, utreds om exponering har skett och om de exponerade kan sättas i karantän.

7. Beredskapen stöder verksamheten i exceptionella situationer

Det rekommenderas att företagen inom turistbranschen utarbetar beredskapsplaner och utbildar personalen med tanke på exceptionella situationer.

Anvisningar för hur resande inom landet kan återupptas på ett tryggt sätt