Arbets- och näringsministeriets energieffektivitetsplan

Ministeriet har uppställt ambitiösa energisparmål för sig själv: att minska sin totala energiförbrukning med 25 % fram till år 2016 och med 30 % fram till år 2020 jämfört med 2008 års nivå. Energiförbrukningen per anställd ska minskas med 15 respektive 20 %.

Den totala energiförbrukningen har redan minskat sedan ANM:s första verksamhetsår 2008 med 17 % (2012). Olika typer av energisparåtgärder har vidtagits och ändringar i konsumtionsmönstren har genomförts vid ministeriet som ett led i WWF:s Green Office-koncept som ANM anslöt sig till år 2009.  

Många sparåtgärder och ändringar i konsumtionsmönstren

Ministeriets lokaler har genomgått stora förändringar. En del lokaler har man avstått från, och emellanåt har en del av ministeriet arbetat i tillfälliga lokaler. Övergången till flexkontor har redan minskat och kommer att ytterligare effektivera energiförbrukningen. I slutet av 2018 flyttade hela ministeriet in i en nyrenoverad byggnad med flexkontor.

Vid ministeriet har det redan genomförts energisparåtgärder och ändringar i konsumtionsmönstren som har att göra med belysning, informationsteknik och utskrifter. Särskild uppmärksamhet fästs också vid exempelvis ersättandet av arbetsresor med videokonferenser.

Arbetsresor inom huvudstadsregionen företas i första hand med kollektivtrafiken eller till fots.  Ministeriet satsar också på fortsatt utbildning av personalen och uppmuntrar personalen till handlingssätt som är skonsamma mot miljön.

Arbets- och näringsministeriets egen pragmatiska energieffektivitetsplan för verksamheten vid ministeriet blev färdig i maj 2011. Bakom denna ligger EU:s direktiv om effektiv slutanvändning av energi och energitjänster (2006/32/EG) där det föreskrivs att den offentliga sektorn ska tjäna som exempel vid främjandet av energieffektiviteten.

I statsrådets principbeslut från år 2010 ålades ANM att uppgöra sin egen plan som också ska tjäna som exempel för andra organisationer.

Ytterligare upplysningar: timo.ritonummi(at)tem.fi